Spovedné zrkadlo

Vážne skutkové omyly - hriechy

 • Znesvätenie Božích tajomstiev,
 • neúcta k životu,
 • pohŕdanie, posmech, výsmešná reč, odpor voči Bohu,
 • odvádzanie iných od Boha k pochybnostiam,
 • navádzanie iných k pohŕdaniu duchovného chápania života,
 • zosmiešnenie úkonov viery,
 • chladnosť voči Bohu, k veciam viery,
 • chladnosť k otázkam večnosti, k duchovnému životu,
 • znižovanie úcty voči kňazom,
 • ľahostajnosť voči rodičom,
 • narušovanie bratských vzťahov,
 • úmyselné predlžovanie sporov,
 • vyhľadávanie sporov,
 • odmietanie zmierenia,
 • hovorenie nepravdy,
 • opustenie ľudí, ku ktorým ma viazala vernosť,
 • uvoľňovanie zväzkov rodiny, manželstva, komunity.


Základnými ťažkými previneniami teda sú:

všetky spôsoby hrubosti, tvrdosti a bezohľadnosti; násilné činy, spôsobovanie bolesti; týranie slabšieho; zneužívanie svojho postavenia a svojej moci; súhlas so zlými činmi druhého, s jeho krutosťou; necitnosť k prosbám bezbranného človeka; vyhrážanie násilím; využívanie telesne slabých alebo menejcenných; vnútorné a viditeľné pohŕdanie ľuďmi; ponižovať druhých, zosmiešňovať ich, hrubo ich odsudzovať; zákerne osočovať; vyvyšovať sa zo samoľúbosti; ľahkomyseľná lož z nízkych pohnútok; zneužívať dôveru, priateľstvo,  lásku pre osobné ciele; tuposť voči nespravodlivosti, pritakávať na krivdu; utláčať druhých; krivo a lživo svedčiť; zákernosť s úmyslom poškodiť a zarmútiť; prejavovať navonok neresť; vedome klamať pre zisk a výhody; predstierať lásku; zradiť priateľa, národ, Cirkev; prezradiť zverené tajomstvo; zneužívať rozum na nízku vypočítavosť; chytráčiť so zlým úmyslom; hýriť,  najmä ak ľudia okolo majú nedostatok; zle platiť za preukázané práce a služby; zneužívať nevedomosť a slabosť druhých; zotročovať druhých akýmkoľvek spôsobom; pyšne a panovačne sa správať, konať a hovoriť; násilne si vymáhať pôžitok; neovládať vášne; byť akokoľvek lakomý; „kšeftáriť“ s hmotnými a kultúrnymi hodnotami - vidieť všade len peniaze; zmocňovať sa majetku nečestne alebo násilím; robiť intrigy a klamať; nesplniť vážne sľuby a záväzky; odmietnuť možnú pomoc deťom, slabým a starým; myslieť a hovoriť závistlivo; vymýšľať zlé činy; priať druhým zlo; byť zaťatý v nepriateľstve; vyhľadávať chyby na iných; mať podiel na nešťastí druhých; vydierať; pomstivosť v myšlienkach, slovách a činoch; úskočne konať pod  maskou vľúdnosti; byť bezcitný; preklínať; krivdiť; neprávom si prisvojovať hodnoty; vnášať nesvár medzi ľudí; nesvornosť; násilnosť; neuznať schopnosti iných; vydávať nebezpečenstvu zdravie a život; ohroziť česť druhého; hrubo, nízko a nemravne hovoriť; vedomá snaha škodiť; pustošiť hodnoty druhých; ničiť ľahkomyseľné prírodu, …