Farské oznamy X/2021

31. októbra 2021 - 31. nedeľa „cez rok“

 

 • V pondelok je slávnosť, prikázaný sviatok Všetkých svätých. Počiatky tejto slávnosti siahajú až do 4. stor., keď sa na Východe slávila spomienka na všetkých, ktorí položili život za vieru. Od 7. stor. existuje slávnosť Všetkých svätých aj na Západe. V tento deň si pripomíname zástupy aj tých svätých, ktorí sa nedostali do liturgického kalendára a o ktorých ani nevieme, že existujú. Je to oslava všetkých oslávených v nebi.
 • Nakoľko je náš farský kostol zasvätený Všetkým svätým, my máme v tento deň hodovú a odpustovú slávnosť. Po Veľkej Noci a Vianociach sú hody treťou najväčšou a najkrajšou slávnosťou vo farnosti.
 • V pondelok budú sv. omše ako v nedeľu, o 8.00 h. a o 11.00 h.
 • Počas sv. omší sa po sv. prijímaní pomodlíme litánie ku všetkým svätým, k našim nebeským patrónom. Prosím, aby litánie zaspievali organisti tak ako na Veľkú Noc.
 • Hodová a odpustová slávnosť je vždy spojená aj s možnosťou získania úplných odpustkov, a to za obvyklých podmienok /riadna sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel s otca/. Využime všetci túto veľkodušnú Božiu ponuku.
 • Nakoľko pretrvávajú prísne pandemické opatrenia, nebudeme slávnosť presúvať na nedeľu a nebudeme pozývať žiadneho hosťa.
 • pozývam aj tých, ktorí pristupujú k sv. spovedi len na sviatky, aby sa naučili pristupovať ku sv. spovedi aj na farské hody.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou (v tichu) sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, a to raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj obvyklé podmienky spomenuté vyššie. Sv. spoveď stačí jedna na všetky dni. Láska, úcta a vďaka k našim zosnulým nám diktuje nezanedbať ani jeden deň. Preto je úplne samozrejmé, aby sme od 1. do 8. novembra všetci navštívili cintorín každý deň (hocikde, hocijaké hrobové miesto a v hociktorú hodinu dňa). Je to služba kresťanskej lásky, ktorú budeme raz určite potrebovať aj my. Chorí a nevládni sú od podmienky návštevy cintorína oslobodení. Naučme sa žiť v živom spojení s našimi drahými zosnulými a ostatnými dušami.
 • Ako veriaci vo večný život neprichádzame na cintorín iba spomínať a vzdať úctu, ale aj modliť sa. Prosím, pomodlite sa na cintoríne za duše našich drahých zosnulých.
 • V Utorok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. o 16:30 h. budeme mať pobožnosť „Na Dušičky“ a hneď potom votívnu sv. omšu za duše v očistci.
 • Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých, čiže 2.11., nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, čiže zosnulým. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Pritom treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Karola Borromea, biskupa. Pochádzal z grófskeho rodu. Bol synovcom pápeža Pia IV. Napriek veľkému hmotného bohatstvu a pohodlnému životu na zámku už ako dieťa zasvätil život Bohu a vybral si život pre „nehmotné“ hodnoty. Dosiahol najvyššie možné štúdia, skončil ako doktor práv. Bol jediný dedič obrovského bohatstva, ktorého sa vzdal a všetko použil pre dobro Cirkvi a biednych ľudí. Pre majetky a úspechy mal veľa neprajníkov a nepriateľov. Stal sa jednou z najvýraznejších osobností svojej doby. Dožil sa len 46 rokov; zomrel úplne vyčerpaný.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší budeme mať pravidelnú oferu na potreby farnosti. Vopred ďakujem za milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č. 13. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

1.11.

Pondelok

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a Božiu pomoc pre Martina Boreckého (30.nar.)

2.11.

Utorok

17.00

+ Oľga Rybárová (pohr.)

3.11.

Streda

17.00

+ Aurélia Jančichová (pohr.)

4.11.

Štvrtok

17.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

5.11.

Piatok

17.00

+ Jozef Miľo, rodina Miľová a Bedušová

6.11.

Sobota

17.00

+ Anna Stančiaková, Amália (20.výr.), Ladislav a rodičia

7.11.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Valent a Mária Mendeloví, rodičia, súrodenci, zať Milan a Ján

Za farníkov

 

 

 

 

 7. novembra - 32. nedeľa „cez rok“

 

