Farské oznamy II/2023

19. februára - 7. nedeľa v období „cez rok“

 

 • pred začiatkom pôstneho času býva zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. My sa ju pomodlíme v pondelok. Hneď po večernej sv. omši bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Kajúcna pobožnosť bude trvať cca 30 minút; skončí eucharistickým požehnaním. Veriaci, ktorý zotrvá v adorácii pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • V stredu máme „Popolcovú stredu“, ktorou začína pôstny čas. Budeme poznačení popolom na znak pominuteľnosti a  kajúcnosti.
 • V Popolcovú stredu je v celej Cirkvi prísny pôst. Každý sa má v tento deň zriecť mäsitého pokrmu a dosýta sa najesť iba raz. Je to deň pokánia a odriekania. Snažme sa, aby náš osobný pôst bol čo najprísnejší. Kto vydrží, nech je v tento deň iba o chlebe a o vode.
 • V štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • Pozývam vás prežiť požehnaný pôstny čas v 40 dňovom osobnom odriekaní /napr. za 40 dní nepiť alkohol, nejesť sladkosti, nefajčiť, modliť sa denne ruženec, denne ísť na sv. omšu, pozerať TV iba minimum alebo vôbec, a pod./. Dajme si aspoň jedno predsavzatie, denne vykonajme aspoň jednu malú obetu, dávajme si pozor na jazyk /neklebetiť, neklamať/ a pod. Človek má radosť z toho, keď dokáže prekonávať sám seba /za 40 dní/, a keď motívom toho nie je telesný prospech /napr. chudnutie/, ale úprimná snaha o duchovný rast a bližší vzťah s Bohom. Pozývam na lepšie prežitie pôstneho času bohatšou účasťou na sv. omšiach aj cez týždeň.
 • V pôstnom období sa, na znak kajúcnosti, odloží kvetinová výzdoba kostola.
 • Kto si v pôstnom období (v ktorýkoľvek deň) vykoná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok (pomodliť sa: Otče náš, Zdravas, Sláva, na úmysel Sv. Otca a Verím v Boha) úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa aspoň jeden človek pohyboval s krížom medzi zastaveniami, a aby sa uvažovalo (rozjímalo) nad umučením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista.
 • Kto sa pre vážnu prekážku nemôže zúčastniť spoločnej modlitby krížovej cesty, môže získať tie isté úplné odpustky aj doma sám, a to aspoň čítaním a rozjímaním nad umučením a smrťou Pána Ježiša.
 • Krížovú cestu sa budeme modliť každý piatok o 17.15 h. a každú nedeľu o 15.00 h. Obľúbte si túto pobožnosť a príďte.
 • Prosím, aby sme sa v piatky hneď po sv. prijímaní modlili všetci spoločne modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, ktorú máme aj v spevníkoch. Veriaci, ktorý sa túto modlitbu pomodlí v piatok v pôstnom čase pred obrazom ukrižovaného Krista (alebo pred krížom), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V posledný piatok mesiaca bude „Nočnú adorácia“. Od 20.15 h. do 21.15 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k tichej, osobnej adorácii. Posledných 10 minút sa pomodlíme spoločne a nasledovať bude eucharistické požehnanie.
 • V prvú pôstnu nedeľu (26.2.) bude pravidelná jarná zbierka na charitu. Sú to peniaze darované pre núdznych žijúcich na území našej banskobystrickej diecézy. V mene obdarovaných ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 3. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

20.2.

Pondelok

18.00

+ Tibor Bednár

21.2.

Utorok

-

-

22.2.

Streda

18.00

+ Jozef Kováč (pohr.)

23.2.

Štvrtok

18.00

+ Mária Veselá, manžel Miloš, rodičia Mendeloví

24.2.

Piatok

18.00

+ Koloman Jánoška (ned. 92. nar.)

25.2.

Sobota

8.00

+ Ondrej a Emília Dadoví a rodičia

26.2.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária Naďová (ned.100.nar.), manžel Jozef a deti

 

 

 

26. februára – 1. pôstna nedeľa

 • Nácvik na Pašie bude v pondelok o 19.00 h. a vo štvrtok o 19.00 h.
 • Aj v tomto roku budeme spievať Pašie. Prosím, kto viete a chcete spievať, prihláste sa. Hľadáme nové posily.
 • V tomto týždni máme jarné kántrové dni, a to v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Počas týchto dní si budeme vyprosovať dary Ducha Svätého za odpustenie hriechov a za dar evanjeliovej lásky voči blížnym.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedám hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • Nakoľko je už pôstny čas, zvyčajná votívna sv. omša k Božskému Srdcu nie je dovolená.
 • V piatok po krížovej ceste, okolo 17.45 h., bude prvopiatková pobožnosť (bez predošlej adorácie).
 • Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 h.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Mávame obvyklú zbierku na potreby farnosti. Za každý milodar úprimne ďakujem.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

27.2.

Pondelok

18.00

+ Ladislav Hudec, Helena, rodičia, syn Milan, zať Jozef

28.2.

Utorok

-

-

1.3.

Streda

18.00

+ Anna a Ondrej Jánoškoví a deti

2.3.

Štvrtok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Štefana a Gabrielu (50. výr. sobáša)

3.3.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Emíliu Nechalovú (85. nar.)

4.3.

