Spovedné zrkadlo

Stavovské povinnosti

Každý človek má úlohy, ktoré sa nedajú vyčítať zo všeobecného mravného zákona, ktoré nie sú slovne zdôraznené v desatoro Božích prikázaniach, napriek tomu ich však musíme poznať, aby sme správne konali vo svojom stave. Tieto povinnosti sú rôzne podľa veku, povolania, zodpovednosti, skúsenosti a omilostenia.

Moja úloha: Rozvíjam správnym spôsobom sily, nadanie dané mi od Boha? Zaceľujem svoje telo čistým spôsobom, otužujem ho? Rozširujem svoje vedomosti? Usilujem sa konať viac, než sa žiada? Posilňujem svoju vôľu tým, že pracujem trpezlivo, vytrvalo, rozhodne? Ako ináč ešte? Učím sa zo svojich skúseností? Pôsobil som apoštolským duchom na iných? Preberal som rád náboženské a liturgické úkony? Pripravil som sa dobre na to? Konám vo svojom manželstve podľa kresťanských meradiel? Myslím na to, že moje spolupôsobenie v Kristovom kráľovstve sa začína v mojej vlastnej rodine?

Ako sa môžeš spovedať: Nevzdelával som sa ďalej z nedostatku záujmu, z lenivosti. Rušil som vyučovanie, nesplnil som úlohy. Bol som ochabnutý, malátny. Nepomohol som núdznym, nechal som ich odísť. Zreteľné volanie  milosti som odmietol. Hrešil som opovážlivo, spoliehajúc sa na to, že sa môžem z toho vyspovedať. Opomínal som pomoc pre farnosť, nevykonal som prevzaté služby. Dával som iným zlý príklad. Môj rodinný život trpel zarábaním peňazí, zábavami, záľubami. V manželstve som bol netrpezlivý, nespokojný, nedôverčivý, žiarlivý.