Biblická hodina č. 33

 

Modlitba

 

Boh má nielen moc, ale aj právo na to, aby riadil naše životy. V pravde uvažujúci a v pokore reagujúci človek uzná a s úprimnou radosťou uvíta ponuku, aby Boh riadil jeho život od A po Z, čiže vždy a vo všetkom. Akékoľvek pohnutie človeka smerom k Bohu môžeme nazvať modlitbou. Ide o aktivitu človeka, ktorú človek,  – vo svojej slobode,  – predkladá, smeruje smerom Bohu, ale Boh na ňu reaguje takisto "vo svojej slobode", ako chce a kedy chce.

Koniec koncom, Boh, ako darca života, nutne musí zostať pri kormidle ľudstva, musí aktívne vstupovať do vývoja ľudských životov a je jasné, že Bohu sa nedá zakázať, "nedovoliť" mu, aby do ľudských životov nijako nezasahoval.

Aký je teda rozdiel medzi modliacim sa a nemodliacim sa človekom? Aký je rozdiel medzi životom človeka, ktorý chce a ktorý nechce, aby Boh vstúpil a vstupoval do jeho každodennosti?

 

Začnime však pri najčastejšej otázke, prečo Boh neodpovedá na všetky modlitby? Vyčerpávajúcu odpoveď si nikto nedovolí vysloviť, ale snáď preto, lebo Boha prosiaci nie sú v skutočnosti v úprimnom vzťahu s Bohom. Modlitba, najmä prosba, má potom bezduchý charakter biznisu; pri nákupe je predmetný tovar omnoho dôležitejší ako osoba predavača. Takto prosiaci pripúšťajú, že Boh existuje, ale nedôverujú mu a nestoja o žiadny vzťah s Ním. Navyše im zrejme neboli úplne odpustené ani všetky ich hriechy. Vysvetľuje to aj starozákonný text (Iz 59, 1-2): „Pozri, ruka Pána nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“

 

Človek musí byť presvedčený o tom, že viera v Boha a vzťah s Bohom je prakticky jedno a to isté. Je rozdiel, či riaditeľa banky požiada o miliónovú pôžičku bežný klient alebo jeho vlastná dcéra. Vzťah, jeho intenzita a hĺbka, je veľmi dôležitý.

Ku tým, ktorí Ježiša poznajú, milujú a spoliehajú sa na Neho, je Ježiš veľmi štedrý vo všetkom, čo ponúka: „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám“ (Jn 15;7).

Závažnú chybu môžeme urobiť vtedy, ak predpokladáme, že už poznáme Ježiša a že existuje len jedna správna „odpoveď“ na našu modlitbu a myslíme si, že Božia vôľa musí zhodná s tou našou. Presne v tomto bode sa to celé zamotáva a mnoho ľudí sa sklame.

 

Ak teda Boh určite odpovedá na všetky modlitby, čo s „nezodpovedanými“ modlitbami? Vo chvíľach, keď okolnosti sú stále ťažké a čoraz viac beznádejné, nás Boh žiada, aby sme Mu dôverovali aj naďalej, ba ešte viac, a aby sme vpred kráčali z viery a nie z toho, čo sa nám zdá, čo si myslíme a čo vidíme (por. 2 Kor 5,7). Boh chce, aby sme vždy dôverovali Jeho súcitu, láske, múdrosti, spravodlivosti. Hovorí (Jer 31,3): „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň.“ Alebo: „Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom“ (Ž 62,9).

Boh ponúkol istotu svojej odpovede na všetky modlitby svojich detí. Chce, aby sme všetky svoje obavy neustále prenášali pred Neho vo svojich modlitbách plných dôvery a On sa o všetko postará podľa svojej vôle. Prosiaci musí byť pripravený aj na to, že Božia odpoveď nemusí nutne prísť v tomto čase, ale napr. až po smrti. Keď bojujeme s ťažkosťami, nebúrime sa, neprotestujeme, neodmietame kríž, ale ukladáme svoje starosti na Neho, a tak "nesieme bôľ" s Ním. Je to vzťah JA a JEŽIŠ, okolo ktorého zvonku je nepreraziteľný pancier. Tento vzťah sa dá rozbiť iba zvnútra.

Nech by dialo čokoľvek, ako prvé prijímame od Neho Jeho pokoj, ktorý nám pomáha a dáva silu vždy, najmä v ťažkých časoch. Upokojenie, utíšenie srdca je prvým plodom správnej a vytrvalej modlitby.

Pokoj je to prvé, čo si naozaj prosiaci naozaj vyprosí.

Základom našej istoty, nádeje a viery je samotná povaha Boha, ktorý človeka nikdy nesklame. Čím lepšie Ho spoznáme, tým viac a lepšiemu budeme schopní dôverovať a odovzdávať sa mu vždy a vo všetkom.

