Spovedné zrkadlo

Dôkladné spytovanie svedomia

1.- 3. prikázanie

Život s Bohom: Vo svätom krste sme boli dobrotou milosrdného Boha vyvolenia povolaní za Božie deti. Boli sme vystrojení Božím životom, pozdvihnutí k chrámu Ducha Svätého, pretvorení v údy Kristovho tela. Ježiš Kristus je  náš brat,  náš Pán.

Moja úloha: Beriem vážne Boha a jeho posolstvo? Mám snahu žiť s Bohom? Snažím sa vytvoriť život podľa jeho milostiplného vedenia? Volím pri rozhodovaní jeho cestu? Pri akom rozhodovaní sa to v ostatnom čase jasne preukázalo? Prejavujem sa tiež medzi známymi a priateľmi v prospech svojej viery? Chválim a velebím Boha? Patrí sv. omša k najdôležitejším hodinám môjho života? Slávim liturgiu v duchu Cirkvi? Stojím úctivo pred Božou sviatosťou? V slovách a postojoch, v držaní tela? Vidím vo všetkom dobrom Boží dar? Prinášam skoro každú k nemu a prosím ho za odpustenie? Prijímam všetko ťažké ako jeho odpustenie a jeho úlohu? Nesiem to ako svoj kríž - za Kristom? Snažím sa o dennú modlitbu? Ako je to so mnou - s mojím pokojom, sústredím sa, s úctou? Tvorím osobnú modlitbu zo svojho života a zo svojich záležitostí? Starám sa o to, o čo sa stará Boh? - O ľudí a ich spásu? Pripravujem príchod Kristovho kráľovstva vo svojom okolí? Pociťujú spolublížni niečo z lásky k Bohu prostredníctvom mňa? Som pri obeti sv. omše s vlastným obetným úmyslom? Beriem si vždy novú silu zo sv. prijímania? Zo sv. písma? Zo spoločenstva s žijúcimi kresťanmi katolíkmi?

Uvážené otázky, ktoré ti pomôžu: Žiješ podľa Ducha Kristovho? Poznáš jeho slová a jeho učenie? Snažíš sa o to? Raduješ sa v Bohu z jeho nesmiernej dobroty, z jeho skutkov spásy, z jeho Cirkvi? Tešíš sa  na skvelý cieľ, ku ktorému nás on povolal? Akú úlohu majú v tvojom živote modlitby, obeť sv. omše, sviatosti? Prehlbuješ toto stretnutie s Kristom? Ako sa prejavuje tvoja nedeľa v pracovnom dni? Čo si myslíš o apoštoláte? Akú službu a akú úlohu máš v obci, vo farnosti? Dáš sa ľahko ovplyvniť vo svojom náboženskom živote? Môžu sa druhí roznietiť podľa tvojho správania, podľa tvojho príkladu? Poznal si jasne, v ktorom životnom stave môžeš najlepšie slúžiť Bohu - či v manželstve, alebo v zasvätenom živote Bohu?

Ako sa môžeš spovedať: Málo som sa staral o Božiu vôľu... opomenul som vieru, kázeň, vyučovanie. Vo všedné dni som  nekonal podľa svojho náboženského presvedčenia. Viac som si cenil svoje peniaze, česť, pôžitok než Boha. Boh pre mňa mnoho neznamenal. Málo som na neho myslel. Opovážlivo dôverujem vo veľkosť Božej  milosti. Nerád myslím na Boha, náboženský život, pociťujem málo lásky k Cirkvi. Denné modlitby som často  nekonal. Hanbil som sa za svoju vieru. Zapieral som ju. Modlil som sa vlažne, povrchne, mechanicky. Môj postoj pri modlitbe bol bez záujmu, bez úcty. Hovoril som neúctivo o Bohu a o sv. veciach. Bol som bez nálady a roztržitý pri sv. omši. Prišiel som veľmi  neskoro a úmyselne som sa postavil ďaleko od oltára. Úmyselne som nebol na sv. omši (ako často). Nedele som nezasvätil, narušil som ich nepokojom, zbytočnou prácou všedného dňa, honbou za zábavou. Reptal som na svoj život a   na Boha,  klial som. Zlé úkazy vo všednom živote, ktoré som mohol zmeniť, som nechal ďalej účinkovať, urputne som zhrešil proti Božiemu milosrdenstvu. Odkladal som obrátenie.

