Farské oznamy V/2020

 

 

4. Veľkonočná nedeľa

 

 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.

Deň

Čas

Úmysel

6.5.

Streda

18.00

+ Jaroslav Nechala, rodičia a súrodenci

7.5.

Štvrtok

18.00

+ Michal a Alžbeta, Ján a Vilma, Ján a Jozef

8.5.

Piatok

18.00

+ Peťa Cimingová (ned.28.nar.)

9.5.

Sobota

8.00

Na úmysel celebranta

10.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Za Božiu pomoc pre rodinu Bialešovú

 

 

 5. Veľkonočná nedeľa

 

 • V stredu je ľubovoľná spomienka na Blahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú. jedná sa o jedno z najdôležitejších zjavení Panny Márie v dejinách Cirkvi. Panna Mária sa 13.5.1917 zjavila trom jednoduchým, nevzdelaným deťom, pastierikom oviec, Lucii, Františkovi a Hyacinte. Panna Mária sa predstavila ako „Ružencová“ a kázala deťom modliť sa ruženec ako zbraň v boji proti satanovi. Deti dostali tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. Panna Mária kladie dôraz na pokánie, na odvrátenie sa od hriešneho života, v ktorom duši hrozí večné zatratenie. Ľudia posledných desaťročí si „v arogancii rozumu“ neuvedomujú, že riskujú trvalú stratu toho najcennejšieho; život večný.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Mateja, apoštola. Po Judášovej samovražde zostalo „voľné“ miesto apoštola. Po nanebovstúpení Pána Ježiša sa rozhodli, že dvanáste miesto apoštola „doplnia“ novým mužom. Napísali dve mená a hodili lós, ktorý padol na Mateja. Od tej chvíle sa stal plnohodnotným apoštolom. Spolu s apoštolmi v deň Turíc prijal aj on Ducha Svätého. O jeho ďalšom účinkovaní sa nevie takmer nič. Za meno Ježiša Krista aj on podstúpil mučenícku smrť. Podľa tradície ho kameňovali a keď ešte stále nebol mŕtvy, pristúpil k nemu rímsky vojak a sekerou mu odťal hlavu. Je patrónom remeselníkov, proti kiahňam, čiernemu kašľu a pri neúrode.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia (do 19.00 h.)
 • V sobotu je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Jeden z najznámejších českých svätcov sa narodil okolo roku 1345. Dosiahol vysoké vzdelanie doma i v zahraničí. Stal sa notárom, pisárom, osobným tajomníkom pražského arcibiskupa, neskôr generálnym vikárom. I napriek vysokému postaveniu zostal veľmi pokorný, zbožný, horlivý a svedomitý. Kráľ Václav IV. sa Jána vypytoval na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá sa u neho spovedávala, lebo ju podozrieval z nevery, ktorej sa on sám dopúšťal. Nakoľko mu kňaz Ján nič nevyzradil, dal ho kruto mučiť a nakoniec ho zviazaného do tvaru kolesa hodili do rieky Vltavy. Stalo sa to 20.3.1393. Jazyk, ktorým kňaz Ján dodržal spovedné tajomstvo i za cenu smrti, sa dodnes zázračne zachoval úplne neporušený.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.1. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

11.5.

Pondelok

18.00

+ Jozef Miľo, rodina Miľová a Bedušová

12.5.

Utorok

18.00

+ Ľuboš (ned.45.nar.)

13.5.

Streda

18.00

+ Karol a Anna Januroví, syn Jozef

14.5.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Mendel (15.výr.)

15.5.

Piatok

18.00

+ Anna a Michal Šimoví, Mária Fábryová a Jozef

16.5.

Sobota

8.00

+ Ladislav a Irena Plachí, syn Ľubomír, zať Jozef

17.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Miroslav Balla, rodičia a súrodenci

 

 

 

6. Veľkonočná nedeľa

 • V pondelok po sv. omši bude tichá adorácia (do 19.00 h.)
 • V stredu večer je vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši, už nie je viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši v deň slávnosti.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý kresťan katolík je morálne viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši a zachovať pokoj od manuálnej práce. Je to deň viery a nádeje vo večný život.
 • V prípade dobrého počasia bude sv. omša vonku.
 • V tento deň sa z oltára odloží socha Zmŕtvychvstalého Krista a zatvorí sa prázdny Boží hrob. „Odstránením“ týchto posledných pozemských a viditeľných veľkonočných znamení nám zostáva už iba vnútorný „duchovný zrak“, nakoľko sa Ježiš definitívne vracia k svojmu Otcovi do neba.
 • V piatok začíname novénu (9 dňovú modlitbu) k Duchu Svätému. Je to príprava na Turíce, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
 • V nedeľu, 24.5., je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň je zbierka na naše katolícke média, ktoré šíria pravdu Evanjelia (na rádio Lumen, na TV LUX, a pod.). Prosím o milodary pre naše médiá.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č.2. Vďaka za obetavosť.

 

 

Deň

Čas

Úmysel

18.5.

Pondelok

18.00

+ Imrich Krajčovič, rodičia Krajčovičoví a Hudecoví

19.5.

