Farské oznamy VI/20223

18. júna - 11. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V stredu je spomienka na sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (1568-1591). Je patrónom študentov a mládeže. Bol zo šľachtického rodu. Od vojakov, ku ktorým ho brával jeho otec, vojenský generál, sa už ako malý chlapec naučil nadávať a kliať, ale pod vplyvom nábožnej matky sa začal postupne meniť. Hoci sa ocitol na kráľovskom španielskom dvore plnom samopaše a neviazanej zábavy, Alojz sa už tentokrát udržal čistým. I napriek možnostiam prepychového, nemravného a neviazaného života sa mládenec Alojz rozhodol pre opak, pre zasvätený život, čistotu, chudobu a službu blížnym, s čím dlho nesúhlasil jeho otec. Vzdal sa všetkého, vstúpil do rehole Jezuitov, ktorú založil bývalý španielsky vojak sv. Ignác z Loyoly. Zomrel iba 23 ročný v Ríme, keď sa viackrát nakazil od chorých na mor, ktorým slúžil. O svojej smrti vedel zo zjavenia už od svojich 19 rokov.
 • V sobotu je slávnosť, neprikázaný sviatok Narodenia Jána Krstiteľa. Cirkev slávi deň „narodenia pre tento pozemský život“ iba v prípade troch osôb: Pána Ježiša, Jeho matky Márie a Jána Krstiteľa. Všetkým ostatným sa slávi ako sviatok deň ich „narodenia pre nebo, pre večný život“; väčšinou je to deň ich smrti. Sám Pán Ježiš Jána Krstiteľa označil za „najväčšieho spomedzi narodených zo ženy“.
 • V sobotu si pripomíname aj výročie začiatku Medjugorských zjavení (24.6.1981).
 • V nedeľu sú ďakovné sv. omše na záver školského roka. Pozývam žiakov a študentov, aby sa poďakovali dobrému Bohu za pomoc počas štúdia.
 • V nedeľu bude pravidelná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca „Halier sv. Petra“. Sú to milodary, ktoré idú priamo pápežovi a on sám ich rozdeľuje tam, kde je vo svete najväčšia potreba. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 5. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

19.6.

Pondelok

-

-

20.6.

Utorok

-

-

21.6.

Streda

-

-

22.6.

Štvrtok

17.00

+ Peter Ciminga a rodičia

23.6.

Piatok

-

-

24.6.

Sobota

-

-

25.6.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ján a Paulína Hudecoví, vnuk Jozef, zať Ernest a rodičia

Za farníkov

 

 

 

 

25. júna – 12. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V utorok je ľubovoľná spomienka na Matku ustavičnej pomoci (MUP). Pôvodná ikona MUP je namaľovaná na doske z cédrového dreva (52x40 cm). Na obraze je vidieť, ako ešte malý Ježiš, ktorý však už vedel o svojich budúcich utrpeniach (zjavujú mu to dvaja anjeli na stranách), hľadá pomoc u svojej matky. Privinie sa k nej tak silno, až sa mu uvoľnila jedna sandálka a obidvoma rukami sa chytá jej "pevnej" pravej ruky. Mária jediná bola hodna "rozviazať mu remienok na obuvi". Je to Matka, ktorá si "mocne" chráni svoje dieťa a s rovnakou opaterou sa pozerá na všetkých ľudí, ktorí idú za jej Synom. V priebehu stáročí si tisíce ľudí na príhovor Matky ustavičnej pomoci vyprosili pomoc v ťažkostiach, záchranu pred stratou viery pre seba či pre svoje deti, a pod.
 • Hneď po sv. omši bude krátka pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.
 • V stredu je spomienka na sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (135-202). Irenej, pôvodom z dnešného Turecka, sa považuje za „otca dogmatiky“, čiže za otca teologickej disciplíny, ktorá fundovane vysvetľuje pravdy viery a vyvracia bludné nepravdy. Bol nebojácnym a úspešným obrancom pravej apoštolskej viery v prvotnej Cirkvi. Patril medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby. Nevedno, prečo sa kňaz Irenej dostal až na územie dnešného Francúzska. Po mučeníckej smrti Lyonského biskupa sa stal jeho nástupcom. Je patrónom tých, ktorí odvážne a múdro bránia pravú vieru.
 • Vo štvrtok (29.6.) je slávnosť, prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Každý kresťan je viazaný zúčastniť sa v tento deň na celej sv. omši tak ako v nedeľu. Rovnako pripomínam záväzok zrieknutia sa odkladných manuálnych prác. Je to vynikajúca pomôcka na to, aby sa v našom vnútri zmenil všedný deň na deň slávnostný strávený pred Bohom a s Ním.
 • Peter a sv. Pavol sú dvaja najznámejší a pre Kristovu Cirkev najdôležitejší spomedzi apoštolov. Majú nenahraditeľný podiel na tom, že sa Evanjelium šírilo naozaj do celého sveta a že sa i napriek mnohým ťažkostiam všade zachovala pravá a čistá viera. Petrov učiteľský primát a Pavlova misijná činnosť sú snáď najväčším zázrakom v Kristovej Cirkvi. Obidvaja boli pre Kristovo meno umučení v Ríme.
 • V deň slávnosti apoštolov sv. Petra a Pavla je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca). Získať ich môže ten, kto v tento deň úprimne použije nábožný predmet požehnaný biskupom alebo pápežom (ruženec, škapuliar, krížik, ...) a pridá vyznanie viery (Verím v Boha) alebo navštívi katedrálu či baziliku minor, a tam sa srdcom pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
 • V piatok bude hodinová tichá „nočná“ adorácia od 20.15 – 21.15 h. Príďte do školy modlitby srdcom.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň býva tradičná zbierka na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 6. ďakujem za obetavosť.

