Farské oznamy V/2023

21.mája – 7. Veľkonočná nedeľa

 

 • V stredu je ľub. spomienka na Pannu Máriu „Pomocnicu kresťanov“. Toto pomenovanie vzniklo za pontifikátu pápeža sv. Pia V. Vojaci vracajúci sa z víťaznej bitky pri Lepante nad Turkami (r.1571) prechádzali cez Loreto, a tam sa poďakovali Panne Márie, ktorú vzývali ako „Pomocnicu“. Kult Pomocnice kresťanov mal svoje vzostupy aj pády. V 19. storočí sa o úctu k Pomocnici zaslúžili hlavne bl. Bartolomeo Longo a  Ján Bosco. Celé kontinenty a národy majú Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov ako nebeskú patrónku; Austrália od r. 1844, Čína od r. 1924, Argentína od r. 1949, Poľsku od začiatku 19. storočia. Uctievajú si ju aj v krajinách východnej Európy. Nádherná bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov sa nachádza v Turíne. Stojí tam vďaka sv. Jánovi Boscovi.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza /1515-1595/. narodil sa v čase reformátorov Luthera, Zwingliho a Kalvína. Matka mu zomrela keď bol ešte dieťa a otcovi celý majetok zhorel do tla a zostali načisto chudobní. Svoj život strávil viac-menej celý v Ríme, kde urobil obrovský kus práce pre pútnikov, pre chorých v meste, pre mládež a deti, pre ľudí bez prostriedkov, pre všetkých. Veľa si vytrpel od neprajníkov. Bol známy svojou podmanivou, až nákazlivou veselosťou, ktorá mu nechýbala ani v najťažších časoch. Pre svoju neustálu radosť a veselosť patrí medzi najobľúbenejších svätých z Ríma. Uctieva sa ako patrón a apoštol mesta Rím.
 • V piatok od 20.15 h. do 21.15 h. bude „nočná adorácia“. Príďte k tichej osobnej modlitbe s Ježišom.
 • V nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Turíce. Je to prastarý sviatok, ktorý má pôvod už v časoch apoštolov. Posvätné veľkonočné obdobie (ktoré trvá 50 dní) sa završuje touto dôležitou a krásnou slávnosťou. Na konci sv. omší si posledný krát zaspievame dvojité aleluja.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve „Veni Creator“ (Príď Duchu Svätý), môže za zvyčajných podmienok (Verím v Boha, na úmysel sv. Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulých.
 • Veľkonočná svieca, tzv. „Paškál“, ktorý sme doteraz mali pred oltárom, sa odloží nabok ku krstiteľnici.
 • Slávnosťou Turíc sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu „Anjel Pána“.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 2. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

22.5.

Pondelok

18.00

+ Jozef Kielar (ned.75.nar.)

23.5.

Utorok

18.00

+ Mária a Štefan Nechaloví, rodičia, syn Rudolf, Jozef

24.5.

Streda

18.00

+ Tibor Bednár

25.5.

Štvrtok

18.00

+ Zlatica Hájovská (pohr.)

26.5.

Piatok

18.00

+ Jozef Janura, manželka Anna, syn Jozef, zať Dušan

27.5.

Sobota

8.00

+ Dominik a Mária Benkoví

28.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef Staňo, súrodenci a rodičia

 

 

 

