Farské oznamy IV/2022

27.marca - 4. pôstna nedeľa - Laetare

 

 • Dnes o 14.00 h. bude „detská“ krížová cesta, ktorú si v neľahkých podmienkach a za neľahkých okolností pripravili naše deti.
 • V stredu o 19.00 h. bude biblická hodina.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. Kto pristupuje ku sv. spovedi len na sviatku, prosím, nech sa nahlási.
 • Nakoľko je pôstny čas, zvyčajná votívna sv. omša k Božskému Srdcu nie je dovolená.
 • V piatok o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť (bez predošlej adorácie).
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí. Bude to pôstne, biblické stretnutie. Pozývame všetky deti.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Zvyčajná votívna sv. omša k Panne Márii v pôstnom čase nie je dovolená.
 • Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší mávame zbierku na potreby farnosti. Túto preložíme, nakoľko sa zbierame na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
 • V nedeľu (3.4.) máme už tzv. „smrtnú nedeľu“. V sobotu sa zahalia všetky obrazy a kríže v kostole a tak to zostane až do veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (kríže zostanú zahalené do Veľkého piatku). Je to starobylý zvyk, ktorý hlbšie zvýrazňuje blízkosť Pánovho utrpenia.
 • Prosím o osobitné milodary na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu a na Veľkonočnú nedeľu.
 • Sekcia pre mládež (DC Maják) organizuje aj v tomto roku tzv. „Kvetný víkend“ v Banskej Bystrici. Všetky informácie sú na dcmmajak.sk.
 • V strede kostola je opäť „Pôstna krabička pre Afriku“. Krabičku si môžete zobrať aj do domácnosti.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

28.3.

Pondelok

-

-

29.3.

Utorok

18.00

+ Vladimír Fábry (pohr.)

30.3.

Streda

18.00

+ Jozef Hlaváč

31.3.

Štvrtok

18.00

+ Deti Jozef a Mária

1.4.

Piatok

18.00

+ Ján (pohr.) a Anna Stančiakoví a rodičia

2.4.

Sobota

18.00

+ Valent, Helena a dcéra Anna Kováčoví

3.4.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef a Júlia Šimoví a synovia

Za farníkov

 

 

 

3. apríla - 5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa

 

 • V pondelok bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď, a to od 15.00 h. do 16.30 h. Prosím, aby ste sviatosť zmierenia prijali všetci; okrem tých, ktorí majú zákonnú prekážku. Vyspovedajte sa zo srdca, úprimne. Sú to najväčšie, najvýznamnejšie sviatky v celej Cirkvi a najkrajšie „osobné“ sviatky. Príde sedem kňazov.
 • V stredu o 17.15 h. sa pomodlíme modlitbu Krížovej cesty.
 • Na budúcu nedeľu je už „Kvetná“ nedeľa. Už od 7. storočia Cirkev v tento deň požehnáva zelené ratolesti. Nezabudnite si preto doniesť bahniatka (maňúšky), olivové alebo palmové ratolesti, ktoré budú posvätené. Bahniatka, ktoré má kňaz, sa neskôr spália na jemný popolec, ktorý sa používa pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka, ktoré si prinesiete vy, si odnesiete domov ako posvätenú vec. Podľa tradície sa posvätené ratolesti zakladajú napr. za náboženské obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi sa dávali aj do poľa, záhrady či do maštale. Je to symbol úprimného a najmä "živého" osobného uvítania prichádzajúceho Ježiša, ktorý slávnostne vchádza do Jeruzalema, čiže do "brán" našich sŕdc.
 • Na Kvetnú nedeľu sa spievajú Pašie. Z dôvodu spevu Pašií bude v nedeľu výnimočne iba jedna sv. omša, a to o 10.30 h.
 • V tento deň býva stretnutie mládeže s p. biskupom, tzv. „Kvetný víkend“.
 • Na Kvetnú nedeľu je zároveň aj „zbierka pre mládež“, pre rôzne mládežnícke aktivity. Ďakujem za milodary.
 • V nedeľu o 15.00 h. bude krížová cesta.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č.4. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

4.4.

Pondelok

-

-

5.4.

Utorok

8.00

Na úmysel ordinára

6.4.

Streda

18.00

+ Jozef Pisár, syn Jozef a rodičia

7.4.

