Farské oznamy III/2022

27. februára - 8. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V strede kostola je nový zoznam upratovacích skupín; môžete si ho zobrať domov. Kto môžete, prosím, pridajte sa.
 • Od zajtra prejdeme na letný režim; večerné sv. omše budú bývať o 18.00 h.
 • pred začiatkom pôstneho času býva zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. My sa ju pomodlíme v utorok. Hneď po večernej sv. omši bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Kajúcna pobožnosť bude trvať 30 minút a skončí eucharistickým požehnaním. Veriaci, ktorý zotrvá v adorácii pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • V stredu máme „Popolcovú stredu“, ktorou začína pôstny čas. budeme poznačení popolom na znak pominuteľnosti a  kajúcnosti.
 • V Popolcovú stredu je v celej Cirkvi prísny pôst. Každý sa má v tento deň zriecť mäsitého pokrmu a dosýta sa najesť iba raz. Je to deň pokánia a odriekania. Snažme sa, aby náš osobný pôst bol čo najprísnejší. kto vydrží, nech je v tento deň iba o chlebe a o vode.
 • Pozývam vás prežiť požehnaný pôstny čas v 40 dňovom osobnom odriekaní /napr. za 40 dní nepiť alkohol, nejesť sladkosti, nefajčiť, modliť sa denne ruženec, denne ísť na sv. omšu, pozerať TV iba minimum alebo vôbec, a pod./. Dajme si aspoň jedno predsavzatie, denne vykonajme aspoň jednu malú obetu, dávajme si pozor na jazyk /neklebetiť, neklamať/ a pod. Človek má radosť z toho, keď dokáže prekonávať sám seba /za 40 dní/, a keď motívom toho nie je telesný prospech /napr. chudnutie/, ale úprimná snaha o duchovný rast a bližší vzťah s Bohom. Pozývam na lepšie prežitie pôstneho času bohatšou účasťou na sv. omšiach aj cez týždeň.
 • V pôstnom období sa, na znak kajúcnosti, odloží kvetinová výzdoba kostola.
 • V prvú pôstnu nedeľu (6.3.) bude pravidelná jarná zbierka na charitu. Sú to peniaze darované pre núdznych žijúcich na území našej banskobystrickej diecézy. V mene obdarovaných ďakujem za každý milodar.
 • Kto si v pôstnom období (v ktorýkoľvek deň) vykoná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok (pomodliť sa: Otče náš, Zdravas, Sláva, na úmysel Sv. Otca a Verím v Boha) úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa aspoň jeden človek pohyboval s krížom medzi zastaveniami, a aby sa uvažovalo (rozjímalo) nad umučením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista.
 • Kto sa pre vážnu prekážku nemôže zúčastniť spoločnej modlitby krížovej cesty, môže získať tie isté úplné odpustky aj doma sám, a to aspoň čítaním a rozjímaním nad umučením a smrťou Pána Ježiša.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • Pozývam všetkých k obnoveniu mesačnej sv. spovede a k obnoveniu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • Nakoľko je už pôstny čas, zvyčajná votívna sv. omša k Božskému Srdcu nie je dovolená.
 • V piatok po krížovej ceste, okolo 17.45 h., bude prvopiatková pobožnosť (bez predošlej adorácie).
 • Krížovú cestu sa budeme modliť každý piatok o 17.15 h. a každú nedeľu o 15.00 h. Obľúbte si túto krásnu pobožnosť a príďte.
 • Prosím, aby sme sa v piatky hneď po sv. prijímaní modlili všetci spoločne modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, ktorú máme aj v spevníkoch. Veriaci, ktorý sa túto modlitbu pomodlí v piatok v pôstnom čase pred obrazom ukrižovaného Krista (alebo pred krížom), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Ja a pán farár z Bystričian sme boli poverení mať modlitbový program pred sv. omšou na Starých Horách od 9.00 do 10.30 h. Kto z vás by chcel ísť na Staré Hory, prosím, nahláste sa mi.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 13. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

28.2.

Pondelok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Gabrielu (70.nar.)

1.3.

Utorok

18.00

+ Ondrej a Katarína Nechaloví, deti Vladimír, Milan a Emília

2.3.

Streda

18.00

+ Anna Stančiaková a rodičia

3.3.

Štvrtok

18.00

+ Marián Žember a Ondrej Fábry

4.3.

Piatok

18.00

+ Štefánia Hlinčíková

5.3.

Sobota

-

-

6.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Zuzanu Eisenhart (36.nar.)

 

 

 

 

 6.marca – 1. pôstna nedeľa

 

 • Nácvik na Pašie bude v pondelok o 19.00 h. a vo štvrtok o 19.00 h.
 • Aj v tomto roku budeme spievať PAŠIE. Prosím, kto viete a chcete spievať, prihláste sa. Hľadáme nové posily.
 • Po zrušení opatrení môžeme začať aj stretnutia birmovancov. Prvé stretnutie bude v sobotu večer po sv. omši (okolo 18.45 h.). Prosím, povedzte záujemcom o sviatosť birmovania, aby v sobotu na stretnutie prišli.
 • V tomto týždni máme jarné kántrové dni, a to v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Počas týchto dní si budeme vyprosovať dary Ducha Svätého za odpustenie hriechov a za dar evanjeliovej lásky voči blížnym.
 • Nakoľko je opäť možné vykonávať pastoračné aktivity, v stredu o 19.00 h. bude biblická hodina.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 h.
 • Chystáme sa obnoviť aj stretnutia detí. Prvé bude v sobotu o 14.00 h. Pozývame všetky deti.
 • Aj v tomto roku ponúkneme na predaj veľkonočné pohľadnice. Zakúpiť si ich budete môcť v strede kostola.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. Vďaka za obetavosť.

