Dejiny farnosti

VZNIK OBCE

Obec Kamenec pod Vtáčnikom vznikla v r. 1955, a to zlúčením obcí Horného a Dolného Kamenca. Názov Kamenec sa odvádza od množstva kameňov, ktoré sa v celom chotári nachádzajú.

Prvé písomné zmienky o Hornom Kamenci sú z r. 1355. Zmienka o Dolnom Kamenci je až z r. 1518. Obidve obce patrili rodine Kostolányiovcov, ktorí tu mali svoje kúrie a šľachtické domy. Bol tu aj mlyn, pivovar, papiereň. Pracovali tu žehliari, garbiari, remeselníci, obuvníci, kováči, sitári, výrobcovia drevených nádob a riadu. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ale najmä zberom handier po celom území Slovenska, ba i v zahraničí. Preto miestnych obyvateľov ešte aj dnes nazývajú „handári“.

 

ZRIADENIE FARNOSTI

Farnosť dnes patrí do banskobystrickej diecézy. od svojho vzniku, čiže ešte pred vznikom samotnej Banskobystrickej diecézy, patrila do Ostrihomskej arcidiecézy pod názvom Kemenicz. Rodinu Kostolányiovcov, ktorá prijala obec od kráľa Žigmunda v r. 1435, môžeme označiť aj za donátorov a staviteľov neskorogotického kostola. V polovici 17.stor. rodina odpadla od katolíckej viery a spolu s nimi sa celá obec stala evanjelickou. V dôsledku rekatolizácie sa obyvateľstvo opäť vrátilo ku katolíckej viere.

 

KOSTOL

Farský kostol je zasvätený Všetkým svätým. Je datovaný do prvej polovice 16. stor., a to podľa neskorogotických portálov a renesančnej hrebienkovej klenby s gotickým hviezdicovým obrazom. Je situovaný nad starou cestou nad obcou na náhornej plošine, preto tvorí poslednú budovu v obci. Kamenná stavba je viditeľná aj z väčšej vzdialenosti. Kostol pravdepodobne vyhorel medzi r. 1520 – 1560. Upravovaný bol v polovici 17. stor. Kostol je dlhý 83 m, široký 9,5 m a vysoký 8 m.

Z r. 1654 pochádzal drevený maľovaný chór zdobený ľudovými maľbami. V r. 1945 bol nahradený betónovým. Na severnej strane bola postavená kaplnka sv. Anny. Veľká polkruhová arkáda spája kaplnku s loďou kostola. Z vonkajšej strany je stavba kaplnky spojená so stenou sakristie. V kaplnke je zreštaurovaný oltár sv. Anny. Z opačnej, čiže z južnej strany, je pôvodný neskorogotický vstupný portál, ktorý slúži ako bočný vchod do kostola. Na západnej strane je vstupný otvor vedúci do podvežia, pod zvonicu. Veža bola pristavená. Na zvonovej stolici sú tri zvony z 20.stor. Veľký zvon (Najsvätejšia Trojica) váži 778 kg, stredný (Svätý Vendelín) váži 450 kg a malý, umieračik (Svätí Cyril a Metod) má 121 kg.

Hlavný oltár je rokokového štýlu s mriežkovým ornamentom. Je nezvyčajného tvaru, na spôsob „netopierích krídel“. Je celý z dreva. polychrómia, zlátenie a striebrenie, je z 18.stor. Na menze (oltárnej doske) je tabernákulum (svätostánok) s dvojicou adorujúcich anjelov, svetlonoscov. Na oltári je ústredný obraz Najsvätejšej Trojice s plastikami dvoch cherubínov.

V presbytériu je renesančná pieskovcová krstiteľnica z r. 1580.

Krížovú cestu a spovedelnicu zhotovil rezbár Ľudovít Pisár, rodák z Kamenca.

Celý kostol je vydláždený benátskou travertínovou dlaždicou. Pod dlažbou kaplnky sa nachádza krypta rodu Rajcsanyiovcov. V zadnej, západnej časti kostola, sa nachádza krypta rodu Kostolányiovcov. Spolu ich je päť, sú už zamurované a neprístupné.

Kostol bol kedysi ohradený múrom, z ktorého sa zachovali iba základy. Cez múr viedla brána pochádzajúca z druhej polovice 16. stor. a nazýva sa „klebetnica“. Zachovala sa pomerne neporušená. Má polkruhový vchod a na stranách úzke strielne.

V r. 1750 bol kostol prvý krát osvetlený, neskôr v r. 1805. Dnes je osvetlený modernou osvetľovacou technikou.

V r. 1906 bol postavený kamenný kríž pred južným vchodom do kostola. Postaviť ho dali Kamenčania žijúc i v Amerike.

 

FARSKÁ BUDOVA

V r. 1780– 1783, za pôsobenia farára Jozefa Schestáka, bola postavená prvá farská budova z nepálených tehál. V r. 1956 začal pán farár Hrmo, ktorý tu pôsobil celých 32 rokov, so stavbou novej fary. Pre nedostatok peňazí stavba trvala až do r. 1963. V r. 1978-1988 pôsobil vo farnosti Ján Rozinaj. Do kostola a do fary bol zavedený vodovod. O zveľadenie farskej budovy sa postarali aj ďalší správcovia farnosti, ako napr. cyril Adam či Pavel Židek. Dnes má farská budova pred sebou ďalšiu rekonštrukciu a úpravy, nakoľko si to jej stav vyžaduje.