Farské oznamy VII/2023

23. júla – 16. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je ľubovoľná spomienka na sv. Šarbela Makhlufa, libanonského kňaza, askétu, mystika (1828-1898). Je to jeden z najobdivuhodnejších svätých posledných storočí. Po rokoch života v kláštore v Annay žil potom 23 rokov v malej pustovni (mala len 6m2) v horách. Spal iba pár hodín, jedol iba raz denne. Po smrti jeho telo zostalo (dodnes) neporušené, má riadnu telesnú teplotu, stále krásne vonia a neustále z neho vyteká tekutina neznámeho pôvodu, ktorá zázračne uzdravuje. Tisíce ľudí sa na príhovor sv. Šarbela uzdravilo, a stále uzdravuje, na tele i na duši. Stáva sa jedným z najsilnejších orodovníkov medzi všetkými svätými.
 • Na záver sv. omše (po požehnaní) bude /dobrovoľné/ pomazanie olejom z tela sv. Šarbela dovezeného z Libanonu, ktorý je riadne posvätený a určený na tento účel. Každý pomazaný dostane osobitné kňazské požehnanie, po ktorom môže ísť domov.
 • V utorok je sviatok sv. Jakuba, apoštola. Jedná sa o Jakuba staršieho (Jakub mladší má sviatok 3.5.). Bol bratom sv. Jána apoštola. Hoci boli majetní, obidvaja bratia kvôli Ježišovi zanechali všetko. Jakub bol spolu s Petrom a Jánom Ježišovým dôverníkom. Pochovaný je v Španielsku v Santiagu de Compostella, na jednom z najznámejších pútnických miest /putovala tam aj sv. Brigita Švédska s celou rodinou v rokoch 1343-44/.
 • V utorok je zároveň aj ľubovoľná spomienka na sv. Krištofa, ochrancu motoristov, šoférov, cestujúcich a pútnikov. Po večernej sv. omši budem žehnať vodičov a ich vozidlá (motorové i nemotorové). Prosím, aby vozidlá (môžu byť aj bicykle) čakali na parkovisku pri kaplnke sv. Júdu Tadeáša.
 • V stredu je spomienka na sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie. Sú to najslávnejší a zároveň najsvätejší rodičia, ktorí vychovali matku Pána Ježiša. Hoci o nich nevieme takmer nič, ich úcta je silná po celom svete.
 • aj v našom farskom kostole máme bočnú kaplnku a oltár sv. Anny, matky Panny Márie. Pozývam každého úprimne sa v tento deň pomodliť pri tomto oltári.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov. Sv. Gorazd je priamym nástupcom sv. Metoda, čiže po sv. Cyrilovi a sv. Metodovi bol on tretím „apoštolom“ nás Slovákov. Je najstarším známym kňazom a svätcom nášho pôvodu. O jeho konkrétnom živote a o živote jeho spoločníkov (Klimenta, Angelára, Nauma a Sávu) vieme veľmi málo.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok od 20.15 h. do 21.15 h. bude tichá „nočná adorácia“. Ukončená bude požehnaním Najsvätejšou Sviatosťou.
 • V sobotu je spomienka na súrodencov sv. Martu, Máriu a Lazára, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Cirkev všetkých troch súrodencov považuje za svätých. Marta bola zrejme najstaršia zo súrodencov. Jej meno je v Písme svätom spomenuté na viacerých miestach. Vynikala veľmi silnou dôverou a láskou k Ježišovi.
 • V sobotu, 29.7., od 18.00 h. bude na Butkove Benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Účinkovať budú Kandráčovci a Vlasta Mudríková za účasti apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho. Kto by chcel ísť, nech sa nahlási na fare, pôjdeme autami.
 • V nedeľu je ľubovoľná spomienka na bl. Zdenku Schelingovú, prvú blahoslavenú v novodobých dejinách Slovenska. Narodila sa na Orave v r. 1916. Pracovala v jednej z bratislavských nemocníc, kde sa venovala najmä chorým na rakovinu, vždy s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých bola vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky. Po politických zmenách v r. 1948 ju komunistický režim začal kruto prenasledovať, až ju nakoniec komunisti utýrali na smrť. Zomrela 38 ročná. Za blahoslavenú ju v r. 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke počas svojej tretej návštevy Slovenska.
 • V nedeľu, 30.7., pôjdeme na tradičnú púť k sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie, do Chalmovej. od 9.30 h. sa bude modliť sv. ruženec; zároveň budú viacerí kňazi spovedať. O 10.30 h. bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať vdp. Mgr. Štefan Bukovan, dekan z Bošian.
 • Ako každý rok, v túto nedeľu bude len jedna sv. omša ráno o 8.00 h.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 10. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

24.7.