 • V utorok je sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky v Ríme. Patrí medzi 4 hlavné baziliky Katolíckej cirkvi. Miesto na Lateránskom vŕšku bolo sídlom prvých pápežov. V r. 1308, po požiari pápežského sídla, sa pápež presťahoval do Vatikánu (na Vatikánsky vŕšok) a tam zostal dodnes. Laterán sa považuje za „matku všetkých kostolov“, je to prvý katolícky „kostol“ na svete.
 • V stredu je spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Je to ďalšia „gigantická“ osobnosť v dejinách Cirkvi. Ako 40 ročný sa stal pápežom, v čase veľkého chaosu, zbojníctva a napätia. Hrdinsky bránil pravé učenie viery, najmä učenie o Ježišovi, zabránil zničeniu mesta Ríma krvilačným Attilom, chránil bezbranných ľudí pred barbarmi. Žil vo veľmi temnej dobe a bol jediným „slnkom“ pre mnohých ťažko skúšaných ľudí. Ako prvý zo všetkých pápežov dostal titul „Veľký“, ktorý si právom zaslúžil. Pre svoje múdre učenie sa stal aj „Učiteľom Cirkvi“.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Martina z Tours, biskupa. Narodil sa v Maďarsku. Bol to rímsky vojak s dobrotivým srdcom, ktorý sa podelil aj o posledný plášť so žobrákom. Neskôr sa stal biskupom v Tours (Francúzsko). Je patrónom vojakov, krajčírov, žobrákov a vzor bezbrehej skromnosti a dobrotivosti. Vo svojej dobe bol považovaný za „zázračného“ človeka.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Ukrajinský gréckokatolícky biskup, ktorý pre zmier s pravoslávnymi podstúpil „krížovú cestu“, mnoho vytrpel a nakoniec bol umučený. Je žiarivým vzorom boja o pokoj medzi ľuďmi, porozumenia, odpustenia, zmierenia, priateľstva a spolupráce. Bol ochotný umrieť pre víťazstvo pokoja a pravdy.
 • V nedeľu, 14.11., je pravidelná jesenná zbierka pre našich bohoslovcov. Aj vďaka našim milodarom je možné zabezpečiť výchovu nových kňazov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

8.11.

Pondelok

17.00

+ Štefánia Feketová (3.výr.)

9.11.

Utorok

17.00

+ Valent a Anna Hudecoví a deti

10.11.

Streda

17.00

+ Mária Kristlová (3.výr.), rodina Hopková a Kristlová

11.11.

Štvrtok

17.00

+ Anton Tarnóczy a starí rodičia

12.11.

Piatok

17.00

+ Ján Šimo (č.512)

13.11.

Sobota

17.00

+ Peter a Paulína Hurtišoví a rodičia

14.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef Nechala (1.výr.)

 

 

 

14. novembra - 33. nedeľa „cez rok“

 

 • V stredu je spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku (1207-1231). Dcéra uhorského kráľa Ondreja II. bola už ako štvorročná sľúbená za manželku durínskemu grófovi Ľudovítovi, preto ju od malička vychovávali a učili aj nemeckým zvykom. Násilná smrť matky ju však veľmi ovplyvnila. Mladá princezná zostala skromná, zriekla sa panovania, svetských vecí a začala všemožne pomáhať a podporovať chudobných, čo sa nepáčilo matke nastávajúceho manžela. Ešte neplnoletý snúbenec si ju však zastáva a napriek nepriazni si ju ako 14 ročnú vzal za manželku. Ešte maloletí manželia Ľudovít a Alžbeta sa navzájom podporovali. Keď mala iba 20 rokov, jej milovaný manžel Ľudovít zomrel na mor. Ako 24 ročná zomrela aj kráľovná Alžbeta. Jej skromný a jednoduchý život bol plný obety a krížov od neprajníkov. Obidvaja kráľovskí rodičia, no najmä Alžbeta, a ich tri deti, najmä najmladšia dcéra Gertrúda, boli bezúhonní ľudia a aspoň dvaja z nich zomreli v chýre svätosti. Za svätú bola Alžbeta vyhlásená už 4 roky po smrti, čo bolo v tej dobe niečo výnimočné.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V nedeľu, 21.11., je nedeľa „Krista Kráľa“, ktorou končí obdobie „cez rok“, čiže liturgický rok 2020-2021. Je to posledný „všedný“ týždeň v období „cez rok“. Nasledujúca nedeľa je už „adventná“. Liturgický rok sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Liturgický rok začína prvou adventnou nedeľou, zvyčajne začiatkom decembra, a končí nedeľou Krista Kráľa koncom novembra budúceho roku.
 • V tento deň sa vo všetkých farských kostoloch koná modlitba obnovenia zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas nedeľných sv. omší, hneď po sv. prijímaní, bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a obnovíme si toto zasvätenie. Na konci bude eucharistické požehnanie.
 • Kto sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky /sv. prijímanie, vyznanie viery, modlitba na úmysel s Otca/. obnovu zasvätenia a predpísanú modlitbu sa pomodlíme po sv. prijímaní.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 15. Veľmi pekne ďakujem za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

15.11.

Pondelok

17.00

+ Štefan, Mária, Helena, Ladislav, rodičia, syn Rudolf a Jozef

16.11.

Utorok

17.00

+ Jozef Mojžiš

17.11.

Streda

17.00

+ Frederik Kiripolský

18.11.

Štvrtok

17.00

+ Mária Rybárová (pohr.)

19.11.

Piatok

17.00

+ Rodina Janovičová, Görögová a Hagarová

20.11.

Sobota

17.00

+ Ján Pavkeje (ned.100.nar.) a rodičia

21.11.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ondrej a Mária Rybároví, vnuk Jozef a rodičia

Za farníkov

 

Môžete dávať úmysly sv. omší na rok 2022, predovšetkým na január a prvé tri mesiace.