28. mája - Nedeľa zoslania Ducha Svätého - Turíce

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa pravidelne modlili „Májovú pobožnosť“ a „Deviatnik k Duchu Svätému“.
 • V pondelok máme „Turičný pondelok“. Je to liturgické "predĺženie" slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Srdcom veriaci sa snaží získať všetky duchovné dobrá z veľkonočného obdobia a dostať pravé dary Ducha Svätého, najmä pravdu, silu, nádej, pokoj, lásku, radosť. Turičný pondelok je skôr dňom chvály, oslavy a úprimnej vďaky dobrotivému Bohu za všetky Jeho dobrodenia voči nám.
 • Vo štvrtok máme sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok slávime iba od r. 2014. Ide o „podporu“ svätosti duchovenstva a nových povolaní na sviatostné kňazstvo. Krása Kristovho kňazstva a mnohoraké ovocie sviatosti kňazstva potrebujú nové impulzy vedúce k zamysleniu, rozjímaniu a k zodpovednému rozhodnutiu vybrať si kňazstvo za životnú cestu.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. O 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je spomienka na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Kresťanstvo v Ugande existovalo iba niekoľko rokov. Sú to na kráľov príkaz ukrutným spôsobom umučení hneď prví kresťania Ugandy. Mladý kráľ dal umučiť desiatky nevinných kresťanov, mnohí z nich boli ešte deti. Práve ich smrťou sa povzbudili mnohí ďalší a kresťanstvo v Ugande sa navždy zakorenilo. Sv. Karol Lwanga je patrónom černošskej mládeže.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie.
 • V nedeľu (4.6.) je slávnosť Najsvätejšej Trojice, základného tajomstva, ktoré hľadajúcim odhaľuje vrchol Božskej lásky a krásy života. Boh nie je samotár, sám v sebe tvorí „spoločenstvo“, ktorého dokonalým spojivom je láska.
 • V nedeľu o 10.30 h. bude slávnosť prvého sv. prijímania detí.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni majú na starosti rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

Deň

Čas

Úmysel

29.5.

Pondelok

18.00

+ Rodina Hudecová a Bartošová

30.5.

Utorok

18.00

+ Margita (15.výr.) a Juraj Halačoví, deti, nevesty, zaťovia a starí rodičia

31.5.

Streda

18.00

+ Ján Pisár (ned.120.nar.), manželka Katarína a rodičia

1.6.

Štvrtok

18.00

+ Imrich Krajčovič, rodičia Krajčovičoví, Hudecoví a sestry

2.6.

Piatok

18.00

+ Ján a Anna Nechaloví a deti

3.6.

Sobota

8.00

+ Mária a štefan Pisároví

4.6.

Nedeľa

8.00

10.30

+ Anna a Rudolf Fábryoví a syn Rudolf

Za farníkov a za prvoprijímajúce deti

 

 

 

4.júna - 9. nedeľa v období „cez rok“ – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 • V pondelok je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (672-754). Bol veľmi vzdelaný, písal básne, venoval sa biblickým vedám. Je najvýznamnejším poslom viery v Nemecku. Dva roky po smrti bol prijatý medzi patrónov Anglicka. Ako misionársky biskup patril medzi najväčších reorganizátorov Cirkvi v Nemecku. Svoju významnú prácu odviedol i v rodnom Anglicku. Po veľmi úspešných misiách ho prepadlo 52 pohanov a brutálnym spôsobom ho zavraždili. Pochovaný je v kláštore vo Fulde, ktorý sám založil.
 • V pondelok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V stredu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božieho Tela). Je to starobylá slávnosť, ktorú zaviedol pápež Urban IV. v r. 1264. Je to nádherné verejné vyjadrenie našej lásky a úcty k Ježišovmu telu a krvi.
 • Prosím, aby sa pripravili oltáriky okolo kostola.
 • Prosím deti, najmä prvoprijímajúce, aby si nazbierali kvietky, ktoré budú hádzať pod nohy kňaza kráčajúceho s Oltárnou Sviatosťou. Po sv. omši bude eucharistická procesia okolo kostola.
 • Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

5.6.

Pondelok

18.00

+ Jozef Fábry, rodičia Fábryoví, Jánoškoví a Rudolf

6.6.

Utorok

18.00

+ Jozef a Helena, Ladislav a Janka Ďurtoví

7.6.

Streda

8.00

+ Anton a Zlatica, rodina Juríčková a starí rodičia

8.6.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

9.6.

Piatok

18.00

+ Jozef Kováč a rodičia

10.6.

Sobota

8.00

+ Milan a Amália Matejoví, súrodenci a rodičia

11.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Radomír Kišš (ned.51.nar.)

