Farské oznamy IV/2023

16. apríla – 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

 • Najbližších desať dní budem na púti a na duchových cvičeniach. Zastupovať ma bude p. farár z Bystričian.
 • V prípade pohrebu sa prosím spojte s ním.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kňazský seminár a na potreby našich bohoslovcov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

17.4.

Pondelok

-

-

18.4.

Utorok

-

-

19.4.

Streda

17.00

Na úmysel celebranta

20.4.

Štvrtok

-

-

21.4.

Piatok

-

-

22.4.

Sobota

18.00

Na úmysel celebranta

23.4.

Nedeľa

11.00

+ Emília Nechalová (pohr.)

 

 

 

 

 

 23. apríla - 3. Veľkonočná nedeľa

 

 • Dnes začína týždeň modlitieb za nové duchovné a kňazské povolania. Prosím, obetujte svoje modlitby na tento úmysel.
 • V utorok je sviatok sv. Marka, evanjelistu. Je patrónom murárov, pisárov, patrón dobrého počasia a úrody. Je autorom prvého, čiže najstaršieho evanjelia. Bol Žid, synovec sv. apoštola Petra. Nebol Ježišov učeník, lebo vtedy bol ešte chlapec. Jeho matka Mária bola veľmi vážená žena a neskôr aj sám Marek. Ich dom sa v Novom zákone spomína viackrát. Schádzali sa v ňom Ježiš, apoštoli a prví kresťania. Zdá sa, že v ich dome prebehla aj Posledná večera a Turíce, Zoslanie daru Ducha Svätého. Pôsobil spolu s najväčšími apoštolmi Petrom a Pavlom. Pohania ho umučili tak, že ho počas sv. omše vyvliekli na ulicu, uviazali mu povraz na hrdlo a vláčili po uliciach mesta, kým nezomrel.
 • V posledný piatok mesiaca mávame „nočnú“ adoráciu. Bude aj tento piatok od 20:15 do 21:15 h.
 • V sobotu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy. Narodila sa v r. 1347 v Toskánsku ako posledné, v poradí 25-te dieťa v rodine farbiara vlny. Od mala bola „slnkom“ rodiny. Už od 6 rokov mala mystické zážitky. Ako 12 ročná odmietla sobáš. ako 16 ročné dievča zasvätila navždy svoj život. Celé detstvo a dospievanie dostávala výnimočné milosti, mala mystické zážitky, často videla anjelov strážnych, Ježiša, Pannu Máriu, svätých. Ľuďom videla do svedomia a vedela čítať myšlienky. Nemala žiadne vzdelanie, no i napriek tomu patrí medzi najväčších teológov, múdrosť jej vnukal sám Boh. Pisári písali vtedy, keď Katarína hovorila v extáze. V r. 1375 dostala stigmy /veľmi bolestivé rany ako mal Pán Ježiš/. Zomrela ako 33 ročná. Jej spisy, ktorá sama nenapísala ale nadiktovala, sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. V r. 1430 sa jej sväté telo našlo neporušené a tak je to dodnes.
 • Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. My túto pobožnosť budeme mať v nedeľu Dobrého Pastiera, 30.4., o 10:45 h.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.12. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

24.4.

Pondelok

-

-

25.4.

Utorok

-

-

26.4.

Streda

17.00

Na úmysel celebranta

27.4.

Štvrtok

-

-

28.4.

Piatok

18.00

+ Anna Komžíková (ned.60.nar.)

29.4.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Samuela (18.nar.) a Alexandru (19.nar.)

30.4.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Margita Jánošková (ned.100.nar.)

Za farníkov

 

 

 

 

30. apríla - 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 

 • V pondelok je ľubovoľná spomienka na sv. Jozefa Robotníka. Múdrosť cirkvi túži poukázať nielen na poslanie sv. Jozefa v rámci diela spásy a vykúpenia, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu každodennej ľudskej práce a jej nenahraditeľný význam pre život človeka. Bežné práce, zamestnanie a všedné starosti o domácnosť nemôžu človeka odviesť od Božích vecí a od cesty spásy, v čom je živiteľ rodiny, tesár, sv. Jozef, dokonalým vzorom pre všetkých.
 • V utorok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Narodil sa v Grécku v r.296. Na prahu dospelosti odišiel na púšť, kde žil spolu so sv. Antonom. Ako 30 ročný sa stal patriarchom Alexandrie. Mnohokrát bol vo vyhnanstve kvôli bludárom ariánom. Sv. Atanázovi vďačíme za to, že nám dodnes zostala pravá viera v božstvo Ježiša Krista.
 • V stredu je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Apoštol Filip doviedol k Ježišovi Natanaela. Pred umučením chcel od Ježiša, aby im ukázal Otca. O jeho apoštolskom pôsobení nevieme nič. Tradícia hovorí, že okolo r. 81 bol ukrižovaný dole hlavou v dnešnom Turecku. Sv. Jakub Mladší, sa odlišuje od sv. Jakuba Staršieho „Zebedeja“, ktorý bol bratom sv. Jána apoštola. Apoštol Jakub Mladší sa stal prvým biskupom Jeruzalema. Podľa Skutkov apoštolov to bol významný a svätý muž. Napísal tzv. Jakubov list, ktorý tvorí súčasť Božieho slova. V r.62 ho Židia umučili na smrť. O pár rokov potom Rimania zrovnali Jeruzalem so zemou. Mnohí v tom videli „trest“ za vraždu biskupa Jakuba.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude ofera na potreby farnosti. Za všetky milodary úprimne ďakujem.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.13. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