Pondelok

18.00

+ Anna, Ján, Albert, Marta, Mária, Anna, Jarmila, Vladimír, rodina Nechalová, Straková, Hudecová

25.7.

Utorok

18.00

+ Pavol a Emília Barnákoví

26.7.

Streda

18.00

+ Michal a Helena Hudecoví

27.7.

Štvrtok

18.00

+ Renáta Oboňová

28.7.

Piatok

18.00

+ Jozefína (20.výr.) a Vladimír Žiakoví, rodičia a Jozef Hlaváč

29.7.

Sobota

8.00

+ Aurélia Hlinková (pohr.)

30.7.

Nedeľa

8.00

 

+ Anna Nižňanská (pohr.)

CHALMOVÁ – Za farníkov

 

 

 

 30.7 Júla - 17. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Je zakladateľ rádu jezuitov. Je otcom duchovných cvičení, ktoré dodnes zostali ako základ duchovného napredovania. Jeho „duchovné cvičenia“, čiže modlitby, meditácie, čítania, spytovanie svedomia a mlčanie, majú stále nenahraditeľný prínos najmä pre zasvätené osoby.
 • V utorok je spomienka na sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. zakladateľ rehole redeptoristov, mocný patrón spovedníkov, duchovných vodcov a morálnych teológov, bol výnimočne obdarovaný už od detstva. Už ako 16 ročný dosiahol doktorát na Neapolskej univerzite a do svojich 19 rokov bol slávnym právnikom. Dokorán otvorenú cestu k rozprávkovému bohatstvu a k vrcholnej svetskej sláve však zanechal, keď si v istý deň naplno uvedomil pravú tvár tohto sveta. napriek silnému odporu rodiny sa pevne rozhodol všetko opustiť a zasvätil zvyšok svojho života Bohu. Jeho život kňaza a biskupa je plný obrovských útrap od ľudí i zázračných úspechov. Trpel ťažkým reumatizmom, ktorý mu celkom zohol hlavu (musel piť cez slamku) a nakoniec ho celkom paralyzoval. Mával mystické videnia, konal zázraky, predpovedal udalosti. Napísal nadčasové spisy o morálnom živote a mariánskej úcte. Patrí medzi najväčších svätcov Cirkvi.
 • V stredu, 2.8., je tzv. „Porciunkula“ sv. Františka Assiského. V tento deň možno získať úplné odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri tradičné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel s Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva).
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Jána Mária Vianneyho, kňaza. Kňaz, ktorému štúdium vôbec nešlo, nepomohlo mu ani doučovanie a na skúškach prepadával. Ku kňazskej vysviacke dostal výnimku od biskupa. Bol však neobyčajne nábožný a dobrotivý. Vynikal láskou, akú u nikoho nikdy nevideli. Od Boha celkom odvrátenú obec Ars priviedol späť k Bohu. Do Arsu za svätým kňazom chodili tisícové zástupy ľudí z celého Francúzska. Spovedal denne aj 20 hodín. Vedel čítať ľuďom myšlienky a poznal ich svedomie. 4. augusta 1859, vo veku 73 rokov, umrel od vyčerpania, ale s úsmevom na perách. Je patrón kňazov, spovedníkov a farárov.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem, ako vždy, hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h. Prosím, nahláste svojich chorých a nevládnych ku sv. spovedi a k sv. prijímaniu, aby aspoň raz za mesiac prijímali sviatosti spásy. Veľmi rád prídem ku všetkým, je to služba lásky, nič sa neplatí.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť. Pozývam všetkých k obnoveniu mesačnej sv. spovede a k obnoveniu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • Panna Mária nám vo svojich medjugorských posolstvách zjavila, že 5. augusta 1984 bolo presne 2000 rokov od jej narodenia. Liturgicky sa sviatok narodenia Panny Márie slávi 8. septembra.
 • V nedeľu je sviatok Premenenia Pána. Je to pripomienka udalosti, keď sa Ježiš, Boží Syn, navonok vyzerajúci ako človek, po prvýkrát ukázal v Božskej sláve. Traja apoštoli sa ocitli v neopísateľnom zjave Božej slávy. Apoštol Peter vyjadril túžbu zostať v tejto Božskej kráse. Nevieme kedy a kde sa táto udalosť odohrala. Pravdepodobne na vrchu Tábor v Galiley, v druhom roku Ježišovho verejného účinkovania.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Za milodary vopred ďakujem.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

31.7.

Pondelok

18.00

+ Rodina Ďuračková a Urbanovská

1.8.

Utorok

18.00

Za Božie požehnanie pre manželov Žiškových

2.8.