Štvrtok

18.00

+ Miroslav, Nina a rodičia

8.4.

Piatok

18.00

+ Juraj Mendel (45.výr.), manželka Mária a deti

9.4.

Sobota

18.00

+ Mária Janovičová (ned.80.nar.) a rodičia

10.4.

Nedeľa

10.30

Za farníkov

 

 

 

10. apríla - kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána – Veľký týždeň

 

 • Od Kvetnej nedele až do Veľkonočnej nedele sa každý deň číta komentár. Prosím lektorov, aby prišli čítať.
 • Počas Veľkého týždňa sa nebudeme modliť spoločnú modlitbu po sv. prijímaní; bude sa len spievať z JKS.
 • pondelok, 11.4., sa bude robiť veľké upratovanie kostola pred Veľkou Nocou. Upratovať sa bude od 17.45 h.
 • prosím, obetujte sa a príďte pomôcť viacerí. Prosím najmä členov skupiny č.5, aby sa obetovali a prišli.
 • vstredu budem ešte spovedať od 17.00 h. Je to posledná šanca vyspovedať sa.
 • V stredu o 17.15 h. sa pomodlíme poslednú krížovú cestu. Úprimne pozývam každého z vás.
 • Štyridsaťdňové pôstne obdobie uzavrieme v stredu krátkou kajúcou pobožnosťou hneď po krížovej ceste.
 • Prosím pomocníkov, aby sa dohodli a pripravili „Boží hrob“.
 • Prosím lektorov, aby sa zapísali na čítanie Božieho slova počas dní Trojdnia.
 • V tomto týždni je už tzv. „veľký týždeň“ (alebo aj „svätý týždeň“ či „pašiový týždeň“). Vo štvrtok, večernou sv. omšou, začína tzv. „Triduum“, čiže „Posvätné trojdnie Veľkej Noci“.
 • Vo štvrtok je prvý deň, tzv. „Zelený štvrtok“. O 9.30 h. bude v Banskej Bystrici tzv. „s omša svätenia olejov“, na ktorej budú prítomní všetci kňazi diecézy. Je to pamiatka na ustanovenie sviatosti kňazstva.
 • Druhá sv. omša v tento deň sa volá „s omša na pamiatku Pánovej večere“ /pamiatka na ustanovenie sviatosti Eucharistie/.
 • Po sv. omši je možnosť zostať na tichej osobnej adorácii do 19.30 h. Je to duchovné „zotrvanie v Getsemanskej záhrade“ pri Ježišovi.
 • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vo štvrtok po príchode do kostola už v bočnej kaplnke sv. Anny. Preto vás prosím, aby ste si pokľakli smerom k bočnému oltáru; hlavný oltár bude prázdny.
 • V piatok je druhý deň, tzv. „Veľký piatok“ – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša. V tento deň je v celej cirkvi prísny pôst a jediný deň, kedy nie je sv. omša, ale posvätné obrady. Obrady budú o 15.00 h. /v hodine Ježišovej smrti/, pri ktorých sa otvorí „Boží hrob“.
 • Podľa tradície sa na Veľký piatok modlia kňazi Posvätné čítanie a Ranné chvály spolu s veriacimi. My sa budeme spoločne modliť tieto modlitby ráno o 8.00 h. Prosím, príďte.
 • Prosím, aby ste sa v strede kostola zapísali na „stráženie Božieho hrobu“, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Prosím, zapíšte sa aj viacerí, aby Boží hrob a Najsvätejšia Sviatosť Oltárna nikdy neboli bez dozoru.
 • Na poklonu pri Božom hrobe je možnosť zostať do 19.30 h.
 • V sobotu je „Biela sobota“. Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k poklone k Božiemu hrobu.
 • Posvätné čítanie a Ranné chvály sa budeme modliť o 8.00 h. Hneď potom sa sprístupní Boží hrob.
 • „Veľkonočná vigília“ začína sv. omšou po západe slnka o 19.00 h.
 • V nedeľu je „Veľkonočná nedeľa“ – deň zmŕtvychvstania Pána – najväčší kresťanský sviatok v kalendárnom roku.
 • Úplné odpustky možno získať každý deň: vo štvrtok recitovaním „Tantum Ergo“; v piatok za nábožnú poklonu kríža pri (po) slávení; v sobotu za obnovu krstných sľubov. Nezabudnite na to a využite túto šancu.

