Farské oznamy VII/2022

19. júna – 12. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V utorok je spomienka na sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (1568-1591). Je patrónom študentov a mládeže. Bol zo šľachtického rodu. Od vojakov, ku ktorým ho brával jeho otec, vojenský generál, sa už ako malý chlapec naučil nadávať a kliať, ale pod vplyvom nábožnej matky sa začal postupne meniť. Hoci sa ocitol na kráľovskom španielskom dvore plnom samopaše a neviazanej zábavy, Alojz sa už tentokrát udržal čistým. I napriek možnostiam prepychového, nemravného a neviazaného života sa mládenec Alojz rozhodol pre opak, pre zasvätený život, čistotu, chudobu a službu blížnym, s čím dlho nesúhlasil jeho otec. Vzdal sa všetkého, vstúpil do rehole Jezuitov, ktorú založil bývalý španielsky vojak sv. Ignác z Loyoly. Zomrel iba 23 ročný v Ríme, keď sa viackrát nakazil od chorých na mor, ktorým slúžil. O svojej smrti vedel zo zjavenia už od svojich 19 rokov.
 • V utorok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V stredu bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • V stredu o 19.00 h. bude Biblická hodina.
 • Vo štvrtok je slávnosť, neprikázaný sviatok Narodenia Jána Krstiteľa. Cirkev slávi deň „narodenia pre tento pozemský život“ iba v prípade troch osôb: Pána Ježiša, Jeho matky Márie a Jána Krstiteľa. Všetkým ostatným sa slávi ako sviatok deň ich „narodenia pre nebo, pre večný život“; väčšinou je to deň ich smrti. sám Pán Ježiš Jána Krstiteľa označil za „najväčšieho spomedzi narodených zo ženy“.
 • V piatok je slávnosť, neprikázaný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prastará úcta k Ježišovmu Srdcu, ktoré bolo prebodnuté „láskou k nám“, má základy vo Svätom písme. Mnohí svätci a duchovní velikáni v priebehu stáročí opisujú a vyzývajú k osobitnej úcte Ježišovho Srdca. Ako sa modlíme aj v litániách, Ježišovo je Srdce je "slasťou všetkých svätých". Hoci táto silná úcta siaha až k prvým storočiam a dávno existovali kostoly zasvätené Božskému Srdcu, pre celú Cirkev schválený sviatok máme iba od r.1856. Od r.1889 máme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Postupne prišlo k zasväteniu sveta Božskému Srdcu, k zavedeniu prvých piatkov a dostali sme osobitné prísľuby, ktoré človeka s úctou k Božskému Srdcu zahŕňajú osobitnou Božou priazňou za života i v hodine smrti. Je to výzva k úplnej dôvere v tento najsvätejší prameň milosrdenstva.
 • V piatok po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť Oltárna a krátka odprosujúca pobožnosť. - Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu“, ktorá je predpísaná na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok si pripomíname aj 41. výročie začiatku Medjugorských zjavení (24.6.1981). Tradičná pobožnosť k Panne Márii v tomto roku nebude.
 • V sobotu o 14.00 h. bude na fare stretnutie detí.
 • V sobotu je spomienka na Nepoškvrnené Srdce panny Márie. Od 17. stor. sa táto úcta rozšírila do celého sveta, najmä potom, ako sama Panna Mária po zjavení vo Fatime /1917/ žiada o túto osobitnú úctu. Úcta k Materinskému Srdcu Panny Márie vyvrcholila vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie (1854), zjavením zázračnej medaily (sv.Kataríne Labouré 1930), zasvätením sveta pápežom Piom XII. a sviatkom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
 • V nedeľu sú zároveň ďakovné sv. omše na záver školského roka. Pozývam žiakov a študentov, aby sa poďakovali dobrému Bohu za pomoc počas štúdia.
 • V nedeľu bude pravidelná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca „Halier sv. Petra“. Sú to milodary, ktoré idú priamo pápežovi a on sám ich rozdeľuje tam, kde je vo svete najväčšia potreba. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

20.6.

Pondelok

-

-

21.6.

Utorok

18.00

+ Ján a Júlia Roháčoví, vnuk Vladimír

       

22.6.

Streda

18.00

+ Mária Danišová (1.výr.)

23.6.

