Farské oznamy XIII/2020

33. nedeľa „cez rok“

 

 • Plnomocné odpustky pre drahých zosnulých je možné získať každý deň až do konca novembra. Využime túto šancu.
 • V kostole sa môže obsadiť maximálne 50% miest na sedenie, sedí sa šachovnicovo. Miesta na sedenie sú označené malou bielou nálepkou. Tesne vedľa seba môžu sedieť len osoby žijúce v jednej domácnosti. Naďalej platí povinnosť mať riadne založené rúško a dezinfekcia rúk pri vstupe. Je zakázané podávať si ruky. Prosím, nech po každej sv. omši niekto z prítomných /stačia dve osoby/ dezinfikujú kostol a kľučky dverí /ako sme to robili aj predtým/.
 • V utorok je spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku (1207-1231). Dcéra uhorského kráľa Ondreja II. bola už ako štvorročná sľúbená za manželku durínskemu grófovi Ľudovítovi, preto ju od malička vychovávali a učili aj nemeckým zvykom. Násilná smrť matky ju však veľmi ovplyvnila. Mladá princezná zostala skromná, zriekla sa panovania, svetských vecí a začala všemožne pomáhať a podporovať chudobných, čo sa nepáčilo matke nastávajúceho manžela. Ešte neplnoletý snúbenec si ju však zastáva a napriek nepriazni si ju ako 14 ročnú vzal za manželku. Ešte maloletí manželia Ľudovít a Alžbeta sa navzájom podporovali. Keď mala iba 20 rokov, jej milovaný manžel Ľudovít zomrel na mor. Ako 24 ročná zomrela aj kráľovná Alžbeta. Jej skromný a jednoduchý život bol plný obety a krížov od neprajníkov. Obidvaja kráľovskí rodičia, no najmä Alžbeta, a ich tri deti, najmä najmladšia dcéra Gertrúda, boli bezúhonní ľudia a aspoň dvaja z nich zomreli v chýre svätosti. Za svätú bola Alžbeta vyhlásená už 4 roky po smrti, čo bolo v tej dobe niečo výnimočné.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude do 18.00 h. krátka adorácia.
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na blahoslavenú Annu Kolesárovú, pannu a mučenicu. Jednoduché dievča z východného Slovenska, naoko ničím výnimočná. Ako 16 ročnú ju zastrelil ruský vojak za to, že sa neoddala jeho nemravným chúťkam. Je „obeťou svätej čistoty“. Niet pochýb o tom, že k odvážnemu skutku ju viedla silná viera.
 • V sobotu je spomienka Obetovania Panny Márie. V Starom Zákone nemali krst ako my dnes, ale novonarodené dieťa obetovali v jeruzalemskom chráme. Niektorí rodičia svoje dieťa obetovali osobitým spôsobom, a tak to urobili aj rodičia Panny Márie, Joachim a Anna. Po obetovaní ju nechali na výchovu "vo výchovno-vzdelávacom ústave" pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich učili aj všetkým domácim prácam. V ústave mohlo každé dievča pobudnúť niekoľko rokov a potom sa vrátilo domov. Rodičia Joachim a Anna vychovali zo svojho dieťaťa kráľovnú všetkých svätých, Kráľovnú neba i zeme, Matku Ježiša Krista a našu Matku.
 • V sobotu večer je sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V nedeľu, 22.11., je nedeľa „Krista Kráľa“, ktorou končí obdobie „cez rok“, čiže liturgický rok 2019-2020. Je to posledný „všedný“ týždeň v období „cez rok“. Nasledujúca nedeľa je už „adventná“. Liturgický rok sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Liturgický rok začína prvou adventnou nedeľou a končí nedeľou Krista Kráľa koncom novembra budúceho roku.
 • V tento deň sa vo všetkých farských kostoloch koná modlitba obnovenia zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas nedeľných sv. omší, hneď po sv. prijímaní, bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a obnovíme si toto zasvätenie. Na konci bude eucharistické požehnanie.
 • Kto sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky /sv. prijímanie, vyznanie viery, modlitba na úmysel s Otca/. obnovu zasvätenia a predpísanú modlitbu sa pomodlíme po sv. prijímaní.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 10. Veľmi pekne ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

16.11.

