Farské oznamy X/2022

11. septembra - 24. nedeľa V období „cez rok“

 • V pondelok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho Mena Panny Márie. “Mária“ je starobylé meno hebrejského pôvodu (Mirjam), čo znamená „milovaná Bohom“. Odpradávna patrí medzi obľúbené ženské mená, ale s obľubou sa pridáva aj ako druhé meno k prvému mužskému menu. Aj v Biblii sa vyskytuje veľmi často. Najviac však toto meno „preslávila“ Ježišova matka, ktorá tomuto menu dala večnú vznešenosť a dôstojnosť .
 • V pondelok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V utorok je spomienka na sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, učiteľa Cirkvi. Je patrónom kazateľov. Zanechal za sebou najrozsiahlejšie písomné dielo zo všetkých východných cirkevných otcov. nazvali ho „zlatoústym“, keďže veľmi brilantne a zapálene hovorieval o Božích pravdách. Patrí k najväčším svätcom v celých dejinách Cirkvi.
 • V stredu je sviatok Povýšenia Svätého Kríža. Matka cisára Konštantína, sv. Helena, dala na Kalvárii hľadať Kristov kríž, čo sa jej aj v r. 326 podarilo. Na mieste nálezu dal cisár postaviť veľký chrám a uložili tam časť kríža. Ďalšiu časť kríža poslala sv. Helena pápežovi do Ríma. Tretiu časť kríža poslala svojmu synovi. septembra 335 bol svätý kríž vystavený na verejnú úctu a odvtedy sa začal sláviť aj sviatok „Nájdenia“ alebo „Povýšenia“ svätého Kríža. V tento deň si osobitným spôsobom uctievame Kristov kríž, podobne ako na Veľký piatok. 
 • Vo štvrtok je slávnosť, neprikázaný sviatok, Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sviatok bol pre celú Cirkev ustanovený už v r. 1727 a ten istý pápež Benedikt XIII. dovolil uctievať Sedembolestnú ako patrónku Slovenska. Za hlavnú patrónku Slovenska však bola Sedembolestná riadne vyhlásená až v r. 1966 pápežom Pavlom VI.
 • V piatok je spomienka na sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Za cisára Décia pretrpeli obidvaja časté a veľké muky pre svoju vieru a pre obranu Cirkvi. Prenasledovanie kresťanov neustávalo, veľa vytrpeli aj za vlády ďalších dvoch cisárov. keďže odmietli verejne sa pokloniť pohanským bohom, obidvaja boli umučení.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí. Pozývame všetky deti na faru.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 10. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

12.9.

Pondelok

18.00

+ Mária Kristlová, rodina Hopková a Kristlová

13.9.

Utorok

-

-

14.9.

Streda

18.00

+ Jozef Bobok, rodičia a súrodenci

15.9.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Mojžiš, Jaroslav a Mária Tadialoví

16.9.

Piatok

18.00

+ Michal a Helena Šimoví, súrodenci a rodičia

17.9.

Sobota

18.00

+ Emília a Ján Okajčekoví, rodičia a súrodenci

18.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Ján Šimo, č.257 (pohr.)

 

 

 

18. septembra 2021 - 25. nedeľa V období „cez rok“

 • V tomto týždni, v stredu, v piatok a v sobotu, sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Je to čas poďakovania sa za úrodu.
 • V utorok je spomienka na sv. Ondreja Kima, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov. Ondrejov otec bol veriaci, v ich dome sa schádzali kresťania i katechumeni, ktorí chceli prijať krst. Ondrej nikdy nezaprel svoju vieru, začo ho mučili a nakoniec mu sťali hlavu. Je prvým kórejským kňazom - mučeníkom. Pavlovho otca i brata zabili. Jeho so svojou matkou i sestrou uväznili. Prišli o celý majetok. Po prepustení ich zradil spolupracovník, opäť ich uväznili a zabili. Spolu s nimi sťali aj ďalších dvoch misionárov, biskupa a priateľa Augustína.
 • V stredu je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. Ako hovorí už samotný preklad jeho mena „Boží muž“, pôvodom mýtnik, vyberač daní, teda aj zlodej a hriešnik, sa tým „Božím mužom“ postupne Mýtnika z Kafarnauma oslovil sám Ježiš, ten sa hneď vzdal všetkého a Ježiša už nikdy viac neopustil. Napísal jedno evanjelium. Neskôr bol umučený pravdepodobne v Etiópii. O Jeho živote vieme veľmi málo.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. kňaza Pia z Pietrelčiny, čiže Pátra Pia, vlastným menom František Forgione. Od detstva bol výnimočne zbožný. Celý život veľa trpel. Dostal „stigmy“, také isté rany ako mal ukrižovaný Ježiš, ktoré mu neustále, celých 50 rokov, krvácali a veľmi boleli. Stal sa prvým stigmatizovaným kňazom v dejinách Cirkvi. Tesne pred smrťou /v r. 1968/ mu stigmy zmizli a nezostala po nich ani stopa. Mal dar bilokácie /schopnosť byť naraz na dvoch miestach/, vedel čítať myšlienky a svedomie ľudí. Jeho telo, hoci je už viac ako 50 rokov po smrti, zostalo také ako v deň smrti, vôbec sa nemení a nerozkladá. Patrí medzi najväčších svätcov novodobých dejín Cirkvi (spolu so svojím súčasníkom Dolindom Ruotolom, kňazom z Neapola).
 • V sobotu je sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu Sv. Františka Xaverského v B. Bystrici. Chrám bol dostavaný a slávnostne konsekrovaný 24. sept. Od r. 1776 slúži ako katedrálny chrám novovzniknutej banskobystrickej diecézy, ktorú zriadila panovníčka Mária Terézia.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