Štvrtok

18.00

+ Koloman Jánoška (pohr.)

24.6.

Piatok

18.00

+ Eva Fábryová (ned.60.nar.)

25.6.

Sobota

8.00

+ Amália Mikulová (ned.90.nar.) a Ľudovít

26.6.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Pavel a Margita Jánoškoví

Za farníkov

 

 

 

 

 

26. júna – 13. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok je ľubovoľná spomienka na Matku ustavičnej pomoci (MUP). Pôvodná ikona MUP je namaľovaná na doske z cédrového dreva (52x40 cm). Na obraze je vidieť, ako ešte malý Ježiš, ktorý však už vedel o svojich budúcich utrpeniach (zjavujú mu to dvaja anjeli na stranách), hľadá pomoc u svojej matky. Privinie sa k nej tak silno, až sa mu uvoľnila jedna sandálka a obidvoma rukami sa chytá jej "pevnej" pravej ruky. Mária jediná bola hodna "rozviazať mu remienok na obuvi". Je to Matka, ktorá si "mocne" chráni svoje dieťa a s rovnakou opaterou sa pozerá na všetkých ľudí, ktorí idú za jej Synom. V priebehu stáročí si tisíce ľudí na príhovor Matky ustavičnej pomoci vyprosili pomoc v ťažkostiach, záchranu pred stratou viery pre seba či pre svoje deti, a pod. Hneď po sv. omši bude krátka pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.
 • V utorok je spomienka na sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (135-202). Irenej, pôvodom z dnešného Turecka, sa považuje za „otca dogmatiky“, čiže za otca teologickej disciplíny, ktorá fundovane vysvetľuje pravdy viery a vyvracia bludné nepravdy. Bol nebojácnym a úspešným obrancom pravej apoštolskej viery v prvotnej Cirkvi. Patril medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby. Nevedno, prečo sa kňaz Irenej dostal až na územie dnešného Francúzska. Po mučeníckej smrti Lyonského biskupa sa stal jeho nástupcom. Je patrónom tých, ktorí odvážne a múdro bránia pravú vieru.
 • V utorok večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti s platnosťou za prikázaný sviatok.
 • V stredu (29.6.) je slávnosť, prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Každý kresťan je viazaný zúčastniť sa v tento deň na celej sv. omši tak ako v nedeľu. Rovnako pripomínam záväzok zrieknutia sa odkladných manuálnych prác. Je to vynikajúca pomôcka na to, aby sa v našom vnútri zmenil všedný deň na deň slávnostný strávený pred Bohom a s Ním.
 • Peter a sv. Pavol sú dvaja najznámejší a pre Kristovu Cirkev najdôležitejší spomedzi apoštolov. Majú nenahraditeľný podiel na tom, že sa Evanjelium šírilo naozaj do celého sveta a že sa i napriek mnohým ťažkostiam všade zachovala pravá a čistá viera. Petrov učiteľský primát a Pavlova misijná činnosť sú snáď najväčším zázrakom v Kristovej Cirkvi. Obidvaja boli pre Kristovo meno umučení v Ríme.
 • V deň slávnosti apoštolov sv. Petra a Pavla je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca). Získať ich môže ten, kto v tento deň úprimne použije nábožný predmet požehnaný biskupom alebo pápežom (ruženec, škapuliar, krížik, ...) a pridá vyznanie viery (Verím v Boha) alebo navštívi katedrálu či baziliku minor, a tam sa srdcom pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie. Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa slávi 2. júla, ako sa slávil pred úpravami II. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči. Sviatok Návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom Východe. Na Západ ho uviedla františkánska rehoľa v r. 1263. V r. 1389 ho pápež Urban VI.rozšíril na celú Cirkev. Mária na slová anjelovho zvestovania súhlasila s tým, že sa stane Matkou Božou, ale nezostala len pri krásnych slovách. Keď Mária počula, že jej staršia príbuzná (teta) Alžbeta je v šiestom mesiaci ťarchavosti, uvedomila si, že táto oneskorená matka potrebuje pomoc. Preto sa ju ponáhľala navštíviť. Okrem túžby slúžiť ju mohla pobádať k rýchlym krokom túžba podeliť sa o radostné tajomstvo, ktoré spájalo obe ženy. Alžbetabola manželkou kňaza Zachariáša a v pokročilom veku sa nečakane stala matkou Pánovho predchodcu Jána Krstiteľa. Z Nazareta to boli približne štyri dni chôdze. Evanjelium píše, že Mária zostala u Alžbety asi tri mesiace, do času jej pôrodu. Potom sa vrátila domov.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň býva tradičná zbierka na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 1. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

27.6.