 

 

 

11. júna - 10. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V utorok je spomienka na sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (1195-1231). Bol súčasníkom sv. Františka z Assisi, ktorý mu bol nadriadený. Je patrónom pri hľadaní stratených vecí a pred mocou diabla. Kňaz, profesor, predstavený, muž s vynikajúcou pamäťou, s neobyčajnou výrečnosťou, ale najmä osobitnou pokorou, skromnosťou a dobrotivosťou. Stal sa jedným z najvyhľadávanejších kazateľov. Na jeho kázne (museli sa konať na lúkach a námestiach) sa niekedy zišlo aj 30 tisíc ľudí. Okrem častého a veľmi plodného kázania aj veľa písal. 13. júna 1231 nečakane zamdlel a neskôr aj zomrel. Nakoľko sa pri jeho hrobe diali veľké a početné zázraky, necelý rok po smrti bol pápežom vyhlásený za svätého. Úcta k sv. Antonovi sa rýchlo rozšírila do celého sveta a je len málo kostolov, kde by chýbala socha tohto svätého (aj my ju máme v kaplnke sv. Anny). Najčastejšie sa vzýva pri hľadaní stratených vecí.
 • Vo štvrtok bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • V piatok je slávnosť, neprikázaný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prastará úcta k Ježišovmu Srdcu, ktoré bolo prebodnuté „láskou k nám“, má základy v samotnom Svätom písme. Mnohí svätci a duchovní velikáni v priebehu stáročí opisujú a vyzývajú k osobitnej úcte Ježišovho Srdca. Ako sa modlíme aj v litániách, Ježišovo je Srdce je "slasťou všetkých svätých". Hoci táto silná úcta siaha až k prvým storočiam a dávno existovali kostoly zasvätené Božskému Srdcu, pre celú Cirkev schválený sviatok máme iba od r.1856. Od r.1889 máme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Postupne prišlo k zasväteniu sveta Božskému Srdcu, k zavedeniu prvých piatkov a dostali sme osobitné prísľuby, ktoré človeka s úctou k Božskému Srdcu zahŕňajú osobitnou Božou priazňou za života i v hodine smrti. Je to výzva k úplnej dôvere v tento najsvätejší prameň milosrdenstva.
 • V piatok po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť Oltárna a krátka odprosujúca pobožnosť.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu“, ktorá je predpísaná na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V sobotu je spomienka na Nepoškvrnené Srdce panny Márie. Od 17.stor. sa táto úcta rozšírila do celého sveta, najmä potom, ako sama Panna Mária po zjavení vo Fatime /1917/ žiada o túto osobitnú úctu. Úcta k Materinskému Srdcu Panny Márie vyvrcholila vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie (1854), zjavením zázračnej medaily (sv.Kataríne Labouré 1930), zasvätením sveta pápežom Piom XII. a sviatkom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

12.6.

Pondelok

18.00

+ Mária Rybárová

13.6.

Utorok

18.00

+ Tibor Bednár

14.6.

Streda

18.00

+ Emília Nevidalová, Vojtech a rodičia

15.6.

Štvrtok

18.00

+ Frederik (2.výr.)

16.6.

Piatok

18.00

+ Jaroslav Hladný (1.výr.)

17.6.

Sobota

8.00

+ Anna Fábryová, sestra Valéria Demeterová, manžel a rodičia

18.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Vasil a Mária Baranoví, súrodenci a rodičia

 

 • Dôrazne prosím, aby tesne pred sv. omšou bolo ticho v kostole, nerozprávajte sa medzi sebou, ruší to tých, ktorí sa chcú v modlitbe pripraviť. Ďakujem.
 • Chorých a nevládnych k prvému piatku v mesiaci neustále ubúda. Prosím, nahláste mi chorých a starcov, ktorí už zostali doma, aby sa neprestali spovedať a pravidelne, aspoň raz za mesiac, prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu. Ďakujem.