HLAVNÉ PRIKÁZANIE LÁSKY K BLÍŽNEMU - Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Láska je základom evanjelia, je putom dokonalosti. Láska  je dobrotivá, veľkorysá. Nevyvyšuje sa, nezatrpkne. Láska nikdy neprestáva. Je to najvyššie, čo priniesol Ježišov život  na zemi.

Moja úloha: Ako som ochotný pomôcť kamarátsky všetkým, s ktorými sa stretám? Dával som vždy dobrý príklad? Rozdával som útechu a  priniesol som pomoc tým, pre ktorých je život ťažký - chudobným, stiesneným, opusteným, skúšaným a ohrozeným blízkym? Som spravodlivý pri hodnotení iných ľudí? Snažil som sa o sprostredkovanie, kde som mohol zaviesť mier a prispieť k uzmiereniu? Rád i opakovane som odpustil? Znášal som chyby iných, snažil som sa ich napraviť dobrým príkladom? Pristupoval som k iným v apoštolskom duchu? Snažil som sa o sebaovládanie, o znesiteľnejšie ovzdušie miernosťou, prinášajúc pokoj vo svojom okolí?

Úvahové myšlienky,  ktoré ti  pomôžu ďalej: Čo ťa zaujíma u spolublížnych? Ich činy, vlastnosti, záujmy, motívy? Ich citové výlevy, ich schopnosť dať sa vydráždiť? Akých ľudí si si zvolil za svoj vzor, príklad? - Športovcov, filmové hviezdy, bádateľov, známeho, učiteľa, rodiča, príbuzného, kňaza? Poznáš v iných, aj v protivníkovi, brata v Kristovi? Vieš kto sú tvoji „najmenší bratia v Kristovi“? Je ti ľúto, ako iný neodpovedajú Božej vôli? Bol by si ochotný nasadiť svoj život za iných?

Ako sa môžeš spovedať: Hľadal som svoj prospech na úkor iných. Bol som náladový, bezohľadný, neznesiteľný. Pohŕdal som svojimi spolublížnymi, vedome som ich prehliadal, zaobchádzal som s nimi nespravodlivo. Mal som záujem len o tých, ktorí sú nápadní, od ktorých niečo očakávam. Zasieval som medzi nich nepokoj. Vytváral som nepriateľstvo svojou drzosťou,  podráždenosťou, zlou radou. Nadmierne som sa hneval kvôli cudzím chybám. Dal som iným pocítiť svoju nevďačnosť, tvrdohlavosť srdca.

 

4. prikázanie

Pán rodiny: Cti otca svojho a matku svoju, budeš dlho živý a dobre sa ti bude dariť na zemi, čo ti dá Pán, tvoj Boh.

Ježiš Kristus dlho žil v rodine v Nazarete. Rodičia nám po Bohu darovali bytie a život. Im vďačíme, že sme pokrstení a že sme vyrástli v pravej viere.

