Farské oznamy V/2022

24. apríla – 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva.

 

 • V pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu. Je patrónom murárov, pisárov, patrón dobrého počasia a úrody. Je autorom prvého, čiže najstaršieho e Bol Žid, synovec sv. apoštola Petra. Nebol Ježišov učeník, lebo vtedy bol ešte chlapec. Jeho matka Mária bola veľmi vážená žena a neskôr aj sám Marek. Ich dom sa v Novom zákone spomína viackrát. Schádzali sa v ňom Ježiš, apoštoli a prví kresťania. Zdá sa, že v ich dome prebehla aj Posledná večera a Turíce, Zoslanie daru Ducha Svätého. Pôsobil spolu s najväčšími apoštolmi Petrom a Pavlom. Pohania ho umučili tak, že ho počas sv. omše vyvliekli na ulicu, uviazali mu povraz na hrdlo a vláčili po uliciach mesta, kým nezomrel.
 • V stredu bude o 19.00 h. biblická hodina.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy. Narodila sa v r. 1347 v Toskánsku ako posledné, v poradí 25-te dieťa v rodine farbiara vlny. Od mala bola „slnkom“ rodiny. Už od 6 rokov mala mystické zážitky. Ako 12 ročná odmietla sobáš. ako 16 ročné dievča zasvätila navždy svoj život. Celé detstvo a dospievanie dostávala výnimočné milosti, mala mystické zážitky, často videla anjelov strážnych, Ježiša, Pannu Máriu, svätých. Ľuďom videla do svedomia a vedela čítať myšlienky. Nemala žiadne vzdelanie, no i napriek tomu patrí medzi najväčších teológov, múdrosť jej vnukal sám Boh. Pisári písali vtedy, keď Katarína hovorila v extáze. V r. 1375 dostala stigmy /veľmi bolestivé rany ako mal Pán Ježiš/. Zomrela ako 33 ročná. Jej spisy, ktorá sama nenapísala ale nadiktovala, sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. V r. 1430 sa jej sväté telo našlo v hrobe neporušené a tak je to dodnes.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude ofera na potreby farnosti. Za všetky milodary úprimne ďakujem.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 7. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

25.4.

Pondelok

-

-

26.4.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre manželov Jána a Jaroslavu Hudecových (30.výr.sobáša)

27.4.

Streda

18.00

+ Radomír Kišš

28.4.

Štvrtok

18.00

+ Anna Komžíková (ned.59.nar.)

29.4.

Piatok

18.00

+ Viktória Fábryová a syn Vladimír

30.4.

Sobota

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela Hodása (17.nar.)

1.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Za dary Ducha Svätého pre ružu Violy Komžíkovej

 

 

 

1. mája - 3. Veľkonočná nedeľa

 

 • Dnes začína týždeň modlitieb za nové duchovné a kňazské povolania. Prosím, obetujte svoje modlitby na tento úmysel.
 • Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. My túto pobožnosť budeme mať v nedeľu Dobrého Pastiera, 8.5., o 10.45 h.
 • V pondelok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Narodil sa v Grécku v r.296. Na prahu dospelosti odišiel na púšť, kde žil spolu so sv. Antonom. Ako 30 ročný sa stal patriarchov Alexandrie. Mnohokrát bol vo vyhnanstve kvôli bludárom ariánom. Sv. Atanázovi vďačíme za to, že nám dodnes zostala pravá viera v božstvo Ježiša Krista.
 • V utorok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Apoštol Filip doviedol k Ježišovi Natanaela. Pred umučením chcel od Ježiša, aby im ukázal Otca. O jeho apoštolskom pôsobení nevieme nič. Tradícia hovorí, že okolo r. 81 bol ukrižovaný dole hlavou v dnešnom Turecku. Sv. Jakub Mladší, sa odlišuje od sv. Jakuba Staršieho „Zebedeja“, ktorý bol bratom sv. Jána apoštola. Apoštol Jakub Mladší sa stal prvým biskupom Jeruzalema. Podľa Skutkov apoštolov to bol významný a svätý muž. Napísal tzv. Jakubov list, ktorý tvorí súčasť Božieho slova. V r.62 ho Židia umučili na smrť. O pár rokov potom Rimania zrovnali Jeruzalem so zemou. Mnohí v tom videli „trest“ za vraždu biskupa Jakuba.
 • V utorok je možné získať úplné odpustky k Roku sv. Františka Xaverského, patróna našej diecézy (pozri druhú stranu oznamov).
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kňazský seminár a na potreby našich bohoslovcov.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.8. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

2.5.

Pondelok

18.00

+ Milan Ďurta (pohr., ned.85.nar.)

3.5.

Utorok

18.00

Poďakovanie  a za Božiu pomoc pre Máriu Ballovú (70.nar.)

4.5.

Streda

18.00

+ Frederik Kiripolský

5.5.

Štvrtok

18.00

+ Valent a Anna Žiakoví, brat Albín

6.5.

Piatok

18.00

+ Petra Cimingová (ned.30.nar.)

7.5.