Pondelok

17.00

+ Ján (20.výr.) a Emília Žiakoví, Anna a ľudovít Halačoví a starí rodičia

17.11.

Utorok

17.00

+ Jozef Rybár (50.výr.), syn Jozef (25.výr.) a starí rodičia

18.11.

Streda

17.00

+ Valent a Anna Hudecoví a deti

19.11.

Štvrtok

17.00

+ Ján a Mária Plachí, rodičia a súrodenci

20.11.

Piatok

17.00

+ Emília Mendelová

21.11.

Sobota

18.00

+ Irena a Václav Plachí, syn Ľubomír, zať Jozef

22.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Helena, Mária, Štefan a súrodenci

 

 

 

34. nedeľa „cez rok“ – nedeľa Krista kráľa

 • Vo štvrtok po sv. omši bude do 18.00 h. krátka adorácia.
 • V utorok je spomienka na sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, vietnamských mučeníkov. Jedná sa o 117 umučených pre Kristovo meno /58 biskupov a kňazov a 59 laikov/. Pochádzali z rôznych častí Vietnamu. Prenasledovanie kresťanov od 18. stor. dodnes neustalo /krutých panovníkov vystriedali komunisti/. Napriek prenasledovaniu tam počet veriacich neustále rastie.
 • Prvou adventnou nedeľou (29.11.) začíname nový liturgický rok 2020-2021.
 • Na prvú adventnú nedeľu, bude tradičná pravidelná jesenná zbierka na charitu. darované peniaze ostávajú v našej diecéze a pomáha sa nimi rodinám v krajnej núdzi, slobodným matkám v núdzi, bezdomovcom, a pod.
 • Prosím, aby ste si v nedeľu priniesli svoje domáce adventné vence na požehnanie. Poukladajte ich pred obetným stolom. Božské požehnanie si potom spolu s vencom odnesiete do svojho príbytku. každá kresťanská domácnosť by mala mať doma svoj adventný veniec a aspoň v niektorý večer sa pri zažatom venci spoločne modliť.
 • Kto mal adventný veniec požehnaný minulý rok, stačí, ak si prinesie na požehnanie len nové sviece.
 • na predaj budú aj vianočné pohľadnice. Budú vyložené v strede kostola pri černoškovi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

23.11.

Pondelok

17.00

+ Cecília a Ondrej Žiakoví, deti a nevesty

24.11.

Utorok

17.00

+ Imrich a Paulína (20.výr.), zaťovia Ján, Vladimír a rodičia

25.11.

Streda

17.00

+ Milan Hudec (ned.85.nar.)

26.11.

Štvrtok

17.00

+ Jozef Janovič (1.výr.)

27.11.

Piatok

17.00

+ Juliana, Ondrej a rodičia

28.11.

Sobota

18.00

+ Milan a Amália Matejoví a rodičia

29.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Poďakovanie a za dary Ducha Svätého pre Beátu (55.výr.krstu)

Za farníkov

 

 

 