1.5.

Pondelok

18.00

+ Viliam Janovič, rodičia, brat Jozef, Helena a Jozef Vrtieloví

2.5.

Utorok

-

-

3.5.

Streda

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Beátu (50.nar.)

4.5.

Štvrtok

18.00

+ Jaroslav Nechala (ned.85.nar.), súrodenci a rodičia

5.5.

Piatok

18.00

+ Peter Ciminga a rodičia

6.5.

Sobota

8.00

+ Petra Cimingová

7.5.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Júlia a Jozef Šimoví, rodina Šimová, Chalmovská a súrodenci

Za farníkov

 

 

 

7. mája - 5. Veľkonočná nedeľa

 

 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V sobotu je ľubovoľná spomienka na Blahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú. jedná sa o jedno z najdôležitejších zjavení Panny Márie v dejinách Cirkvi. Panna Mária sa 13.5.1917 zjavila trom jednoduchým, nevzdelaným deťom, pastierikom oviec, Lucii, Františkovi a Hyacinte. Panna Mária sa predstavila ako „Ružencová“ a kázala deťom modliť sa ruženec ako zbraň v boji proti satanovi. Deti dostali tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. Panna Mária kladie dôraz na pokánie, na odvrátenie sa od hriešneho života, v ktorom duši hrozí večné zatratenie. Ľudia posledných desaťročí si „v arogancii rozumu“ neuvedomujú, že riskujú trvalú stratu toho najcennejšieho; život večný.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.14. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

8.5.

Pondelok

18.00

+ Emília Nechalová a Jaroslav

9.5.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Evu (50.nar.) a celú rodinu

10.5.

Streda

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre súrodencov Ľuboša a Katarínu

11.5.

Štvrtok

18.00

+ Mária Rybárová

12.5.

Piatok

18.00

+ Emília a Ján Jančekoví, rodina Jánošková a deti

13.5.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Ninu a Ester (15.nar.)

14.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária Kristlová, rodina Hopková a Kristlová

 

 

 

 

14. mája – 6. veľkonočná nedeľa

 

 • Nasledujúce tri dni (pondelok – streda) sú prosebné dni za požehnanie úrody v čase sejby. Záväzný je jeden deň.
 • V utorok po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V stredu večer je vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši, už nie je viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši v deň slávnosti.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý kresťan katolík je morálne viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši a zachovať pokoj od manuálnej práce. Je to deň viery a nádeje vo večný život.
 • V tento deň sa z oltára odloží socha Zmŕtvychvstalého Krista a zatvorí sa prázdny Boží hrob. „Odstránením“ týchto posledných pozemských a viditeľných veľkonočných znamení nám zostáva už iba vnútorný „duchovný zrak“, nakoľko sa Ježiš definitívne vracia k svojmu Otcovi do neba.
 • V piatok začneme novénu (9 dní za sebou) k Duchu Svätému. Je to príprava na Turíce, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju spoločne modliť každý deň 10 min. pred začatím sv. omše.
 • V nedeľu, 21.5., je svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň je zbierka na naše katolícke média (rádio Lumen, TV LUX, a pod.). Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 1. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

15.5.

Pondelok

18.00

+ Ján a Emília Okajčekoví, súrodenci a rodičia

16.5.

Utorok

18.00

+ Miroslav Balla, rodičia a súrodenci

17.5.

Streda

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Olivera (17.nar.)

18.5.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

19.5.

Piatok

18.00

+ Rodina Jančeková, Halačová, Hudecová a Nechalová

20.5.

Sobota

8.00

+ Emil Zaťko a rodičia

21.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jaroslav Jánoška (ned.68.nar.)