(Zdroj: http://diva.aktuality.sk/clanok/49506/modlitba-a-meditacia-vedci-zistili-co-robia-s-nasim-telom)

 

Článok ateistického autora s názvom "Modlitba a meditácia: Vedci zistili, čo robia s naším telom"

Mnoho ľudí verí, že sila modlitby nie je žiadne klišé (klišé je ustálený slovný obrat, ktorý stereotypným a mechanickým používaním stratil svoju údernosť a do istej miery aj pôvodný význam), no rovnako ako meditácia dokáže človeka uzdraviť. Faktom je, že na ozdravné účinky modlitieb a meditácií si už posvietilo viacero výskumov. S akými závermi prišli?

Mnohé klinické štúdie dokázali, že táto, nazvime to duševná očista, má na zdravie človeka hneď niekoľko pozitívnych účinkov. Okrem schopnosti znížiť chronický stres je taktiež nástrojom, ktorý posilňuje veľmi dôležité spojenie tela i myslezvyšuje imunitnú schopnosť organizmu.

Modlitba i meditácia napomáhajú dosiahnuť vnútorný pokoj, silu, a tým zlepšiť kvalitu života ako po psychickej, tak i fyzickej stránke.

Nie nadarmo sa hovorí, že naše myšlienky majú neskutočnú moc. Čo sa deje s naším telom pri modlení?

Autori bestselleru „Liečivá sila modlitby“ Chet Tolson a Harold Koenig tvrdia, že sila modlitby tkvie v tom, že pomáha ľuďom držať sa nad vodou v čase, keď prežívajú náročné chvíle a prestávajú veriť v lepšie zajtrajšky. Z medicínskeho hľadiska ide o účinnú obranu proti stresujúcim faktorom, s čím samozrejme súvisí nižšia produkcia hormónu kortizol. Ten má totiž na svedomí nebezpečné ochorenia najmä z radu srdcových ťažkostí, obezity, rakoviny či duševných porúch.

 

Modlitba a jej vplyv na krv  – Ďalší výskum si zas posvietil na vzťah krv verzus modlitba a prišiel s prekvapujúcimi závermi. Michail Lazorik – uznávaný terapeut Užhorodskej národnej univerzity, uskutočnil jeden zaujímavý experiment. Sledoval účinok modlitby na zloženie krvi, k čomu ho viedlo viacero indícií. Jeho predtucha sa ukázala ako správna a dokonca sa mu podarilo ju vedecky podložiť. Do experimentu zapojil dovedna 15 mužov i žien rôzneho sociálneho postavenia a chorobopisu (počnúc žltačkou, končiac ochoreniami srdca). Pred samotným experimentom bola všetkým dobrovoľníkom odobratá krv. Následne si pacienti čítali modlitby v trvaní 15 – 20 minút z modlitebnej knižky a bez nej. Po tejto dobe im bola opätovne odobratá vzorka krvi a poslaná na analýzu. Výsledok prekvapil i samotného Lazorika. V prípade jedného pána bola zistená úroveň jedného z indikátorov fagocytózy šesťkrát nižšia v porovnaní s úrovňou pred začatím experimentu. U iných mužov bola táto úroveň menej ako trikrát a v prípade žien menej, keďže majú silnejšiu emocionálnu stránku. Lazorik skutočne potvrdil silný účinok modlitieb na ľudskú psychiku  –  do modlitieb bývajú zapojené oči, uši, hlas aj naše vedomie, ľudské telo je vystavené vplyvom zvukových vibrácií, ktoré hodnoty v krvi u človeka menia.

(Zdroj: http://soft.bashny.net/t/en/341535)            

 

Rovnaké účinky dosiahnete i meditáciou – Podľa klinickej štúdie publikovanej v magazíne Indian Journalof Psychiatry, meditácie i modlitby prinášajú celý rad zdravotných benefitov. Za všetky spomeňme zníženie úzkosti, bolesti, stresu, ich priaznivý vplyv na kvalitu života, zmenu hladiny melatonínu a serotonínu, posilnenie imunity či zníženie zápalových procesov v tele.

Je potvrdené, že zvýšené hodnoty stresového hormónu vedú k hormonálnej nerovnováhe, nízkej odolnosti a k zvýšeniu hladiny infekcie, úzkosti a depresií. Meditácia prináša pokoj i harmóniu, pričom práve to je jeden zo zásadných dôvodov, prečo ju ľudia vyhľadávajú. Jej zdravotné prínosy sú síce neodškriepiteľné, no prím zohráva vytúžený pocit šťastia a pohody. Presne pre ten sa postupne stáva každodennou súčasťou nášho života.