Sobota

18.00

+ Anna a Ján Nechaloví a deti

8.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Za Božie požehnanie pre Katarínu Hodásovú

 

 

 

8. mája - 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 

 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V piatok bude sv. omša ráno, v sobotu nebude.
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na Blahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú. jedná sa o jedno z najdôležitejších zjavení Panny Márie v dejinách Cirkvi. Panna Mária sa 13.5.1917 zjavila trom jednoduchým, nevzdelaným deťom, pastierikom oviec, Lucii, Františkovi a Hyacinte. Panna Mária sa predstavila ako „Ružencová“ a kázala deťom modliť sa ruženec ako zbraň v boji proti satanovi. Deti dostali tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. Panna Mária kladie dôraz na pokánie, na odvrátenie sa od hriešneho života, v ktorom duši hrozí večné zatratenie. Ľudia posledných desaťročí si „v arogancii rozumu“ neuvedomujú, že riskujú trvalú stratu toho najcennejšieho; život večný.
 • V sobotu je sviatok sv. Mateja, apoštola. Po Judášovej samovražde zostalo „voľné“ miesto apoštola. Po nanebovstúpení Pána Ježiša sa rozhodli, že dvanáste miesto apoštola „doplnia“ novým mužom. Napísali dve mená a hodili lós, ktorý padol na Mateja. Od tej chvíle sa stal plnohodnotným apoštolom. Spolu s apoštolmi v deň Turíc prijal aj on Ducha Svätého. O jeho ďalšom účinkovaní sa nevie takmer nič. Za meno Ježiša Krista aj on podstúpil mučenícku smrť. Podľa tradície ho kameňovali a keď ešte stále nebol mŕtvy, pristúpil k nemu rímsky vojak a sekerou mu odťal hlavu. Je patrónom remeselníkov, proti kiahňam, čiernemu kašľu a pri neúrode.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.9. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

9.5.

Pondelok

18.00

+ Jozef, Helena, Ladislav a Janka Ďurtoví

10.5.

Utorok

18.00

+ Anna a Ján Stančiakoví a rodičia

11.5.

Streda

18.00

+ Karol a Anna Januroví, syn Jozef

12.5.

Štvrtok

18.00

+ Pavel a Jozefína Šimoví

13.5.

Piatok

8.00

+ Miroslav Balla, rodičia a súrodenci

14.5.

Sobota

-

-

15.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária Kristlová, rodina Kristlová a Hopková

 

 

 

15. mája - 5. Veľkonočná nedeľa

 • V pondelok a v utorok sv. omše nebudú.
 • V pondelok je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Jeden z najznámejších českých svätcov sa narodil okolo roku 1345. Dosiahol vysoké vzdelanie doma i v zahraničí. Stal sa notárom, pisárom, osobným tajomníkom pražského arcibiskupa, neskôr generálnym vikárom. I napriek vysokému postaveniu zostal veľmi pokorný, zbožný, horlivý a svedomitý. Kráľ Václav IV. sa Jána vypytoval na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá sa u neho spovedávala, lebo ju podozrieval z nevery, ktorej sa on sám dopúšťal. Nakoľko mu kňaz Ján nič nevyzradil, dal ho kruto mučiť a nakoniec ho zviazaného do tvaru kolesa hodili do rieky Vltavy. Stalo sa to 20.3.1393. Jazyk, ktorým kňaz Ján dodržal spovedné tajomstvo i za cenu smrti, sa dodnes zázračne zachoval úplne neporušený.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí.

 

Deň

Čas

Úmysel

16.5.

Pondelok

-

-

17.5.

Utorok

-

-

18.5.

Streda

18.00

Za Božiu pomoc pre Olivera Kiripolského (16.nar.)

19.5.

Štvrtok

18.00

+ Starí rodičia Mendeloví, Bartoví a deti

20.5.

Piatok

18.00

+ Emil Zaťko a rodičia

21.5.

Sobota

18.00

+ Jaroslav Jánoška

22.5.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Mária (ned.95.nar.) a Valent Tadialoví, rodičia a súrodenci

Za farníkov

 

Apoštolská penitenciária v Ríme udelila počas Roku sv. Františka Xaverského (12.3.2022 – 12.3.2023) na území Banskobystrickej diecézy možnosť získať úplné odpustky* za obvyklých podmienok** v nasledovných prípadoch:

1.. Každý deň v banskobystrickej katedrále. Ak veriaci navštívia banskobystrickú katedrálu a zúčastnia sa na jubilejnom slávení*** a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

 1. Každý tretí deň mesiaca v ktoromkoľvek farskom kostole na území diecézy. Ak veriaci navštívia v tretí deň mesiaca ktorýkoľvek farský kostol na území Banskobystrickej diecézy a zúčastnia sa na jubilejnom slávení*** a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.
 2. Každý deň pred relikviami sv. Františka Xaverského. Veriaci, ktorí pred relikviami sv. Františka Xaverského (sú prítomné v banskobystrickej katedrále a v kaplnke kňazského seminára) istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.
 3. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť dom, môžu získať úplné odpustky, ak si vzbudia ľútosť nad hriechmi s úmyslom splniť tri obvyklé podmienky, akonáhle im to bude možné, ak pred nejakým obrazom sv. patróna sa duchovne spoja s posvätnými obradmi, najmä s jubilejnými sláveniami vysielanými v televízii alebo v rádiu alebo prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov a svoje utrpenia a ťažkosti života odovzdajú Božiemu milosrdenstvu.

* Tieto úplné odpustky je možné obetovať aj za duše v očistci. ** Obvyklé podmienky:  sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca. *** Jubilejné slávenie – ide o verejnú pobožnosť (spoločné slávenie), (môže to byť svätá omša, spoločná modlitba Liturgie hodín, eucharistická adorácia, Modlitba za diecézuLitánie k sv. Františkovi Xaverskému...) s úmyslom modlitby „za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“.