19.9.

Pondelok

-

-

20.9.

Utorok

18.00

+ Peter Ciminga (pohr.)

21.9.

Streda

18.00

+ Vasil a Mária Baranoví, súrodenci a rodičia

22.9.

Štvrtok

18.00

+ Starí rodičia a pravnuk Frederik

23.9.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Dominiku Bartovú (9.nar.)

24.9.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre manželov Jozefa a Noriku (30.výr. sobáša)

25.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Katarínu (44.nar.)

 

 

 

25. septembra 2021 - 26. nedeľa v období „CEZ ROK“

 • V utorok je spomienka na sv. Vincenta de Paul, kňaza. Je patrónom kňazov, detských domovov, nemocníc, väzňov a stratených vecí. Je patrónom všetkých diel konaných z lásky. Mal osobitný súcit s trpiacimi, pre ktorých vybudoval množstvo nemocníc. Dokázal pomáhať veľkému množstvu ľudí naraz /opusteným deťom, padlým ženám, chorým, trpiacim, väzňom, .../ Založil mužskú i ženskú rehoľu a množstvo kláštorov. Bol mužom neuveriteľného činu a lásky.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Výraz anjel neoznačuje konkrétnu duchovnú osobu s osobitými vlastnosťami, ale označuje úrad /nie prirodzenosť bytosti/. Anjel je teda ten, cez ktorého Boh niečo koná a oznamuje. Dobrý anjel je krásny, poslušný, čistý, svätý, radostný. Toto sú traja najvyšší anjeli.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Je patrónom žiakov, študentov, učiteľov, teológov, vedcov. Hoci žil na púšti a v jaskyni, celé roky sa venoval iba Svätému Písmu. Priamo z hebrejských a aramejských rukopisov preložil celý Starý zákon do latinčiny. Opravil a preložil aj texty Nového zákona. Pokladá sa za najväčšieho znalca a učiteľa vo vykladaní Svätého Písma.
 • V mesiaci október sa budeme pred sv. omšami spoločne modliť októbrovú pobožnosť.
 • Pozývam aj vás, ktorí zostanete doma, aby ste sa denne modlili rozjímavý ruženec.
 • V októbri možno denne získať za modlitbu ruženca úplné odpustky pre seba a to vtedy, ak sa pomodlíme posvätný ruženec spoločne v kostole, v kaplnke, v rodine alebo v inom kresťanskom spoločenstve. Je potrebné pridať krátke osobné rozjímanie o jednotlivých tajomstvách a modlitbu na úmysel Sv. Otca.
 • V sobotu je spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi. Je patrónkou misionárov a letcov. Patrí medzi najviac príťažlivých svätcov všetkých dôb. Chcela milovať Ježiša tak, ako Ho ešte nikto nemiloval. Je snáď najúžasnejšou učiteľkou lásky k Ježišovi. Jej životný vzor dodnes priťahuje mnoho ľudí a dodáva odvahu vydať sa na cestu lásky.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar.
 • V nedeľu o 10.00 h. bude v našej farnosti slávnosť birmovania.
 • Upratovanie kostola majú na starosti rodičia birmovancov.

 

Deň

Čas

Úmysel

26.9.

Pondelok

18.00

+ Radomír Kišš (1.výr.)

27.9.

Utorok

18.00

+ Eva Ďurtová (pohr.)

28.9.

Streda

18.00

+ Jaroslav Hladný (pohr.)

