Farské oznamy VI/2022

22. mája – 6. Veľkonočná nedeľa

 

 • Nasledujúce tri dni (pondelok – streda) sú prosebné dni za požehnanie úrody v čase sejby. Záväzný je jeden deň.
 • V utorok po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V stredu večer je vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši, už nie je viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši v deň slávnosti.
 • V stredu bude o 19.00 h. biblická hodina.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý kresťan katolík je morálne viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši a zachovať pokoj od manuálnej práce. Je to deň viery a nádeje vo večný život.
 • V tento deň sa z oltára odloží socha Zmŕtvychvstalého Krista a zatvorí sa prázdny Boží hrob. „Odstránením“ týchto posledných pozemských a viditeľných veľkonočných znamení nám zostáva už iba vnútorný „duchovný zrak“, nakoľko sa Ježiš definitívne vracia k svojmu Otcovi do neba.
 • V piatok začíname novénu (9 dní za sebou) k Duchu Svätému. Je to príprava na Turíce, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju spoločne modliť každý deň 10 min. pred začatím sv. omše.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V sobotu o 14.00 h. bude na fare stretnutie detí.
 • V nedeľu, 29.5., je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň je zbierka pre naše katolícke média, ktoré šíria pravdu Evanjelia (na rádio Lumen, na TV LUX, a pod.).
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

23.5.

Pondelok

-

-

24.5.

Utorok

18.00

+ Rodina Pernisová a Fiová

25.5.

Streda

18.00

+ Terézia Dudová, manžel a rodičia

26.5.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

27.5.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Sofiu Berkovú (17.nar.)

28.5.

Sobota

8.00

Na úmysel ordinára

29.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef, Rudolf, rodičia, súrodenci

 

 

 

29. mája – 7. Veľkonočná nedeľa

 

 • V stredu je spomienka na sv. Justína, mučeníka. Narodil sa okolo r.100 v Sýrskej Palestíne. Bol z pohanskej rodiny. Ako človek s vysokou inteligenciou túžil nájsť pravdu. Študoval filozofov, rečníkov, dejepiscov v Aténach, v centre vtedajšej kultúry a mnohých „svetoznámych“ filozofov osobne počúval. Ako húževnatý hľadač pravdy prešiel všetky životné teórie, až našiel hľadanú pravdu – Ježiša Krista a kresťanstvo. Po svojom krste krížom krážom precestoval celú rímsku ríšu a všade vysvetľoval, obhajoval a šíril „Pravdu“. Z jeho bohatých spisov sa nám žiaľ zachoval iba zlomok. Svojim spisom presvedčil cisára, aby zastavil kruté zabíjanie kresťanov, aby neveril klebetám o nich, ale aby spoznal pravdu. V mori klebiet a pohanstva bol významným, silným a neobyčajne múdrym obrancom pravdy a kresťanstva. Zo závisti a pyšnej urazenosti bol zabitý aj so svojimi 6 žiakmi, asi okolo r. 165. Je patrónom filozofov.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je spomienka na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Kresťanstvo v Ugande existovalo iba niekoľko rokov. Sú to na kráľov príkaz ukrutným spôsobom umučení hneď prví kresťania Ugandy. Mladý kráľ dal umučiť desiatky nevinných kresťanov, mnohí z nich boli ešte deti. Práve ich smrťou sa povzbudili mnohí ďalší a kresťanstvo v Ugande sa navždy zakorenilo. Sv. Karol Lwanga je patrónom černošskej mládeže.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí.
 • V nedeľu o 10.30 h. bude slávnosť prvého sv. prijímania detí.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Za milodary vopred ďakujem.
 • V nedeľu, 5.júna, je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Turíce. Je to prastarý sviatok, ktorý má pôvod už v časoch apoštolov. Posvätné veľkonočné obdobie (ktoré trvá 50 dní) sa završuje touto dôležitou a krásnou slávnosťou.
 • Na konci sv. omší si posledný krát zaspievame dvojité slávnostné aleluja.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve „Veni Creator“ (Príď Duchu Svätý), môže za zvyčajných podmienok (Verím v Boha, na úmysel sv. Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulých.
 • Veľkonočná svieca, tzv. „Paškál“, ktorý sme doteraz mali pred oltárom, sa odloží nabok ku krstiteľnici.
 • Slávnosťou Turíc sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu „Anjel Pána“.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni majú na starosti rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

Deň

Čas

Úmysel

30.5.

Pondelok

-

-

31.5.

Utorok

18.00

+ Ján a Anna Hudecoví, syn, nevesty, zať, vnučky, Vladimír a rodičia

1.6.

Streda

18.00

+ Jozef Staňo, rodičia a súrodenci

2.6.

Štvrtok

18.00

Za dary Ducha Svätého pre Michaelu

3.6.

Piatok

18.00

+ Štefan, Vlasta a rodičia

4.6.

Sobota

8.00

+ Emília Gabrielová (ned.80.nar.) a manžel Ignác

5.6.