Sobota

8.00

Za členov ružencových spolkov

5.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Katarínu a Jozefa (49. výr. sobáša)

 

 

 5.marca - 2. pôstna nedeľa

 • Pôstny čas je neodmysliteľným prípravným časom k Veľkej Noci. Je ideálny k premene zmýšľania. Pozývam všetkých k hlbšej osobnej modlitbe, viac do ticha a ústrania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • Aj v tomto roku ponúkneme na predaj veľkonočné pohľadnice. Zakúpiť si ich budete môcť v strede kostola.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 5. Vďaka za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

6.3.

Pondelok

18.00

+ Ľudovít Janovič, rodina Janovičová, Matušková a Vojtech

7.3.

Utorok

-

-

8.3.

Streda

18.00

+ Anna Komžíková a rodičia

9.3.

Štvrtok

18.00

+ Ivan Fábry (2. výr.)

10.3.

Piatok

18.00

+ Ján Kováč (10. výr.)

11.3.

Sobota

8.00

Za členov ružencových spolkov

12.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Viola a Pavel Hudecoví, Milan Poliak

 

 

 

12. marca - 3. pôstna nedeľa

 • Dostávame sa do polovice pôstneho času. každý z nás nosí v sebe aj Kristom vykúpenú nesmrteľnú dušu. Pozvánka k úprimnej príprave na veľkonočné udalosti je ešte naliehavejšia.
 • V stredu počas sv. omše budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých; pristúpiť môžu pokrstení po dovŕšení 60. r. života (bez ohľadu na chorobu) a chorí (bez ohľadu na vek; aj deti). Sviatosť sa musí prijať v stave milosti, bez ťažkého hriechu, po sv. spovedi.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 h. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V nedeľu (19.3.) je tzv. „Nedeľa laetare“, čiže „Nedeľa radosti“. Na znak čistej radosti sa výnimočne používa ružová liturgická farba. Ružová liturgická farba sa používa iba dvakrát v roku, a to v „Nedele radosti“ pred Veľkou Nocou a pred Vianocami.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 6. Vďaka za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

13.3.

Pondelok

18.00

+ Milan Ďurta

14.3.

Utorok

-

-

15.3.

Streda

18.00

+ Ján Stančiak (1. výr.), Anna, Ladislav, Amália a rodičia

16.3.

Štvrtok

18.00

+ Jozef a Mária Miloví a rodičia

17.3.

Piatok

18.00

+ Alojzia a Michal Staňoví, deti a rodičia

18.3.

Sobota

8.00

+ Valent a Anna Hudecoví a deti

19.3.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef Mojžiš, rodičia Hudecoví a Mojžišoví

Za farníkov

 

 

19. marca - 4. pôstna nedeľa - laetare

 • V pondelok je preložená slávnosť, neprikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Obrovské dielo vykúpenia by nebolo možné bez hrdinského postoja tohto jednoduchého, ale rozumného, vyzretého a citlivého muža. Sv. Jozefovi právom patrí osobitná úcta, vďaka, oslava. Po Matke Márii je prvý, komu osobitným spôsobom zverujeme svoje modlitby.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V sobotu je slávnosť, neprikázaný sviatok, Zvestovanie Pána. Je to symbolický dátum, deväť mesiacov pred Narodením Pána. Je to okamih, kedy sa dielo vykúpenia začalo. K Panne Márii prišiel archanjel Gabriel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou stáročiami očakávaného Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Boh už tesne po prvom hriechu prisľúbil, že nenechá ľudstvo osamotené (Gn 3). V priebehu dejín Boh svoj sľub viackrát potvrdil, napr. ústami proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ (Iz 7, 14). sviatok Zvestovania Pána je aj pripomienkou, že Boh vždy dodržiava svoje sľuby.
 • V nedeľu (26.3.) máme 5. pôstnu, tzv. „smrtnú nedeľu“. V sobotu sa zahalia všetky obrazy a kríže v kostole; tak to zostane až do veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (kríže zostanú zahalené do Veľkého piatku). Je to starobylý zvyk, ktorý hlbšie zvýrazňuje blízkosť Pánovho utrpenia.
 • Prosím o osobitné milodary na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu a na Veľkonočnú nedeľu.
 • Sekcia pre mládež (DC Maják) organizuje aj v tomto roku tzv. „Kvetný víkend“ v Banskej Bystrici. Všetky informácie sú na dcmmajak.sk.
 • V strede kostola je opäť „Pôstna krabička pre Afriku“. Krabičku si môžete zobrať aj do domácnosti.
 • V noci zo soboty na nedeľu, o 2.00 h., sa mení zimný čas na letný. Posunieme si hodinky o hodinu dopredu na 3.00 h.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 7. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

20.3.

Pondelok

18.00

+ Jozef Pisár, syn Jozef a rodičia

21.3.

Utorok

18.00

+ Milan Hudec (1. výr.)

22.3.

Streda

18.00

+ Vasil a Mária Baranoví, súrodenci a rodičia

23.3.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Mendel a rodičia

24.3.

Piatok

18.00

+ Anna a Ján Šimoví, syn Ján

25.3.

Sobota

8.00

+ Rudolf Fábry, brat Jozef a rodičia

26.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef a Amália Rybároví, dcéra Eva, rodičia a súrodenci