Farské oznamy III/2023

26. marca - 5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa

 

 • Chorých a nevládnych budem spovedať vo štvrtok, 30.3., od 9.00 h. Prosím prihlásiť tých, čo sa spovedajú len na sviatky.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V posledný piatok v mesiaci mávame „Nočnú adoráciu“, ktorá bude od 20.15 do 21.15 h.
 • V sobotu je prvá sobota. Po sv. omši sa pomodlíme Litánie a modlitbu zasvätenia.
 • Na budúcu nedeľu je už „Kvetná“ nedeľa. Už od 7. storočia Cirkev v tento deň požehnáva zelené ratolesti. Nezabudnite si preto doniesť bahniatka (maňúšky), olivové alebo palmové ratolesti, ktoré budú posvätené. Bahniatka, ktoré má kňaz, sa neskôr spália na jemný popolec, ktorý sa používa pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka, ktoré si prinesiete vy, si odnesiete domov ako posvätenú vec. Podľa tradície sa posvätené ratolesti zakladajú napr. za náboženské obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi sa dávali aj do poľa, záhrady či do maštale. Je to symbol úprimného a najmä "živého" osobného uvítania prichádzajúceho Ježiša, ktorý slávnostne vchádza do Jeruzalema, čiže do "brán" našich sŕdc.
 • Na Kvetnú nedeľu sa spievajú Pašie. Z dôvodu spevu Pašií bude v nedeľu výnimočne iba jedna sv. omša, a to o 10.30 h.
 • V tento deň býva stretnutie mládeže s p. biskupom, tzv. „Kvetný víkend“.
 • Na Kvetnú nedeľu je zároveň aj „zbierka pre mládež“, pre rôzne mládežnícke aktivity. Ďakujem za milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č.8. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

27.3.

Pondelok

18.00

+ Tibor Bednár

28.3.

Utorok

18.00

+ Juraj Mendel, manželky Mária, Anna a deti

29.3.

Streda

18.00

+ Ján a Katarína Janovičoví, dcéra Mária, starí rodičia

30.3.

Štvrtok

18.00

+ Jozefína a Pavel Šimoví, syn Milan

31.3.

Piatok

18.00

+ Jozef Hlaváč

1.4.

Sobota

8.00

+ Jozef, Emília a rodičia

2.4.

Nedeľa

10.30

Za farníkov

 

 

2.apríla - Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána – Veľký týždeň

 

 • Od Kvetnej nedele až do Veľkonočnej nedele sa každý deň číta komentár. Prosím lektorov, aby prišli čítať.
 • Počas Veľkého týždňa sa nebudeme modliť spoločnú modlitbu po sv. prijímaní; bude sa len spievať z JKS.
 • pondelok, 3.4., sa bude robiť veľké upratovanie kostola pred Veľkou Nocou. Upratovať sa bude od 17.45 h.
 • Prosím, obetujte sa a príďte pomôcť viacerí. Prosím najmä členov skupiny č.9, aby sa obetovali a prišli.
 • V stredu budem ešte spovedať od 17.00 h. Je to posledná šanca vyspovedať sa.
 • V stredu o 17.15 h. sa pomodlíme poslednú krížovú cestu. Úprimne pozývam každého z vás.
 • Štyridsaťdňové pôstne obdobie uzavrieme v stredu krátkou kajúcou pobožnosťou hneď po krížovej ceste.
 • Prosím pomocníkov, aby sa dohodli a pripravili „Boží hrob“.
 • Prosím lektorov, aby sa zapísali na čítanie Božieho slova počas dní Trojdnia.
 • V tomto týždni je už tzv. „veľký týždeň“ (alebo aj „svätý týždeň“ či „pašiový týždeň“). Vo štvrtok, večernou sv. omšou, začína tzv. „Triduum“, čiže „Posvätné trojdnie Veľkej Noci“.
 • Vo štvrtok je prvý deň, tzv. „Zelený štvrtok“. O 9.30 h. bude v Banskej Bystrici tzv. „s omša svätenia olejov“, na ktorej budú prítomní všetci kňazi diecézy. Je to pamiatka na ustanovenie sviatosti kňazstva.
 • Druhá sv. omša v tento deň sa volá „omša na pamiatku Pánovej večere“; pamiatka ustanovenia sviatosti Eucharistie.
 • Po sv. omši je možnosť zostať na tichej osobnej adorácii do 19.30 h. Je to duchovné „zotrvanie v Getsemanskej záhrade“ pri Ježišovi.
 • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vo štvrtok po príchode do kostola už v bočnej kaplnke sv. Anny. Preto vás prosím, aby ste si pokľakli smerom k bočnému oltáru; hlavný oltár bude prázdny.
 • V piatok je druhý deň, tzv. „Veľký piatok“ – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša. V tento deň je v celej cirkvi prísny pôst a jediný deň, kedy nie je sv. omša, ale posvätné obrady. Obrady budú o 15.00 h. /v hodine Ježišovej smrti/, pri ktorých sa otvorí „Boží hrob“.
 • Podľa tradície sa na Veľký piatok modlia kňazi Posvätné čítanie a Ranné chvály spolu s veriacimi. My sa budeme spoločne modliť tieto modlitby ráno o 8.00 h. Prosím, príďte.
 • Prosím, aby ste sa v strede kostola zapísali na „stráženie Božieho hrobu“, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Prosím, zapíšte sa aj viacerí, aby Boží hrob a Najsvätejšia Sviatosť Oltárna nikdy neboli bez dozoru.
 • Na poklonu pri Božom hrobe je možnosť zostať do 19.30 h.
 • V sobotu je „Biela sobota“. Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k poklone k Božiemu hrobu.
 • Posvätné čítanie a Ranné chvály sa budeme modliť o 8.00 h. Hneď potom sa sprístupní Boží hrob.
 • „Veľkonočná vigília“ začína sv. omšou po západe slnka o 19.30 h.
 • V nedeľu je „Veľkonočná nedeľa“ – deň zmŕtvychvstania Pána – najväčší kresťanský sviatok v kalendárnom roku. O 11.00 h. bude hrať dychovka.
 • Úplné odpustky možno získať každý deň: vo štvrtok recitovaním „Tantum Ergo“; v piatok za nábožnú poklonu kríža pri (po) slávení; v sobotu za obnovu krstných sľubov. Nezabudnite na to a využite túto šancu.