 

 

Deň

Čas

Úmysel

26.6.

Pondelok

18.00

+ Emília a Jaroslav Nechaloví

27.6.

Utorok

18.00

+ Jozef a Mária Hudecoví, rodičia a syn Ján

28.6.

Streda

8.00

Na úmysel ordinára

29.6.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

30.6.

Piatok

18.00

+ Jozef Kováč a rodičia

1.7.

Sobota

8.00

+ Ján Šimo, rodičia Šimoví a Mendeloví

2.7.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ján Šimo, č.512 (5.výr.)

Za farníkov

 

 

 

 

2.júla – 13. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je sviatok sv. Tomáša, apoštola. Je patrónom architektov a stavebných robotníkov. Vzýva sa ako mocný orodovník v  pochybnostiach vo viere. skromný a pravoverný muž je známy svojou „verejnou“ pochybnosťou o Ježišovom zmŕtvychvstaní: „Ak neuvidím, neuverím!“ Keď mu Ježiš ponúkol otvorený bok, aby „videl“, padol na kolená a došlo k „zmŕtvychvstaniu“ jeho viery. Apoštol Tomáš bol umučený pre Krista, ale nevie sa presne kde a ako; máme zachované dve tradície o jeho smrti.
 • V stredu je slávnosť, neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, mníchov, slovanských vierozvestcov, spolupatrónov Európy. Solúnski bratia tvoria v dejinách Slovanov, i nás Slovákov, jednu z najdôležitejších kapitol. Bratia spolu so svojimi spoločníkmi prišli na naše územie nie ako barbari, ale priniesli prevzácny poklad kultúry a viery. Ich neprekonateľná obeta a húževnatá práca, najmä preklad Biblie a celej liturgie do slovanského jazyka, bola vtedy doslova revolúciou, čo si my musíme uvedomiť , byť im vďační a byť hrdí na slovanské korene.
 • Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • Chorých a nevládnych budem spovedať vo štvrtok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok po rannej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť bez predošlej adorácie.
 • V piatok idem sobášiť do rodného Podpoľania. Z tohto dôvodu musí byť sv. omša ráno. Ďakujem za pochopenie.
 • Komu sa nedá byť na sv. omši ráno, môže ísť do inej farnosti alebo si urobiť prvopiatkovú pobožnosť doma.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 7. ďakujem za obetavosť.

 

 

Deň

Čas

Úmysel

3.7.

Pondelok

18.00

+ Mária a Jozef Miloví, rodičia a súrodenci

4.7.

Utorok

18.00

+ Štefan a Jarmila Obžeroví

5.7.

Streda

18.00

+ Rodina Fábryová, Ďurtová a ich deti

6.7.