29.9.

Štvrtok

18.00

+ Mária a Michal Pastierikoví a rodičia

30.9.

Piatok

18.00

Za Božiu pomoc pre manželov Malikových

1.10.

Sobota

18.00

Poďakovanie za Božiu pomoc pre spolužiakov (r.1961,1962) a učiteľov

2.10.

Nedeľa

8.00

10.00

+ Jozef Mojžiš

Za farníkov a birmovancov

 

 

 2. októbra 2021 - 27. nedeľa v období „CEZ ROK“

 • Od zajtra, od 3.10., prejdeme na „zimný režim“; večerné sv. omše budú bývať o 17.00 h.
 • V utorok je spomienka na sv. Františka Assiského. Muž, ktorý zmenil dobu a zmýšľanie mnohých ľudí. Vzdal sa veľkého rodinného bohatstva a odvtedy žil v maximálnej hmotnej chudobe. Rýchlo získal tisíce nasledovníkov, ale aj nemálo nepriateľov. Jeho svätý život bol niekoľkokrát sfilmovaný. Patrí medzi najväčších, najznámejších a najvplyvnejších svätcov v histórii Cirkvi. Je patrónom Talianska.
 • V stredu je ľubovoľná spomienka na sv. Faustínu Kowalskú (1905-1938). Keď mala 30 rokov, dostala od Boha milosť a úlohu, aby do celého sveta rozšírila úctu k Božiemu milosrdenstvu. Podobnosť s Ježišovým životom je zjavná. Aj On vystúpil do verejného života, keď mal 30 rokov a o tri roky bol ukrižovaný. Sestra Faustína takisto o tri roky zomrela na tuberu. A predsa, i za tak krátky čas sa jej podarilo hlboko zasiať semeno novej úcty k B. milosrdenstvu, ktoré má zachrániť tento svet. Jej obraz Božieho milosrdenstva, Korunku Božieho milosrdenstva a jej Denníček dnes pozná každý kresťan a Božie milosrdenstvo sa neustále šíri do celého sveta. Sv. Faustína Kowalská patrí medzi najväčších svätcov minulého storočia.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V piatok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Ruženec je jednoduchá, ale veľmi účinná modlitba, ktorá ochraňuje, zachraňuje, pomáha, poučuje, upokojuje, povzbudzuje. Ruženec, ako ho dnes poznáme, má svoj pôvod na prelome 12. a 13. stor., keď kňaz, sv. Dominik, zaviedol túto modlitbu aj do ľudovej zbožnosti. Sviatok Ružencovej Panny Márie máme od 16. stor., keď na príhovor Ružencovej Panny Márie boli porazení mohamedánski Turci v bitke pri Lepante (r.1571). Na základe nespočetných osobných skúseností sa ľudia začali denne modliť ruženec a dodnes je to zázračná modlitba, z ktorej žijú mnohí kresťania. Aj samotná Panna Mária pozýva všetkých na dennú modlitbu ruženca. Kto môže, je pozvaný pomodliť denne tri ružence. Povzbudzujem všetkých, modlite sa ruženec každý deň, a najmä spoločne, v rodinách.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou .
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu o 14.00 h. bude stretnutie detí. Pozývame všetky deti na faru.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 12. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

3.10.

Pondelok

17.00

+ František Görög, rodičia Ďurinoví a Görögoví

4.10.

Utorok

-

-

5.10.

Streda

17.00

+ Eva Eisenhartová

6.10.

Štvrtok

17.00

Za Božiu pomoc pre Renátu Kielarovú s rodinou

7.10.

Piatok

17.00

+ Mária Fábryová (ned.100.nar.), Michal, Anna a synovia

8.10.

Sobota

17.00

+ Emil, Emília a Ľuboš Laušoví

9.10.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Magdalénu Bartovú (18.nar.)

VOĽNÉ sv. OMŠe do konca r. 2022 – Roráty o 6.00 h.: sobota, 17.12.; utorok, 20.12.

 

KALENDÁRE - V strede kostola sú na predaj katolícke kalendáre na r. 2023.

PODIELOVÉ KNIHY - Členovia SSV si môžu zobrať podielové knihy na r. 2023. Cena je neznemená 8€.

MEDJUGORJE - Pozývame všetkých na týždňovú púť do Medjugorja. Odchod plánujeme v nedeľu, 16.10. poobede a príchod v sobotu, 22.10., v nočných hodinách. Cena je 200€ + poistné /podľa veku/. V cene je doprava, ubytovanie, strava, program. Viď prihlášky v strede kostola.