Moja úloha: Som vďačný, že mi Boh dal práve týchto rodičov? Ctím si ich a milujem ich? Poslúcham ich a modlím sa za  nich? Nasadzujem všetko, snažím sa o to, aby bolo všetko harmonické, mieruplné? Starám sa o rodinu? Mám ohľad? Znášam chyby rodičov, súrodencov, príbuzných? Vidím v rodičoch zástupcov Boha a svojich najväčších dobrodincov? Ctím si tiež svojich predstavených, duchovného otca, učiteľov, ktorí ma vedú na príkaz Boha a učia ma? Poslúcham ich? Som ochotný Boha nadovšetko milovať, poslúchať, a to, samozrejme, viac ako ľudí? Mám úctu pred starobou? Môžu  moje deti žiť podľa  môjho príkladu? Starám sa o ich výchovu? Postaral som sa o lásku, radosť a mier v rodine? Pokúšal som sa urobiť manžela (manželku) šťastným, podporoval som ho (ju) a staral som sa predovšetkým o jeho (jej) spásu? Je moja láska nesebecká, pripravená na obeť? Viem sa rozdeliť s inými o dobré veci? Nechávam všetko len pre seba? Je moja  láska trpezlivá, rozumie iným?

Otázky k úvahe, ktoré ti pomôžu ďalej: Máš  názor na život zodpovedajúci tvojmu veku a tvojim skúsenostiam? Si povrchný, záhadný, zamyslený? Alebo už sklamaný, rezignovaný, ochabnutý? Čo vlastne očakávaš od života? Pohodlie, poznanie, bohatstvo? Alebo osvedčenie, zápas, pôsobenie pre Boha? Čo pre teba znamená povolanie? Lepší zdroj príjmov? Máš svojho koníčka, aby si duševne neschudol jednotvárnosťou? Čo robíš podľa svojich síl pre Božie kráľovstvo? Máš čas pre svojho manžela (manželku)? Prejavuješ porozumenie pre jeho (jej) slobodu? Nahradzuje televízny prijímač váš rodinný život? Myslíš často na Božské srdce a na Božiu Matku? Dokážeš sa s Pánom rozprávať ako Božie dieťa? Patrí mu celá tvoja láska, keď si sa mu zasvätil(a)? Alebo je tvoje srdce rozdelené?

Ako sa môžeš spovedať: Hanbil som sa za svojich rodičov. Mal som voči  nim odpor. Neopúšťal som im ich chyby. Neposlúchal som rodičov - po dlhom zdráhaní. Pripravil som rodičom rôzne starosti, pretože som bol k nim  neúctivý, neláskavý, hlavatý. Postavil som sa voči  nim vždy (zväčša) podľa svojej hlavy. Zneužil som dôveru rodičov napr. v peňažných veciach, neskorým chodením domov, novými známosťami. Voči svojim súrodencom som sa neovládal. Voči príbuzným som bol tyranský, náladový, chcel som mať vždy pravdu, chcel som byť v práve. Nechal som, aby iní za  mňa pracovali. Svojich predstavených som ťažko zarmútil, štval som proti  nim, preklínal som  ich. Obklopoval som svojich predstavených lichotením, vychvaľovaním, prikrášľovaním a podobne som získal úspechy. Bol som neúprimný a oklamal som ich. Staral som sa málo o svoje deti. Bol som príliš prísny, nespravodlivý, netrpezlivý, zlostný. Bol som príliš mäkký, ustupoval som.

Myšlienky k úvahe, ktoré ti  pomôžu ďalej: Čo môžeš urobiť pre  mier, vieru, radosť v rodine? Chcel by som viac sám rozhodovať a  niečím  nakladať? Cítiš sa byť toho schopný? Trpíš nevysvetliteľnými predpismi dospelých? Čo potom? Plníš ich s nechuťou a či s predstavou nádeje, že to má predsa nejaký význam? Domnievaš sa unáhlene, že rodičia, súrodenci by ti nerozumeli? Vypočuješ trpezlivo ich rady? Zo zarobených peňazí dávaš dosť domov? Zachovávaš domáce sviatky, slávnosti, pamätné dni? Snažíš sa, aby boli dobre oslávené? Ponechávaš si čas pre svoje deti? Máš predstavu o ich čítaní, priateľstvách, zábavách, známostiach? Posielaš ich  na náboženstvo? Ponechávaš ich výchovu, aj náboženskú, len iným? (Sú to zodpovední ľudia?) Kedy si sa  naposledy hral, rozprával, čítal im, pozeral s nimi knižky, spieval, pýtal sa ich na úlohy?