 

Deň

Čas

Úmysel

3.4.

Pondelok

17.00

+ Valent a Mária Jánoškoví, syn Marián, manželka Emília

4.4.

Utorok

18.00

+ Valent Roháč, Katarína a vnuk Valent

5.4.

Streda

18.00

+ Katarína, Ondrej Nechaloví a deti

6.4.

Štvrtok

17.00

+ Tibor Bednár

7.4.

Piatok

15.00

x

8.4.

Sobota

19.30

+ Vasil a Mária Baranoví, súrodenci a rodičia

9.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pre Štefana Dobiša (75.nar.)

 

 

 

9. apríla - veľkonočná nedeľa – nedeľa pánovho zmŕtvychvstania

 

 • Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa obetavo a nezištne pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.
 • Ďakujem všetkým vám, ktorí ste aktívne prežívali 40 dňový pôstny čas, ktorí ste prichádzali na pobožnosti krížovej cesty, na ranné chvály na Veľký piatok a Bielu sobotu, na slávnosti a obrady /Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa – Veľkonočný pondelok/.
 • Počas celého veľkonočného obdobia sa budeme modliť namiesto „Anjel Pána“ modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“.
 • Počas nasledujúceho týždňa bude tzv. „Veľkonočná oktáva“, t.j. osem dní, ktoré sú predĺžením Veľkonočnej nedele (z jedného dňa je osem dní).
 • Cez oktávu budeme spievať a hovoriť dvojité „Aleluja“ na dôraznejšie zvýraznenie Ježišovho zmŕtvychvstania.
 • Zajtra je „Veľkonočný pondelok“. Sv. omša bude len jedna o 11.00 h.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • Na budúcu nedeľu (16.4.) je „Nedeľa Božieho milosrdenstva“. Je to slávnosť, ktorú si želal sám Ježiš cez svätú sestru Faustínu. Týmto sviatkom a prijatím Božieho milosrdenstva dáva Boh svetu šancu na obrátenie sa k pravde a k záchrane vlastného osudu. poobede o 15.00 h. budeme mať v kostole „Hodinu Božieho milosrdenstva“, počas ktorej sa spoločne pomodlíme aj slávnostnú Korunku Božieho milosrdenstva. Prosím, príďte.
 • Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu úprimný a dôverný povzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti!), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Touto nedeľou sa zavŕši veľkonočná oktáva a začína sa veľkonočné obdobie, ktoré skončí v nedeľu Zoslania Ducha Svätého.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 10. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

10.4.

Pondelok

11.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Vanesu Hodásovú (15.nar.)

11.4.

Utorok

18.00

+ Anna Šimová (ned.100.nar.), otec Ján, deti Anna a Ján

12.4.

Streda

18.00

+ Koloman Jánoška (1.výr.)

13.4.

Štvrtok

18.00

+ Jozef a Mária (1.výr.) Miloví a rodičia

14.4.

Piatok

18.00

+ Imrich a Paulína Mikuloví a rodičia

15.4.

Sobota

8.00

+ Jozef Halač (1.výr.)

16.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária Rybárová

 

 

          „Vstal som z mŕtvych. Aleluja. Poďte ku mne všetci,

                                milujem vás najnežnejšou láskou.“

 

                                                                                                                 Požehnané veľkonočné sviatky!