Streda

18.00

+ Ignác Gabriel (ned.80.nar.) a manželka Emília

3.8.

Štvrtok

18.00

+ Valent a Anna Žiakoví, brat Albín

4.8.

Piatok

18.00

+ Emil Zaťko a rodičia Strakoví

5.8.

Sobota

8.00

+ Dušan Rybár

6.8.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Ján, Mária, dcéra Mária Okajčekoví, rodičia a súrodenci

 

 

 

 6.augusta - 18. nedeľa v období „cez rok“

 

 • omše v tomto týždni budú výnimočne len v utorok a v piatok o 17.00 h. Ja budem na púti po mariánskych miestach v Poľsku. Zastupovať ma bude p. farár z Bystričian.
 • V utorok je spomienka na sv. Dominika, kňaza. Je zakladateľom rádu kazateľov „dominikánov“. V kritických časoch ťažkej skúšky ho sama Panna Mária naučila modliť sa ruženec. Vďaka tejto modlitbe sa potom všetko zmenilo a mnoho ľudí sa obrátilo k Bohu. Preto je vzácna modlitba ruženca dedičstvom dominikánov a dodnes patrí ruženec medzi najúčinnejšie modlitby. Sv. Dominik patrí medzi velikánov svojej doby. Je patrónom astronómov a krajčírov.
 • V stredu je sviatok sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy (známa aj ako Editha Steinová). Poľská židovka, výnimočná študentka s doktorátom, ktorá z celej duše hľadala pravdu. Dôkladne preštudovala všetky svetové náboženstvá. Ako 31 ročná sa nechala pokrstiť v Katolíckej Cirkvi a vstúpila do prísnej rehole karmelitánov v Nemecku. Počas II. sv. vojny, hoci mohla utiecť, neurobila to a neskôr ju umučili v koncentračnom tábore v plynovej komore. Napriek ťažkým pomerom žila krásny a odovzdaný život a napísala jedinečné diela o Bohu a o duchovnom živote.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Vavrinca, diakona, mučeníka. Narodil sa v prvej polovici tretieho storočia v Španielsku. Vychovaný bol v Ríme. Ako blízky spolupracovník pápeža sv. Sixta II. bol za čias cisára Valeriána kruto mučený, bičovaný bičmi s olovenými guľkami na konci, mlátený kyjmi, naťahovaný na škripci; nakoniec bol zaživa upečený na veľkom rošte. Mladý diakon sa svojej viery nevzdal i napriek brutálnemu mučeniu. Okolo stojaci vojaci sa pri pohľade na spokojného Vavrinca obrátili na vieru. Svoju dušu odovzdal Bohu 10. augusta 258. Je patrónom Španielska, Ríma, diakonov, kuchárov, vojakov, pred požiarmi a popáleninami.
 • V piatok je spomienka na sv. Kláru, pannu. Bola spoločníčkou sv. Františka z Assisi, syna bohatého obchodníka, ktorý pre Krista opustil všetko. Aj ona – z bohatej rodiny - opustila všetko a úplne sa zasvätila Bohu. Veľa trpela, ale vždy s radosťou, že môže trpieť spolu s Kristom. Nasledovali ju mnohé dievčatá, najmä z bohatých rodín, napr. aj princezné kráľovských rodín z Čiech, Francúzska či Poľska. Na jej pohrebe sa zúčastnil aj sám pápež. Je patrónkou vyšívačiek, práčiek, nevidiacich, chorých.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.12. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

7.8.

Pondelok

-

-

8.8.

Utorok

17.00

+ Martin a Helena, ostatná rodina

9.8.

Streda

-

-

10.8.

Štvrtok

-

-

11.8.

Piatok

17.00

+ Ján Gabriel (ned.80.nar.) a rodičia

12.8.

Sobota

-

-

13.8.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Štefan a Valentína Môcikoví, dcéry Nina, Lýdia a Tatiana

Za farníkov

 

Osobám, ktoré sa obetujú pri upratovaní kostola požičiavame kľúč od kostola (má medený prívesok). žiaľ, kľúč sa nám nevrátil na faru (zvyčajne sa hádže do poštovej schránky). prosím osobu, u ktorej zostal, aby nám ho vrátila, aby mohol opäť slúžiť svojmu účelu. Ďakujem.

 

Pán Milan Urbanovský sa podujal na kompletnú rekonštrukciu krížov na cintoríne a na kostole. Jeho syn Martin dôkladne zrenovoval korpus (telo) Pána Ježiša na cintoríne; bol viacnásobne popukaný a poveternostnými vplyvmi stratil farebnosť. Obidvom a celej rodine vyjadrujem úprimnú vďaku za obetavý prístup a mnohohodinovú náročnú mravenčiu prácu.