 

5. prikázanie

Pán života: Nemáš zabíjať. Proti blížnemu nehrešia len vrahovia, ale každý, kto sa hnevá na svojho brata, nadáva mu, nenávidí  ho, alebo mu škodí. Ježiš nám dáva zlaté pravidlo: „Všetko čo chceš, aby druhí robili tebe, rob tiež ty im.“

Moja úloha: Chránil som zodpovedne život a zdravie ako dar Boha? Nechávam jeho podiel, a to pokiaľ to záleží na mne, každému. Snažil som sa o dobrý vzájomný vzťah s druhými? Bol som ochotný pomôcť všetkým, s ktorými som sa stretol? Pôsobím na druhých dobrým príkladom, priamym postojom? Som ochotný nasadiť svoj život pre blaho druhých?

Otázky k úvahe, ktoré ti pomôžu pokročiť: Ohrozoval som svoje zdravie rozpormi,  nemiernosťou, nedostatkom spánku, škodil som sebe, iným na zdraví napr. využívaním, preťažovaním. Bol som ľahkomyseľný pri nebezpečnej práci, nezodpovedný ako vodič. Bol som sebecký, málo som pomáhal blížnemu, mal som tvrdé srdce pri úsilí o získanie úspechu. Bol som neláskavý pri roztržkách, nekamarátsky v povolaní. Nespravodlivý pri hodnotení iných. Bol som náladový, bezohľadný, neznesiteľný. Zapríčinil som spor, hádku, použil som zraňujúce slová. Bol som hnevlivý, pomstychtivý a nechcel som sa zmieriť. Využil som slabú schopnosť brániť sa u slabých, posmieval som sa im, zarmucoval som ich, zle som s nimi zaobchádzal, bil som ich.

 

6. prikázanie

Pán života: Nemáš narušovať manželstvo. V Novom zákone má telo skrze sv. sviatosti zvláštnym spôsobom účasť na hodnote a cti Božieho dieťaťa. Čistota tela a duše má chrániť hodnotu a česť človeka. Je preto hriechom zničiť svätosť tela zneužitím na zlo, vášeň.

Moja úloha: Pestujem si dušu i telo čisto, cudným postojom a správaním? Prejavujem čisté a ukáznené správanie celým postojom? Zmýšľam plný úcty o láske v manželstve, materstve, otcovstve? Stretám sa s ľuďmi druhého pohlavia úctivo, šľachetne, vedomý si zodpovednosti? Skúsil som v pokušení odvrátiť od toho pozornosť?

Otázky k úvahe, ktoré ti pomôžu pokročiť: Je ti jasný tvoj životný stav? Chce ťa Boh v manželstve, kňažstve, alebo v rehoľnom stave? Ako zmýšľaš o správaní pred zásnubami? Pokúšaš sa ovládnuť svoje pudy a podriadiť ich, aby ti raz mohli slúžiť? Aký máš postoj v príprave na manželstvo, alebo otcovstvo? Trpíš na paniku pred uzavretím brány? Vieš, že šťastie neprichádza z vonku, ale vnútorným bohatstvom? Si ohľaduplný vo svojom manželstve? Je ti manželstvo iných nedotknuteľné? Uvažoval si niekedy o panenskom stave? Aká je tvoja mienka voči zasvätenému stavu?

Ako sa môžeš spovedať: Bol som necudný v reči, pohyboch, správaní, obliekaní. Zotrval som úmyselne v nečistých myšlienkach. Rád som rozprával a počúval nečisté žarty. pozeral som na nečisté obrazy ľudí. Vyvolal som nečisté rozkoše nedovoleným spôsobom. Nečisté som robil sám, pritom došlo k nevere.