Utorok

18.00

+ Katarína a Štefan Bartoví a deti

20.5.

Streda

18.00

Za Božiu pomoc pre Amáliu Bažányovú (85.nar.)

21.5.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

22.5.

Piatok

18.00

+ Juraj Mendel, Mária, Anna, deti, zaťovia, nevesta Mária

23.5.

Sobota

8.00

Na úmysel celebranta

24.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za Božiu pomoc pre Emíliu Janovičovú (80.nar.)

Za farníkov

 

 

 7.Veľkonočná nedeľa

 

 • V utorok je spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza /1515-1595/. narodil sa v čase reformátorov Luthera, Zwingliho a Kalvína. Matka mu zomrela keď bol ešte dieťa a otcovi celý majetok zhorel do tla a zostali načisto chudobní. Svoj život strávil viac-menej celý v Ríme, kde urobil obrovský kus práce pre pútnikov, pre chorých v meste, pre mládež a deti, pre ľudí bez prostriedkov, pre všetkých. Veľa si vytrpel od neprajníkov. Bol známy svojou podmanivou, až nákazlivou, veselosťou, ktorá mu nechýbala ani v najťažších časoch. Pre svoju neustálu radosť a veselosť patrí medzi najobľúbenejších svätých z Ríma. Uctieva sa ako patrón a apoštol mesta Rím.
 • V nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Turíce. Je to prastarý sviatok, ktorý má pôvod už v časoch apoštolov. Posvätné veľkonočné obdobie (ktoré trvá 50 dní) sa završuje touto dôležitou a krásnou slávnosťou. Na konci sv. omší si posledný krát zaspievame dvojité aleluja.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve „Veni Creator“ (Príď Duchu Svätý), môže za zvyčajných podmienok (Verím v Boha, na úmysel sv. Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulých.
 • Veľkonočná svieca, tzv. „Paškál“, ktorý sme doteraz mali pred oltárom, sa odloží nabok ku krstiteľnici.
 • Slávnosťou Turíc sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu „Anjel Pána“.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č.3. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

25.5.

Pondelok

18.00

+ Ján a Anna Hudecoví, syn Albert, nevesty, zať, vnučky

26.5.

Utorok

18.00

+ Štefánia Kováčová (ned.85.nar.) a rodičia

27.5.

Streda

18.00

+ Helena a Ján Nechaloví a rodičia

28.5.

Štvrtok

18.00

+ Ján Šimo (č.337) a rodičia

29.5.

Piatok

18.00

+ Dušan Briestenský a rodičia

30.5.

Sobota

8.00

Na úmysel celebranta

31.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária (15.výr.) a štefan Nechaloví, syn Rudolf

 1. Žiadne iné bohoslužobné či pastoračné aktivity nie sú zatiaľ dovolené.
 2. Slávnosť prvého sv. prijímania detí v plánovanom termíne (7.6.) nebude; na novom termíne sa dohodneme.
 3. môžete dávať úmysly sv. omší na mesiace júl, august, september 2020.

 

Dôležité!

 

Základné Inštrukcie k bohoslužbám v čase karantény platné Od 6. mája 2020 do odvolania

 1. Naďalej sa musia dodržiavať prísne hygienické predpisy. 
 2. Nikto nesmie vstúpiť do kostola bez rúška. 
 3. Musí sa dodržiavať odstup dva metre. 
 4. Obsadzujte lavice tak, ako sú označené (každá druhá je voľná). Osoby trvale žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba v jednej lavici bez odstupu (manželia, rodičia s deťmi, ...). 
 5. Sadajte si aj na chórus, do kaplnky sv. Anny, na detské lavičky. 
 6. Pri vchode do chrámu je rozprašovač s dezinfekciou (aj utierky). 
 7. Ničoho sa zbytočne nedotýkajte a nepodávajte iným. 
 8. V kostole zbytočne nerozprávajte. 
 1. Veková hranica nie je obmedzená.
 2. Sv. omše je možné i naďalej sledovať v televízii alebo počúvať v rádiu, najmä tí najviac rizikoví.
 3. V kostole sú otvorené všetky okná kvôli dostatočnému vetraniu. 
 1. Svätená voda vo sväteničkách nie je; prežehnajte sa bez sv. vody.
 2. Sv. prijímanie sa bude dávať na ruku. Dotyčný musí vložiť hostiu hneď do úst, ešte pred kňazom.
 3. Kto bude mať rukavice, na okamih sv. prijímania si ich zloží.
 4. Na znak pokoja sa nebudú podávať ruky; bude iba úklon hlavou. 
 1. Príhovory kňaza budú kratšie, aby sa bohoslužby nepredlžovali. 
 1. Nedeľné sv. omše budú bývať vonku (za dobrého počasia).
 2. Na sv. omšu v nedeľu ráno o 8.00 h. nech prídu najmä tí, ktorí majú viac ako 65 rokov.
 3. Kto môžete, doneste si stoličku, deku, ...

Ďakujem aj za doterajší vzorný prístup a vynikajúcu disciplinovanosť.