Pondelok

18.00

Na úmysel ordinára

28.6.

Utorok

18.00

+ Anna Stančiaková (1.výr.) a Ján

29.6.

Streda

18.00

Za farníkov

30.6.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Halač (pohr.)

1.7.

Piatok

18.00

+ Ján Šimo (č.512)

2.7.

Sobota

8.00

+ Ján Šimo (ned.80.nar.), rodičia Šimoví a Mendeloví (bytovky)

3.7.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Pavla Barnáka (80.nar.)

 

 

 

 

3.júla – 14. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V utorok je slávnosť, neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, mníchov, slovanských vierozvestcov, spolupatrónov Európy. Solúnski bratia tvoria v dejinách Slovanov, i nás Slovákov, jednu z najdôležitejších kapitol. Bratia spolu so svojimi spoločníkmi prišli na naše územie nie ako barbari, ale priniesli prevzácny poklad kultúry a viery. Ich neprekonateľná obeta a húževnatá práca, najmä preklad Biblie a celej liturgie do slovanského jazyka, bola vtedy doslova revolúciou, čo si my musíme uvedomiť , byť im vďační a byť hrdí na slovanské korene.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 2. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

4.7.

Pondelok

-

-

5.7.

Utorok

18.00

+ Jaroslav Nechala, rodičia a súrodenci

6.7.

Streda

18.00

+ Ján (30.výr.) a Katarína Janovičoví, dcéra Mária a rodičia

7.7.

Štvrtok

18.00

+ Mária Miľová (pohr.)

8.7.

Piatok

18.00

+ Štefan a Jarmila Obžeroví

9.7.

Sobota

8.00

Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Jozefa

10.7.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária a Ján Žiakoví, deti a starí rodičia

 

 

 

 10. júla – 15. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok je sviatok sv. Benedikta, opáta, hlavného patróna Európy. Je zakladateľom, otcom západného mníšstva. Na morálnu skazu a hlboký intelektuálny úpadok tej doby reagoval tým, že odišiel zo štúdií v Ríme, vzdal sa šľachtického rodinného dedičstva a začal žiť ako pustovník v Subiacu /Taliansko/. Založil tam 12 kláštorov každý po 12 mníchov a potom ďalší kláštor. Tie musel opustiť a založil si svoj kláštor v Monte Cassino. Jeho rehoľné pravidlá, ktoré napísal okolo r.540, boli nadčasové a stali sa základným kameňom pre všetky ďalšie európske kláštory na dlhé stáročia a je tomu tak dodnes. Sv. Benedikt vďaka svojim nesmrteľným „benediktínskym pravidlám“ patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti všetkých čias. Jeho rodná sestra, svätá Školastika, tiež žila blízko svojho brata Benedikta, kde aj umrela v chýre svätosti rovnako ako jej brat .
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Bol siedmym nástupcom sv. Františka Assiského, čiže bol generálny predstavený františkánov /stal sa ním už ako 36 ročný/. Stal sa aj kardinálom. Patrí medzi najvýznamnejších teológov a učiteľov Cirkvi spolu so sv. Tomášom Akvinským, s ktorým sa priatelil a takmer v rovnakom čase obidvaja velikáni aj zomreli. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti františkánov.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

11.7.

Pondelok

-

-

12.7.

Utorok

18.00

+ Emília Barnáková a manžel Pavel

13.7.

Streda

18.00

+ Veronika Komžíková (10.výr.), manžel Pavol (25.výr.) a rodičia

14.7.

Štvrtok

18.00

Za Božiu pomoc pre rodinu Sobotovú

15.7.

Piatok

18.00

+ Emília Jančeková, manžel Ján, deti, zať, nevesta

16.7.

Sobota

8.00

+ Milan (5.výr.) a Amália Matejoví a rodičia

17.7.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Dušana Boreckého (50.nar.)