V manželstve som bol bezohľadný, neovládal som sa. Bol som bezdôvodne ľudsky vypočítavý k otázke detí a tak som poškvrňoval manželstvo. Bránil som sa požehnaniu detí.

 

7. prikázanie

Pán života: Nepokradneš! Týmto prikázaním Boh chráni majetok a vlastníctvo každého blížneho. Pre kresťana je veľkou hanbou byť zlodejom. Radšej máme dávať iným zo svojho a deliť sa s nimi o to čo vlastníme.

Moja úloha: Ctím si cudzí majetok? Zaobchádzam s ním opatrne a zodpovedne? Napravil som urobenú škodu? Ospravedlnil som sa aspoň za to, čo som ináč napraviť nemohol? Rád som sa s niekým delil? Mal som otvorené srdce voči núdznym? Som čestný až do poslednej maličkosti? Som šetrný v peniazoch a v šatách?

Otázky na zamyslenie, ktoré nám majú pomôcť: Akým spôsobom získavaš peniaze? Dobrou prácou, alebo bezmyšlienkovitou honbou, kalnými obchodmi, hazardnou hrou? Vidíš vo veciach tohto sveta úžitkové spotrebné predmety, aby si mohol žiť v spojení z Bohom, alebo si príliš pripútaný k veci? Si malomyseľný, ak sa máš niečoho zriecť? Chceš si kúpiť hneď každú novinku? Nemôžeš sa pozerať na tých, ktorí majú viac než ty? Si závistlivý? Pomáhaš svojím vlastníctvom, alebo si lakomý a tvrdého srdca?

Ako sa môžeš spovedať: Na úkor druhého som sa obohatil, uškodil som druhým zlou prácou, premárnil som alebo poškodil veci, ktoré mi nepatrili. Robil som ľahkomyseľné dlhy. Neplatil som účty, využil som slabších a podviedol som ich. Hrešil som podvodom (predražovaním), rozhadzovačnosťou.

 

8. prikázanie

Pán pravdy: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

Ježiš Kristus povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Kresťan nesmie klamať, lebo Boh je Bohom pravdy, opovrhuje hriechom. Satan je otcom lži. Kto koná pravdu, pôjde na svetlo.

Moja úloha: Som pripravený hovoriť pravdu za každých okolností? Som pri svojom konaní čestný a úprimný? Dodržal som dané slovo? Zachoval som zverené tajomstvo? Odvolal som falošné výpovede? Škodu pokiaľ je to možné, som nahradil? Odprosil som? Vysvetľoval som si dobre konanie spolublížnych? Bol som naklonený skôr odpúšťať, než žalovať? Modlil som sa v ťažkých situáciách k Duchu Svätému, ktorý nám núka pravé slovo?

Otázky k úvahe, ktoré ti majú pomôcť ďalej: Bojuješ o uskutočnenie pravdy? Máš jasnú predstavu o životnej úlohe? Snažíš sa o jej uskutočnenie? Záleží ti na tom, aby tvoj život bol opravdivý? Si prehnaný vo výrazoch? Hádžeš okolo seba heslá frázy? Necháš sa vo svojich názoroch a činoch ovplyvniť? Vieš rozoznať dobré obrazy od gýčov? Napodobňuješ filmové hviezdy a to tie, ktoré sa k tebe vôbec nehodia? Pokúšaš sa vonkajším zdaním zastrieť vnútornú prázdnotu? Imponuje ti vonkajšia fasáda? Utekáš pred bratským napomenutím? Môžeš niečo podobné zniesť? Je ti jasné, že láska k pravde znamená súčastne zvláštnu blízkosť ku Kristovi, pretože on je pravda, alebo pokladáš človeka milujúceho pravdu za hlupáka?