Štvrtok

18.00

+ Božena a Ladislav Rybároví a syn Juraj

7.7.

Piatok

8.00

Na úmysel ordinára

8.7.

Sobota

8.00

+ Ivan Fábry

9.7.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Mária a Ján Žiakoví, deti, nevesty, zaťovia, starí rodičia a vnučka Viera

Za farníkov

 

 

 

 9. júla – 14. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V utorok je sviatok sv. Benedikta, opáta, hlavného patróna Európy. Je zakladateľom, otcom západného mníšstva. Na morálnu skazu a hlboký intelektuálny úpadok tej doby reagoval tým, že odišiel zo štúdií v Ríme, vzdal sa šľachtického rodinného dedičstva a začal žiť ako pustovník v Subiacu /Taliansko/. Založil tam 12 kláštorov každý po 12 mníchov a potom ďalší kláštor. Tie musel opustiť a založil si svoj kláštor v Monte Cassino. Jeho rehoľné pravidlá, ktoré napísal okolo r.540, boli nadčasové a stali sa základným kameňom pre všetky ďalšie európske kláštory na dlhé stáročia a je tomu tak dodnes. Sv. Benedikt vďaka svojim nesmrteľným „benediktínskym pravidlám“ patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti všetkých čias. Jeho rodná sestra, svätá Školastika, tiež žila blízko svojho brata Benedikta, kde aj umrela v chýre svätosti rovnako ako jej brat .
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu je spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Bol siedmym nástupcom sv. Františka Assiského, čiže bol generálny predstavený františkánov /stal sa ním už ako 36 ročný/. Stal sa aj kardinálom. Patrí medzi najvýznamnejších teológov a učiteľov Cirkvi spolu so sv. Tomášom Akvinským, s ktorým sa priatelil a takmer v rovnakom čase obidvaja velikáni aj zomreli. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti františkánov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 8. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

10.7.

Pondelok

18.00

+ Rudolf Schubert (ned.90.nar.), Viktória, rodičia a súrodenci

11.7.

Utorok

18.00

+ Mária Halačová a starí rodičia

12.7.

Streda

18.00

+ Anna (ned.60.nar.) a Ján, Ladislav a Amália, rodičia

13.7.

Štvrtok

18.00

+ Tibor Bednár

14.7.

Piatok

18.00

+ Rozália Paukeje (pohr.)

15.7.

Sobota

8.00

+ Ivan Benko, rodičia, Anna Vrbovská, syn Jozef, rodičia a súrodenci

16.7.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Valent Nechala, rodičia, súrodenci, Rudolf a Jozef

 

 

 

júla – 16. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov. Sv. Andrej je patrón mesta Nitra a nitrianskej diecézy. Bol pustovníkom na Zobore. Sv. Benedikt, ktorý mal pustovňu na Skalke pri Trenčíne, bol žiakom sv. Andreja. V prípade sv. Andreja-Svorada sa prakticky jedná o prvého slovenského svätca (+1030).
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu je sviatok sv. Márie Magdalény. Jej ako prvej osobe vôbec sa zjavil zmŕtvychvstalý Ježiš. Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov, neskôr sa stala jedna z najvernejších žien, ktorá Ježiša neopustila ani po uložení do hrobu. Je patrónkou kajúcnikov, ktorí kvôli Ježišovi túžia a aj dokážu celkom zmeniť svoj život.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 9. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

17.7.

Pondelok

18.00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Jozefa

18.7.

Utorok

18.00

+ Peter Ciminga a rodičia

19.7.

Streda

18.00

+ Mária Rybárová

20.7.

Štvrtok

18.00

+ Valent a Helena Kováčoví, dcéra Anna

21.7.

Piatok

18.00

+ Jozef Janovič, rodičia Halačoví a Janovičoví

22.7.

Sobota

8.00

+ Milan a Amália Matejoví a rodičia

23.7.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Emília a Jaroslav Nechaloví

Za farníkov

 

Z dôvodu zmeny letného programu sú voľné úmysly sv. omší: Utorok, 25.7; streda, 26.7.; štvrtok, 27.7. vždy o 18.00 h.; nedeľa, 30.7. (8.00/11.00)