Nedeľa

8.00

10.30

+ Dušan a rodičia Briestenskí a Nechaloví

Za farníkov a za prvoprijímajúce deti

 

 

 

5.júna – nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 

 • Od r. 2018 sa slávi spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom je pondelok po Turíčnej nedeli. U nás sa však tradične slávi Svätodušný či Turičný pondelok. Je to liturgické "predĺženie" slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Každý sa snažíme získať všetky duchovné dobrá z veľkonočného obdobia a dostať pravé dary Ducha Svätého; najmä pravdu, silu, nádej, pokoj, lásku, radosť. Turičný pondelok je skôr chvály, oslavy a úprimnej vďaky dobrotivému Bohu za všetky Jeho dobrodenia voči nám.
 • V stredu bude o 19.00 h. biblická hodina.
 • Vo štvrtok máme sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok slávime od r. 2014. Ide o „podporu“ svätosti duchovenstva a nových povolaní na sviatostné kňazstvo. Krása Kristovho kňazstva a mnohoraké ovocie sviatosti kňazstva potrebujú nové impulzy vedúce k zamysleniu, rozjímaniu a k zodpovednému rozhodnutiu vybrať si kňazstvo za životnú cestu.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V pondelok je spomienka na sv. Barnabáša, apoštola. Je patrónom debnárov a tkáčov. Je pomocníkom pri sporoch a v smútku. Je ochrancom pred silným dažďom a krupobitím. Pôvodné meno mal Jozef Josiali, ale bol premenovaný na Barnabáša, čiže na „syna útechy“, lebo mal osobitný dar múdrej a prívetivej reči, ktorou vedel hocikoho presvedčiť. Vynikal v schopnosti potešiť a posilniť každého, kto sa trápil. Nepatril medzi „dvanástich“; až neskôr bol vybraný „za apoštola“ spolu s Pavlom, ktorý tiež nebol vybraným „apoštolom“ priamo Ježišom. Barnabáš a Pavol sa stali rovnako silné a významné osobnosti v prvotnej Cirkvi ako „dvanásti“. Po ich /Barnabáša a Pavla/ spoločnej misii v Antiochii po prvýkrát nazvali nasledovníkov Krista „kresťanmi“. Zdá sa, že ich takto nazvali nepriatelia, aby sa im vysmiali. Pomenovanie „kresťania“ však postupne nadobudlo dostatočnú úctu a nakoniec ho prijali všetci veriaci ako „oficiálne“ pomenovanie. Apoštol Barnabáš bol okolo r. 61 ukameňovaný na Cypre.
 • V sobotu o 14.00 h. bude na fare stretnutie detí.
 • Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice, základného tajomstva, ktoré hľadajúcim odhaľuje vrchol Božskej lásky a krásy života. Boh nie je samotár, sám v sebe tvorí „spoločenstvo“, ktorého dokonalým spojivom je láska.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 12. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

6.6.

Pondelok

-

-

7.6.

Utorok

18.00

+ Mária Hudecová (5.výr.)

8.6.

Streda

18.00

+ Štefan a Mária Fábryoví, vnuk Vladimír

9.6.

Štvrtok

18.00

+ Anton a Zlatica Vrškoví, rodina Juríčková a starí rodičia

10.6.

Piatok

18.00

+ Ernest Benda (4.výr.), rodičia, starí rodičia, súrodenci

11.6.

Sobota

18.00

+ Milan Hudec (pohr.)

12.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Frederik Kiripolský (1.výr.)

 

 

12. júna – 11. nedeľa v období „cez rok“ – Najsvätejšej Trojice

 

 • V pondelok je spomienka je spomienka na sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (1195-1231). Bol súčasníkom sv. Františka z Assisi, ktorý mu bol nadriadený. Je patrónom pri hľadaní stratených vecí a pred mocou diabla. Kňaz, profesor, predstavený, muž s vynikajúcou pamäťou, s neobyčajnou výrečnosťou, ale najmä osobitnou pokorou, skromnosťou a dobrotivosťou. Stal sa jedným z najvyhľadávanejších kazateľov. Na jeho kázne (museli sa konať na lúkach a námestiach) sa niekedy zišlo aj 30 tisíc ľudí. Okrem častého a veľmi plodného kázania aj veľa písal. 13. júna 1231 nečakane zamdlel a neskôr aj zomrel. Nakoľko sa pri jeho hrobe diali veľké a početné zázraky, necelý rok po smrti bol pápežom vyhlásený za svätého. Úcta k sv. Antonovi sa rýchlo rozšírila do celého sveta a je len málo kostolov, kde by chýbala socha tohto svätého (aj my ju máme v kaplnke sv. Anny). Najčastejšie sa vzýva pri hľadaní stratených vecí.
 • V utorok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V stredu večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši v stredu večer, už nie je morálne viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši vo štvrtok.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela aKrvi (Božieho Tela). Je to starobylá slávnosť, ktorú zaviedol pápež Urban IV. v r. 1264. Je to nádherné verejné vyjadrenie našej lásky a úcty k Ježišovmu telu a krvi.
 • Prosím, aby sa pripravili oltáriky okolo kostola.
 • Prosím deti, najmä prvoprijímajúce, aby si nazbierali kvietky, ktoré budú hádzať pod nohy kňaza kráčajúceho s Oltárnou Sviatosťou. Po sv. omši bude eucharistická procesia okolo kostola.
 • Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 13. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

13.6.

Pondelok

-

-

14.6.

Utorok

18.00

+ Emília (ned.90.nar.), štefan a rodičia

15.6.

Streda

18.00

+ Vojtech a Emília Nevidaloví

16.6.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

17.6.

Piatok

18.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

18.6.

Sobota

18.00

+ Amália a Milan Matejoví a rodičia

19.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Radomír Kišš (ned.50.nar.)