Ako sa môžeš spovedať: Klamal som zo zbabelosti, nadsadzovania, nenávisti, túžby po zisku, zo strachu pred blamážou atď. Tým som uškodil takýmto spôsobom. ... Hovoril som o iných zle, hoci som vedel, že to neurobili, t.j. zbytočne ľahko som uveril a ľahkoverne ďalej šíril, urobil som bezprávie krivým obvinením. Rád hovorím o chybách iných. Rozširoval som chyby iných, hoci to nebolo nutné. Na cti som utŕhal. Uviedol som iných do rozpakov svojou zvedavosťou. Podvádzal som v práci, v škole. Rád som predstieral falošné úkony. Bol som líškavý v rečiach. Podvádzal som pri hre. Pripustil som, že iní boli potrestaní namiesto mňa. Chcel som sa urobiť obľúbený úlisnosťou.

 

9. - 10.  prikázanie

Vnútorná jasnosť: Nemáš túžiť po žene iného. Nemáš prahnúť po cudzom majetku. Boh nechce vonkajšiu spravodlivosť, ktorá sa vyčerpá viditeľným skutkom. Chce celého človeka. Úmysel a čin majú tvoriť harmóniu. Sebavýchova sa začína čistým úmyslom, budem ju stále zušľachťovať.

Moja úloha: Myslím to vážne so svojou sebavýchovou? Odvažujem sa vyjsť z rámca prostrednosti? Ovládam sa v ťažkých situáciách, pri prekvapení, keď má moja vôľa prekážky? Premáham sa pri jedle, pití, fajčení, pri nepríjemných povinnostiach, voči nepríjemným ľuďom? Som pokorný a skromný? Beriem všetko vážne z rúk Boha ako dar? Aj to, čomu vlastne nerozumiem? Som odovzdaný v protivenstvách, veľkorysý v odpúšťaní? Som vďačný za Božie dary, snažím sa s Božou pomocou vyjsť so sebou? Som ochotný k obeti? Ak je, žiadam ju z vlastného popudu? Som umiernený, ovládam sa v požiadavkách života?

Otázky na zamyslenie, ktoré ti pomôžu ďalej: Skúšaš príležitostne, aké sú tvoje najvnútornejšie úmysly a túžby? Poznáš motívy svojich činov? Robíš svoje vnútorné rozhodnutia podľa ich úžitku alebo ceny? Ak berieš na ne ohľad, čo je rozhodujúce?

Pocítil si už niekedy, že ti druhí nerozumejú? Prečo, azda preto že žijú ľahostajnejšie a mnohé veci posudzujú povrchnejšie? Cítiš sa osamelí? Používaš túto dobu, túto náladu, aby si sa priblížil Bohu? Si neprístupný, domýšľavý, nedôverčivý, prívetivý, svieži, družný? Máš zvláštnu náklonnosť pre prírodu, umenie, poéziu pre krásu? Čo pociťuješ ako obzvlášť krásne? Si si vedomý toho, že máš byť obrazom Boha? Máš dojem, že tvoj život prebieha v správnych koľajoch? Čo by si mohol zlepšiť?

Ako sa môžeš spovedať: Bol som zlostný, panovačný, trúfalý. Bol som ješitný, márnomyseľný, nafúkaný. Staval som sa vždy do stredu, nebral som ohľad na oprávnené práva iných. Dokonca som sa tým chválil, rozsieval som nesvár. Veľmi som si zakladal na svojich výkonoch, schopnostiach a na svojej kráse. Preto som bol nedotklivý, vypínavý, ľahko som sa urazil. Po neúspechoch som bol smutný a malomyseľný. Bol som lakomý. Na peniazoch mi veľmi záležalo. Nerád som ich vydával, nerád alebo príležitostne málo na dobré účely. Bál som sa obety a bol som netrpezlivý, nepokojný, rozboľavený. Bol som závistlivý, žiarlivý, škodoradostný. Prečo? Hľadal som pôžitky a bol som nemierny v jedle, v pití, v tanci, v móde, v zábave.