 

Deň

Čas

Úmysel

11.4.

Pondelok

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vanesu (14.nar.)

12.4.

Utorok

18.00

+ Anna (10.výr.) a Ján, otec Ján a Anna Šimoví

13.4.

Streda

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Lindu Eisenhart (8.nar.)

14.4.

Štvrtok

17.00

+ Dušan a Anna ŽIakoví

15.4.

Piatok

15.00

OBRADY

16.4.

Sobota

19.00

+ Amália Mikulová (pohr.)

17.4.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Imrich a Paulína Mikuloví, zaťovia Ján a Vladimír

Za farníkov

 

 

 

 

17. apríla - Veľkonočná nedeľa – nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

 • Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa obetavo a nezištne pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.
 • Ďakujem všetkým vám, ktorí ste aktívne prežívali 40 dňový pôstny čas, ktorí ste prichádzali na pobožnosti krížovej cesty, na ranné chvály na Veľký piatok a Bielu sobotu, na slávnosti a obrady /Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa – Veľkonočný pondelok/.
 • Počas celého veľkonočného obdobia sa budeme modliť namiesto „Anjel Pána“ modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“.
 • Počas nasledujúceho týždňa bude tzv. „Veľkonočná oktáva“, t.j. osem dní, ktoré sú predĺžením Veľkonočnej nedele (z jedného dňa je osem dní).
 • Cez oktávu budeme spievať a hovoriť dvojité „Aleluja“ na dôraznejšie zvýraznenie Ježišovho zmŕtvychvstania.
 • Zajtra je „Veľkonočný pondelok“. Sv. omša bude len jedna o 11.00 h.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • Na budúcu nedeľu (24.4.) je „Nedeľa Božieho milosrdenstva“. Je to slávnosť, ktorú si želal sám Ježiš cez svätú sestru Faustínu. Týmto sviatkom a prijatím Božieho milosrdenstva dáva Boh svetu šancu na obrátenie sa k pravde a k záchrane vlastného osudu. poobede o 15.00 h. budeme mať v kostole „Hodinu Božieho milosrdenstva“, počas ktorej sa spoločne pomodlíme aj slávnostnú Korunku Božieho milosrdenstva. Prosím, príďte.
 • Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu úprimný a dôverný povzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti!), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Touto nedeľou sa zavŕši veľkonočná oktáva a začína sa veľkonočné obdobie, ktoré skončí v nedeľu Zoslania Ducha Svätého.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 6. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

18.4.

Pondelok

11.00

+ Rodičia Gabriel a Valéria Vraniakoví, Ján a Matilda Koritiakoví

19.4.

Utorok

18.00

+ Frederik Kiripolský

20.4.

Streda

18.00

+ Mária Danišová, manžel, brat, švagor a rodičia

21.4.

Štvrtok

18.00

+ Vladimír Milo, rodičia Miloví a Grocholoví

22.4.

Piatok

18.00

+ Ján Okajček (ned.100.nar.), Emília a Mária

23.4.

Sobota

18.00

+ Rudolf Palkovič, Emília a Michal Fábryoví

24.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Viola Hudecová (ned.90.nar.) a Milan Poliak

 

 

 

Spoločné sv. spovede k veľkej noci v okolitých farnostiach

Sobota

2.4.

10.30-11.30 h.

Veľké Uherce, Pažiť

Sobota

2.4.

13.30-14.30 h.

H. Ves, Radobica, M. a V. Kršteňany

Nedeľa

3.4.

14.00-15.30 h.

Čereňany, Chalmová

Nedeľa

3.4.

14.00-15.00 h.

Šimonovany

Pondelok

4.4.

15.00-16.30 h.

Kamenec p. V., Z. Kostoľany

Piatok

8.4.

16.00-17.00 h.

Šípok, M. Uherce

 

Sobota

9.4.

09.30-11.30 h.

Nováky

Sobota

9.4.

10.00-11.30 h.

Partizánske

Sobota

9.4.

14.00-15.30 h.

Partizánske

Nedeľa

10.4.

14.00-16.00 h.

Oslany

Nedeľa

10.4.

14.00-15.00 h.

Ľubianka

Nedeľa

10.4.

14.00-15.30 h.

Kolačno

Pondelok

11.4.

14.00-16.30 h.

Bystričany