  

Deň

Čas

Úmysel

7.3.

Pondelok

18.00

+ Pavel a Margita Jánoškoví a deti

8.3.

Utorok

18.00

+ Anna Komžíková (1.výr.)

9.3.

Streda

18.00

+ Ivan Fábry (1.výr.)

10.3.

Štvrtok

18.00

Za všetkých členov všetkých ružencových spolkov

11.3.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Máriu Milovú (85.nar.)

12.3.

Sobota

18.00

+ Ján Pavkeje a rodičia

13.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Michal a Vilma (1.výr.) Fábryoví a súrodenci

 

 

 

 13.marca - 2. pôstna nedeľa

 

 • Pôstny čas je neodmysliteľným prípravným časom k Veľkej Noci. Je ideálny k premene zmýšľania. Pozývam všetkých k hlbšej osobnej modlitbe, do ticha a ústrania.
 • V stredu počas sv. omše budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých; pristúpiť môžu pokrstení po dovŕšení 60. r. života (bez ohľadu na chorobu) a chorí (bez ohľadu na vek; aj deti). Sviatosť sa musí prijať v stave milosti, bez ťažkého hriechu, po sv. spovedi.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok večer bude vigilná sv. omša zo sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí. Budeme nacvičovať detskú krížovú cestu.
 • V sobotu je slávnosť, neprikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Obrovské dielo vykúpenia by nebolo možné bez hrdinského postoja tohto jednoduchého, ale zato rozumného, vyzretého a citlivého muža. Sv. Jozefovi právom patrí osobitná úcta, vďaka a oslava. Po Matke Márii je prvý, komu osobitným spôsobom zverujeme svoje modlitby.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 1. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

14.3.

Pondelok

-

-

15.3.

Utorok

18.00

+ Frederik Kiripolský

16.3.

Streda

18.00

+ Božena a Vincent Pisároví a rodičia

17.3.

Štvrtok

18.00

+ Mária Veselá (1.výr.), manžel Miloslav, rodičia Mendeloví

18.3.

Piatok

18.00

+ Jozef a Mária Rybároví, syn Jozef a rodičia

19.3.

Sobota

18.00

+ Jozef Mojžiš

20.3.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef Mendel (16.výr.)

Za farníkov

 

 

 

 20.marca - 3. pôstna nedeľa

 

 • Dostávame sa do polovice pôstneho času. každý z nás nosí v sebe aj Kristom vykúpenú nesmrteľnú dušu. Pozvánka k úprimnej príprave na veľkonočné udalosti je ešte naliehavejšia.
 • V stredu po sv. omši o 19.00 h. bude biblická hodina.
 • Vo štvrtok večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok o 17.15 h. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V piatok je slávnosť, neprikázaný sviatok, Zvestovanie Pána. Je to symbolický dátum, deväť mesiacov pred Narodením Pána. Je to okamih, kedy sa dielo vykúpenia začalo. K Panne Márii prišiel archanjel Gabriel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou stáročiami očakávaného Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Boh už tesne po prvom hriechu prisľúbil, že nenechá ľudstvo osamotené (Gn 3). V priebehu dejín Boh svoj sľub viackrát potvrdil, napr. ústami proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ (Iz 7, 14). sviatok Zvestovania Pána je aj pripomienkou, že Boh vždy dodržiava svoje sľuby.
 • V posledný piatok mesiaca mávame „Nočnú adoráciu“. Od 20.15 h. do 21.15 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k tichej, osobnej adorácii. Posledných 10 minút sa pomodlíme spoločne. Na závere bude eucharistické požehnanie.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí. Pozývame všetky deti.
 • V noci zo soboty na nedeľu, o 2.00 h., sa mení zimný čas na letný. Posunieme si hodinky o hodinu dopredu na 3.00 h.
 • V nedeľu /27.3./ je tzv. „Laetare“, čiže „Nedeľa radosti“. Na znak čistej radosti sa výnimočne používa ružová liturgická farba. Ružová liturgická farba sa používa iba dvakrát v roku, a to v „Nedele radosti“ pred Veľkou Nocou a Vianocami.
 • Každý rok mávame v túto nedeľu „detskú“ krížovú cestu, hranú a čítanú našimi deťmi. Bude o 14.00 h.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 2. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

21.3.

Pondelok

-

-

22.3.

Utorok

18.00

+ Rudolf a Jozefína Benkoví

23.3.

Streda

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Jána Hudeca (70.nar.)

24.3.

Štvrtok

18.00

+ Ľudovít Nechala (ned.100.nar.), manželka Oľga, Peter, Vladimír, Beáta

25.3.

Piatok

18.00

+ Jozef a Amália Rybároví (2.výr.), dcéra Eva

26.3.

Sobota

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Valériu Bobokovú (90.nar.)

27.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Peter a Paulína Hurtišoví a rodičia