Prvá adventná nedeľa

 • adventné obdobie je čas prípravy na Vianoce. Súčasťou prípravy sú aj tzv. RORÁTY. Podľa starobylého zvyku sv. omše v tieto dni začínajú ráno o 6.00 h. Je to hlboká duchovná symbolika, ktorá poukazuje na Ježiša Krista, ktorý nám do „tmy“ života priniesol seba a so sebou „svetlo“ života. Roráty začínajú spevom latinskej piesne „Rorate coeli“ a potom nasleduje sv. omša k Panne Márii, ktorá je ústrednou postavou kresťanského adventu. Prosím, príďte na roráty. Naši starí otcovia a mamy sa brodili snehom, aby prišli; príďte aj vy; pozývam aj deti. Z čistej obety sa človek poteší, nie unaví.
 • Rorátne sv. omše sa budú celebrovať len pri sviečkach. Doneste si svoje vlastné sviečky alebo malé olejové lampy (nie lampáše na baterky). V laviciach budete mať pripravené malé stojančeky na sviečky.
 • Prosím, aby ste denné modlitby, aspoň tie večerné, vykonávali spoločne, so svojou rodinou a pri zažatom adventnom venci.
 • Aj v kostole sa budeme všetky modlitby modliť pri zažatom adventnom venci, aj tie pred sv. omšou.
 • V pondelok je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Ondrej /Andrej/ je starší brat apoštola Šimona Petra, prvého pápeža a prvého z apoštolov. Bratia sa spolu s bratmi Zebedejovcami, neskoršími apoštolmi Jánom a Jakubom, venovali rybárčine v prístavnom meste Kafarnaum. Ondreja silno oslovil Ján Krstiteľ, ktorý ho potom priviedol aj k Ježišovi. Odvtedy sa aj on sám stal „privádzačom“ ľudí k Ježišovi; priviedol brata Šimona Petra, chlapca s 5 rybami, Grékov, ktorí chceli vidieť Ježiša. Ondrej bol, po úspešnej apoštolskej činnosti, v Grécku ukrižovaný na kríži v podobe písmena X. Nebol pribitý, iba priviazaný. Na kríži umieral tri dni. Jeho telesné pozostatky sú na východe uctievané rovnako ako na západe pozostatky najväčších apoštolov sv. Petra a Pavla.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Františka Xaverského ( 1506-1552), kňaza, misionára a hlavného patróna našej diecézy. Bol jedným z najväčších kresťanských misionárov v dejinách Cirkvi vôbec. Je patrónom Japonska, Indie a ďalekého východu, hlavným patrónom svetových misií, patrónom misionárov a námorníkov. Šľachtic s vysokým vzdelaním sa vzdal všetkého a odišiel šíriť Evanjelium medzi domorodcov do ďalekých krajín východu.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, budeme prosiť o nové kňazské a duchovné povolania aj v našej farnosti.
 • V piatok od 9.00 h. budem spovedať chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý mesiac.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. O 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť. Vo všedné dni spovedám hodinu pred každou sv. omšou.
 • V sobotu večer je sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • Na druhú adventnú nedeľu (13.12.) budeme sláviť tzv. „Biblickú nedeľu“. Je dôležité, aby kresťania považovali Božie slovo za základný zdroj pravdy života.
 • V adventnom období sa modlitba Anjel Pána nerecituje, ale spieva, a to hneď po skončení sv. omše. Adventné „Anjel Pána“ spieva aj kňaz, preto neodchádza hneď do sakristie. Prosím prítomného organistu, aby hral a spieval.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 12. Vďaka za obetavú službu.

 

Deň

Čas

Úmysel

30.11.

Pondelok

17.00

+ Valent (20.výr.) a Mária Mendeloví, rodičia, súrodenci, zať Milan a Ján

1.12.

Utorok

06.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Magdalénu Mendelovú (83.nar.)

2.12.

Streda

17.00

+ Jozefína a Rudolf Benkoví

3.12.

Štvrtok

17.00

+ Ľudovít Nechala

4.12.

Piatok

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu Zaťkovú (78.nar.)

5.12.

Sobota

06.00

18.00

K úcte Ducha Svätého

+ Ľudovít Janovič, zať Vojtech a rodičia

6.12.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Amália Janovičová, rodičia a súrodenci

 

Od dnešného dňa môžete dávať úmysly sv. omší na celý rok 2021. Najlepšie v kostole, ale môžete aj telefonicky alebo osobne na fare. Prosím vždy uviesť aj telefonický kontakt, aby sme sa v prípade potreby vedeli nakontaktovať na danú osobu.